Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
12.11.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 1061 07 00 v znení jej dodatku č. 1
Nájomca: Kornel Gajdár
Dátum uzatvorenia dohody 08.11.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 12.11.2019
12.11.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0460 15 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0460 15 00
Nájomca: Peter Daňo
Dátum uzatvorenia dohody: 11.11.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 12.11.2019
11.11.2019Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb
MAGTS1900147
Poskytovanie právnych služieb v oblasti bežnej nesporovej agendy
Dátum platnosti: 1 rok/do vyčerpania maximálnej zmluvnej ceny
Dátum uzatvorenia: 07.11.2019
Dátum zverejnenia: 11.11.2019
4.11.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0497 19 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0497 19 00 Nájomca: Ľubica Pajtinková
Dátum uzatvorenia dohody: 31.10.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.11.2019
4.11.2019Dohoda o spoločnom verejnom obstarávaní
MAGBO1900043
Dátum uzatvorenia: 29.10.2019
Dátum platnosti: Do ukončenia procesu verejného obstarávania
11.10.2019Rámcová dohoda MAGTS1900105
Dátum uzatvorenia: 13.09.2019
Dátum zverejnenia: 11.10.2019
Dátum účinnosti: 14.10.2019
10.10.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0075 19 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0075 19 00 Nájomca: Jaroslav Meheš
Dátum uzatvorenia dohody: 09.10.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 10.10.2019
8.10.2019Dodatok č. 3 k rámcovej dohode č. MAGSP1700013 /Z18-013-0025 zo dňa 1.6.2017
na poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
4.10.2019Dohoda o spoločnom verejnom obstarávaní
Číslo: MAGBO1900041
Typ: Služby
Predmet: Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri spoločnom verejnom obstarávaní
Cena: Bezodplatná
Dátum uzatvorenia: 03.10.2019
Zmluvná strana: Metropolitný inštitút Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 52324940
Dátum platnosti: Do ukončenia procesu verejného obstarávania
1.10.2019Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov
Dohoda bola uzatvorená dňa 26.09.2019 medzi Hlavným mestom a MIB.
Predmetom dohody sú podmienky dočasného pridelenia zamestnancov hlavného mesta MIB.
19.9.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0108 17 00
Nájomca: Mgr. Jana Šišolák
Dátum uzatvorenia dohody: 19.09.2019
Dátum zverejnenia: 19.09.2019
Účinnosť zmluvy: 20.09.2019
19.9.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0121 18 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0121 18 00
Nájomca: Ján Porubský a Emília Porubská
Dátum uzatvorenia dohody: 19.09.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené: 19.09.2019
18.9.2019Dohoda o urovnaní uzatvorená dňa 17.09.2019
Na základe dohody o urovnaní uhradí hlavné mesto náhradu škody spolu vo výške 2 230,68 EUR (z toho účastníkovi II – Ing. Ľ. Pieružkovi sumu 415,05 EUR a účastníkovi III – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group sumu 1815,63 EUR)
Dátum zverejnenia: 18.09.2019
18.9.2019Rozšírenie komunikácií Strážna, Jeséniova, Podkolibská a Hlavná
Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Hlavná a Podkolibská ulica pre účely stavby: „Rozšírenie komunikácií Strážna, Jeséniova, Podkolibská a Hlavná “
Číslo: MAGBO1900037
Dátum uzatvorenia: 11.09.2019
Dátum zverejnenia: 17.09.2019
Dodávateľ: Vily Koliba, s.r.o.
IČO: 48 146 781
Ulica: Mickiewiczova 9,
Mesto: 811 07 Bratislava
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Oddelenie stavebných činností
27.8.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0579 17 00
Nájomca: Vanja Barač
Dátum uzatvorenia Dohody: 26.08.2019
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
27.8.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0062 17 00
Nájomca: MUDr. Leo Spiššák
Dátum uzatvorenia dohody 26.08.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
19.8.2019Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam č. 24 88 0539 19 00
Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam č. 24 88 0539 19 00, k bytovému domu na Bodrockej ul. č. 44 v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 09. 08. 2019
Zverejnená dňa: 19. 08. 2019
19.7.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme č. 07 83 0047 08 00 v znení dodatku č.1
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme č. 07 83 0047 08 00 v znení dodatku č. 1
Nájomca: Ružinovský domov seniorov
Dátum uzatvorenia dohody: 17.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
19.7.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou č. 57/97 o nájme pozemku v znení dodatku č.1
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou č. 57/97 o nájme pozemku v znení dodatku č. 1
Nájomca: JUDr. František Nagy
Dátum uzatvorenia dohody: 17.07.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
16.7.2019Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní uzatvorená dňa 11.07.2019 Stručný popis: Na základe dohody o urovnaní uhradí hlavné mesto náhradu škody vo výške 347,38 Eur.
Dátum zverejnenia: 16.7.2019
9.7.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0567 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0567 16 00
Nájomca: Ing. Milan Tuma
Dátum uzatvorenia dohody: 04.07.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
4.7.2019Dohoda o urovnaní uzatvorená dňa 02.07.2019
Na základe dohody o urovnaní uhradí hlavné mesto náhradu škody vo výške 1.299,85 Eur.
Dátum zverejnenia: 04.07.2019
3.7.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0646 16 00
Nájomca: Ladislav Smolák
Dátum uzatvorenia dohody 02.07.2019
Dátum zverejnenia: 03.07.2019
Účinnosť zmluvy: 04.07.2019
19.6.2019Dohoda o urovnaní uzatvorená dňa 13.06.2019
Na základe dohody o urovnaní uhradí hlavné mesto náhradu škody vo výške 2.110,00 Eur.
Dátum uzatvorenia: 13.06.2019
Dátum účinnosti: deň nasledujúci po dni zverejnenia
18.6.2019Dohoda o zrušení predkupného práva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 24 88 03 09 19 00
Dohoda o zrušení predkupného práva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 24 88 03 09 19 00, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva viaznuceho na nehnuteľnosti a to na pozemku registra "C" parc. č 2401/30 v k. ú. Staré Mesto a zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného strpieť verejné parkovisko na streche stavby súp. č. 6578 a to na pozemku registra "C parc. č. 2401/30 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 13. 06. 2019
Zverejnená dňa: 18. 06. 2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.