Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 21 22 23 24 25 26 -27- 28 29 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
9.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801031200 [PDF, 690 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801031200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 327 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/7, LV č. 4010, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
9.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801021200 [PDF, 740 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801021200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 326 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/6, LV č. 4247, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
9.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801111200 [PDF, 701 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801111200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 336 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/16, LV č. 4209, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
8.3.2012Dohoda č. 28/12 [PDF, 53 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh z vyúčtovania služieb vo výške 182,29 Eur v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 08. 03. 2012
Dátum zverejnenia: 08. 03. 2012
8.3.2012Dohoda č. 173/11 [PDF, 47 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh z mesačných úhrad za nájom bytu a z vyúčtovania služieb vo výške 392,01 Eur v mesačných splátkach vo výške 20,- Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 07. 03. 2012
Dátum zverejnenia: 08. 03. 2012
28.2.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801211200 [PDF, 722 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801211200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 347 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/27, LV č. 4131, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 28.2.2012
24.2.2012Dohoda o uznaní dlhu a jeho vyrovnaní [PDF, 54 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1.062,06 € splácať v jednej mesačnej splátke vo výške 265,56 € splatnej do 15 dní od podpísania dohody a v troch mesačných splátkach vo výške 265,50 € splatných vždy do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto dohoda nadobudla platnosť dňa 23.02.2012 - dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobudla dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 24.02.2012
23.2.2012Dohoda o zrušení zmluvy o vecnom bremene č.248800631200 [PDF, 313 kB]
Dohoda o zrušení zmluvy o vecnom bremene č.248800631200 uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislava ako povinným z vecného bremena a Mgr. Jurajom Hrdlovičom ako oprávneným z vecného bremena, ktorej predmetom je ukončenie právneho vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 288802481100.
Zverejnené dňa: 23.2.2012
15.2.2012Dohoda o urovnaní [PDF, 53 kB]
Popis: Na základe dohody dôjde medzi účastníkmi k mimosúdnemu urovnaniu súdneho sporu vedeného na Okresnom súde Bratislava I. pod sp. zn. 29Cb 47/2007. Táto dohoda bola podpísaná dňa 14.2.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 15.2.2012
1.2.2012Dodatok k dohode o urovnaní č. 248806551100 [PDF, 610 kB]
Na základe Dodatku k dohode o urovnaní č. 248806551100 zo dňa 17.10.2011 príde k odstráneniu pochybenia správneho orgánu týkajúceho sa pozemkov registra "C" parc. č. 482/7, 482/5, 483/1 k. ú. Rusovce
Dátum zverejnenia: 1.02.2012
27.1.2012Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti [PDF, 33 kB]
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0860-06-00, nájomca: Ing. František Kruml, CSc. / dátum podpísania dohody 26.1.2012 / účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.1.2012
26.1.2012Dohoda č. 5/12 [PDF, 57 kB]
Na základe dohody budú dlžníci splácať dlh z vyúčtovania služieb vo výške 839,25 Eur v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 25. 01. 2012.
Dátum zverejnenia: 26. 01. 2012
24.1.2012Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 248800171200 [PDF, 1 MB]
Na základe dohody o usporiadaní vlastníckych vzťahov sa hlavné mesto stane vlastníkom pozemku registra "E" parc. č. 3054 v k. ú. Rača.
Dátum zverejnenia: 24.1.2012
12.1.2012dohoda č. 182/11 [PDF, 62 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh za nájomné a služby vo výške 716,70 Eur v mesačných splátkach vo výške 100 Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 11. 01. 2012
Dátum zverejnenia: 12. 01. 2012
11.1.2012Dohoda o uznaní dlhu a jeho vyrovnaní [PDF, 49 kB]
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 228,80 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 28,88 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto dohoda nadobudla platnosť dňa 11.01.2012 - dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobudla dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 11.01.2012
9.1.2012dohoda č. 94/11 [PDF, 102 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh za prenajatý pozemok vo výške 5943,74 Eur v mesačných splátkach vo výške 500 Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca.
Táto zmluva bola podpísaná dňa 05. 01. 2012
Dátum zverejnenia: 09. 01. 2012
3.1.2012dohoda č. 106/11 [PDF, 53 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh za užívanie bytu vo výške 1.603,22 Eur v mesačných splátkach vo výške 100 Eur splatných vždy s bežnými úhradami za užívanie bytu.
Táto zmluva bola podpísaná dňa 03. 01. 2012
Dátum zverejnenia: 03. 01. 2012
30.12.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0245 09 00 [PDF, 37 kB]
Spoloční nájomcovia : M.J.A. s.r.o. a JP Marketing s.r.o. / Dátum uzatvorenia dohody : 29.12.2011
Zverejnené dňa : 30.12.2011
28.12.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme č.08-83-0135-09-00 [PDF, 109 kB]
Nájomca: Jána Halás, Trnavské Mýto, 831 01 Bratislava. Dátum uzatvorenia zmluvy 28.12.2011.
Zverejnené dňa: 28.12.2011
22.12.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0294 08 00 [PDF, 34 kB]
Spoloční nájomcovia : Ing. Igor Krátky a Ing. Kamil Bernáth / Dátum uzatvorenia dohody : 21.12.2011
Zverejnené dňa : 22.12.2011
21.12.2011Služby dezinsekcie [PDF, 1,1 MB]
Predmetom dohody je poskytovanie služieb dezinsekcie v intraviláne hlavného mesta a priľahlých pozemkoch jeho extravilánu.

Dátum zverejnenia:21.12.2011
21.12.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme č. 078304500500 [PDF, 26 kB]
Nájomca: Ing. arch. Ľudmila Jedličková,821 08 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody: 20.12.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 21.12.2011
15.12.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 26 kB]
Nájomca: Aneta Danková a Peter Danko, 831 03 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu bytu 15.12.2011/
Účinnosť dohody o ukončení nájmu bytu: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.12.2011
15.12.2011Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy č. 4 02 0069 11 [PDF, 806 kB]
Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy č. 402006911 na predaj pozemku zvereného do správy MČ Bratislava - Ružinov, parc. č. 1207/173 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, k.ú. Ružinov.
Dátum zverejnenia: 15.12.2011
13.12.2011Dohoda o urovnaní č. 248807021100 [PDF, 1 MB]
Na základe dohody o urovnaní sa hlavné mesto stane vlastníkom pozemkov registra "C" v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2910/4,16,17,18, 2912/3,26,27,28,29, 2918/29, 2985/3,4,21,22, 2999/2, 3051/3,7,8,9,11,12,13,14,15,16,24,44,45,61,62,64, 3060/4,12,13,14, 3068/2,17, 3069/2, 3070/2,19, 3071/3, 3072/3,8, 3073/3,6,8, 3172/2,3,5,6, zapísaných na LV č. 1974.
Dátum zverejnenia: 13.12.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 21 22 23 24 25 26 -27- 28 29 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.