Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 13 14 15 16 -17- 18 19 20 21 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
1.3.2016Dohoda o postúpení práv a povinností č. . MAGSP1600005
Dohoda o postúpení práv a povinností na postúpenie povinnosti Postupcu – uhradenie výkonu občasného odborného autorského dohľadu na stavbu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“. Dátum uzatvorenia: 29.2.2016
Dátum zverejnenia: 1.3.2016
9.2.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Vyradený úsek cesty III. triedy III/0611 č. 246500141600
uzatvorená dňa 09.02.2016 pre účely stavby: „TNT EXPRESS - DEPO BRATISLAVA, rozšírenie distribučno-skladovej haly“, stavebné objekty: SO 103 SPEVNENIE KRAJNICE HLAVNEJ CESTY OD KRUHOVÉHO OBJAZDU PO ŽELEZNIČNÝ NADJAZD, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vajnory.
Dátum zverejnenia: 10.02.2016
18.1.2016Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0783 15 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0783 15 00, ktorej predmetom je: v údajoch o pozemku registra „E“ v k. ú. Vrakuňa, obec: BA-m.č. Vrakuňa, okres Bratislava II, parc. č. 283/1 – orná pôda o výmere 1868 m2, zapísanom na liste vlastníctva č. 3490 bude v časti B zrušený zápis duplicitného vlastníka: Képešová Irena rod. Nováková, Bieloruská 58, 821 06 Bratislava, SR, v podiele ½. Uzatvorené dňa: 11.01.2016
Zverejnené dňa: 18.01.2016
30.12.2015dodatok č.1 k partnerskej dohode v rámci projektu BA - klima
Predmetom dodatku je dohoda zmluvných strán o ukončení Zmluvy vo vzťahu k partnerovi projektu Mč BA Staré mesto a doplnenie článku ohľadom vrátenia projektového grantu.
Dátum zverejnenia: 30.12.2015
23.12.2015Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0533 15 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0533 15 00, ktorej predmetom sú pozemky parc. č. 3430/334, parc. č. 3449/335 a parc. 3430/23, k. ú. Dúbravka. Uzatvorená dňa: 23. 12. 2015
Zverejnené dňa: 23. 12. 2015
21.12.2015Dohoda o urovnaní [PDF, 1,6 MB]
Dohoda o urovnaní všetkých vzájomných nárokov, práv a pohľadávok, súvisiacich s investičným projektom "RIVERSIDE CITY BRATISLAVA" (neskôr "River Park II", v súčasnosti "Nové PKO") medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Henbury Development, s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 18.12.2015. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 21.12.2015
18.12.2015Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
Predmetom zmluvy je zapožičanie prezentačných plstených tabúľ v počte 8 kusov na účel prezentácie základných umeleckých škôl v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy počas zasadnutí mestského zastupiteľstva.Dátum uzatvorenia: 14.12.2015
Dátum zverejnenia: 18.12.2015
27.11.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II. triedy II/502 Račianska ulica č. 246503701500
uzatvorená dňa 26.11.2015, pre účely stavby:„Obytný súbor - Škultétyho ul., Bratislava - Nové mesto", stavebné objekty: SO 32.2 Rekonštrukcia Račianskej ulice - úsek Kraskova - Legerského ulica SO 32.2.1 Úprava priechodu cez električkovú trať SO 32.2.3 Úprava chodníka Račianska ulica podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové mesto.
Dátum zverejnenia: 27.11.2015
27.11.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty I. triedy I/2 Hodonínska č. 246504851500
uzatvorená dňa 26.11.2015, pre účely stavby:„ČSPH Záhorská Bystrica, Hodonínska ul.", stavebné objekty: SO 104 Dopravné pripojenie podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Záhorská Bystrica.
Dátum zverejnenia: 27.11.2015
23.11.2015Dohoda o vydaní nehnuteľnej veci č. 248806661500
Dohoda o vydaní nehnuteľnej veci č. 248806661500, ktorou Povinná osoba vydáva a navracia Oprávnenej osobe vlastnícke právo k nehnuteľnosti – novovytvorenému pozemku registra „C“ parc. č. 4966/3, záhrady o výmere 1023 m2, ktorý vznikol podľa GP oddelením od pozemku registra „C“ parc. č. 4966/3, záhrady o výmere 1544 m2 v katastri nehnuteľností evidovaný bez založeného listu vlastníctva. Uvedeným GP je novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 4966/3, záhrady o výmere 1023 m2 identifikovaný ako časť pozemku registra „E“ parc. č. 4966/3, orná pôda o výmere 2420 m2, zapísaného na LV č. 400, vo vlastníctve Povinného. Uzatvorené dňa: 23.11.2015
Zverejnené dňa: 23.11.2015
13.11.2015Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0532 15 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0532 15 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom registra „C“ v katastrálnom území Dúbravka, parc. č. 3430/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m², parc.č. 3449/334 ostatné plochy o výmere 404 m² a parc.č. 3449/335 ostatné plochy o výmere 504 m² v spoluvlastníckom podiele 8/72, ktoré sú evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 6181 v prospech vlastníka uvedeného ako strana 2. Uzatvorené dňa: 13.11.2015
Zverejnené dňa: 13.11.2015
6.11.2015Dohoda o zrušení zmluvy
Predmetom je dohoda mesta a spol. EUROVIA SK o zrušení zmluvy pod názvom: Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží na Železnej studienke a rekonštrukcia lesných protipožiarnych ciest. Dátum uzatvorenia: 4.11.2015.
Dátum zverejnenia: 6.11.2015
26.10.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikáciečasti miestnej komunikácie II. triedy Námestie hraničiarov č. 246505191500
uzatvorená dňa 23.10.2015 / pre účely stavby:„Supermarket BILLA“ Bratislava, Námestie hraničiarov, stavebné objekty: SO-203 Svetelná signalizácia, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Petržalka.
Dátum zverejnenia: 26.10.2015
19.10.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie časti prejazdného úseku cesty I. triedy I/61 Rožňavská č. 246504981500
uzatvorená dňa 16.10.2015. Pre účely stavby: „Pripojenie miestnej obslužnej komunikácie C2 na Rožňavskú ul., Bratislava“, stavebné objekty: SO 201 Križovatka Rožňavská cesta – miestna obslužná komunikácia C2, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Nové mesto.
Dátum zverejnenia: 19.10.2015
6.10.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie časti miestnej komunikácie I. triedy Legionárska ulica č.246502831500
uzatvorená dňa 01.10.2015 pre účely stavby: „ Polyfunkčný súbor NEW STEIN“, stavebné objekty: SO-501 Úprava ramena Legionárska križovatky č.611, podobjekt SO-501.1 Stavebné úpravy, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Staré mesto.
Zverejnené dňa: 06.10.2015
6.10.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie časti miestnej komunikácie II. triedy Kutlíkova č. 246504141500
uzatvorená dňa 01.10.2015 / pre účely stavby: „Projekt HÁJPARK Kutlíkova, Bratislava“, stavebné objekty: SO 12 Rozšírenie komunikácie Kutlíkova - ľavý odbočovací pruh, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Petržalka.
Dátum zverejnenia: 06.10.2015
21.9.2015Dohoda o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením_NS MHD_Petržalka_MAGSP 1500015
Postúpenie práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením, STL plynovodov DN 300 križovatka Bosákova, k.ú. Petržalka
Zverejnené dňa: 21.9.2015
21.9.2015Dohoda o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením_NS MHD_Petržalka_MAGSP 1500015
21.9.2015Dohoda o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením_NS MHD_Staré Mesto_MAGSP 1500014
Postúpenie práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením, STL plynovodov DN 200 Šafárikovo námestie, k.ú. Staré Mesto
Zverejnené dňa: 21.9.2015
2.9.2015Dohoda o umiestnení vodomernej šachty
Dohoda o umiestnení vodomernej šachty v k. ú. Petržalka na parc. č. 433. Uzatvorené dňa: 24.8.2015
Zverejnené dňa: 2.9.2015
11.8.2015Grantová dohoda a konzorčná dohoda pre projekt RESIN
Grantová dohoda a konzorčná dohoda pre projekt "RESIN-Climate Resilient Cities and Infrastructures" / Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry , - grantová dohoda medzi Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), vedúcim partnerom projektu a partnermi projektu, - konzorčná dohoda medzi vedúcim partnerom projektu a partnermi projektu. Číslo zmluvy: 653522
Dátum zverejnenia: 11. 8. 2015
7.8.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Jantárová cesta č. 246503401500
uzatvorená dňa 29.07.2015. Pre účely stavby: „Obchodné centrum - I. stavba - Parkovisko pre obchodné centrum“, stavebné objekty: SO 01 Vjazd a výjazd do areálu, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Petržalka.
Dátum zverejnenia: 07.08.2015
30.7.2015Dohoda o úhrade za užívanie pozemkov
Vysporiadanie práv a povinností zmluvných strán spojených s užívaním pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorých sa nachádzajú stavby odovzdávajúcich staníc tepla, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.
Dátum zverejnenia: 30.7.2015
13.7.2015Dohoda o vzájomnom vysporiadaní nárokov pri vykonaní diela
Vysporiadanie nárokov oboch zmluvných strán. Dátum uzatvorenia: 3.7.2015
Dátum zverejnenia: 13.7.2015
16.6.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Dúbravská cesta, č.246501831500
uzatvorená dňa 30.04.2015 pre účely stavby: "Dopravné napojenie stavby „Dostavba areálu Westend, Polyfunkčný objekt Crossing – spodná stavba, Dúbravská cesta, Bratislava““, stavebný objekt: SO 205 Areálové spevnené plochy, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Karlova Ves.
Dátum zverejnenia:
17.06.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 13 14 15 16 -17- 18 19 20 21 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.