Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
14.10.2016Dohoda o uznaní záväzku
Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 13.10.2016. Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 14.541,60 Eur splácať v štvrťročných splátkach splatných vždy do 15. dňa prvého mesiaca
kalendárneho štvrťroka.
Zverejnené dňa: 14.10.2016
20.9.2016Dohoda o urovnaní sporných vlastníckych práv
Dohoda o urovnaní sporných vlastníckych práv, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 1 k.ú. Rača, a to pozemkov parcely registra "C" parc. č. 1592/9 a parc. č. 1592/18. Uzatvorené dňa: 19.9.2016
Zverejnené dňa: 20.9.2016
19.9.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0056 08 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0056 08 00/ Nájomca: Mária Lángová/ Dátum uzatvorenia dohody: 14.9.2016/Účinnosť dohody:dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.9.2016
25.8.2016Dohoda o urovnaní č. 248805021600
Dohoda o urovnaní č. 248805021600, ktorej predmetom je pozemok registra "C",parc.č. 4963/223 a pozemky registra "E" parc. č. 4963/39 a 4963/401 v k.ú. Rača. Uzatvorené dňa: 24.8.2016
Zverejnené dňa: 25.8.2016
18.8.2016Dohoda o skončení nájmu stánku prenajatého Nájomnou zmluvou č. 08 83 0306 16 00
Nájomca: Elena Kružlíková. Dátum uzatvorenia dohody: 18.8.2016. Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.08.2016
5.8.2016Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 248801491600
Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 248801491600, ktorej predmetom je dohoda zmluvných strán špecifikovaná v Čl. 2 tejto Dohody. Uzatvorené dňa: 26.7.2016
Zverejnené dňa: 5.8.2016
22.7.2016Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva č. 05650231600/0099
uzatvorená dňa 20.07.2016 pre účely stavby: BERGAMON - POLYFUNKČNÝ AREÁL - Mlynské nivy - Hraničná ul., Bratislava, I. etapa“, uzatvorená podľa ustanovenia § 50a a nasl. a § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Dátum zverejnenia: 22.07.2016
22.7.2016Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Hraničná ulica a Mlynské nivy č. 246501911600
uzatvorená dňa 20.07.2016 pre účely stavby: BERGAMON - POLYFUNKČNÝ AREÁL - Mlynské nivy - Hraničná ul., Bratislava, I. etapa“, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov.
Dátum zverejnenia: 22.07.2016
30.6.2016Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Predmetom je záväzok spoločnosti NATUR-PACK, a.s. zabezpečiť systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vyzbieraných spolu s obalmi z obalov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov a záväzok hlavného mesta umožniť zber vyhradeného prúdu odpadov z obalov. Dátum uzatvorenia: 29.06.2016
Dátum zverejnenia: 30.06.2016
23.6.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty I. triedy I/63 Svornosti č. 246506671500
uzatvorená dňa 20.06.2016 pre účely stavby:„Obchodné centrum II. Podunajské Biskupice ul. Svornosti Bratislava – Podunajské Biskupice“, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Podunajské Biskupice.
Dátum zverejnenia: 23.06.2016
23.6.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Ulica 29. augusta č. 246503191600
uzatvorená dňa 14.06.2016 pre účely stavby: „ Úprava chodníka na miestnej komunikácií Ulica 29. augusta“, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré mesto.
Dátum zverejnenia: 22.06.2016
22.6.2016Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0269 16 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0269 16 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v k. ú. Dúbravka a to k pozemkom parc. č. 2712/9,12, 2725/38,40,42 a 42.
Uzatvorená dňa: 22. 6. 2016
Zverejnená dňa: 22. 6. 2016
21.6.2016Dohoda o urovnaní č. 248804031600
Dohoda o urovnaní č. 248804031600, ktorej predmetom je dohoda zmluvných strán v zmysle špecifikácie uvedenej v Čl. 3 ods. 1. a ods. 2. tejto Dohody. Uzatvorené dňa: 7.6.2016
Zverejnené dňa: 21.6.2016
16.6.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnych komunikácií II. triedy II. triedy Mýtna ulica č. 246502441600
uzatvorená dňa 31.05.2016, pre účely stavby: „Obchodno-spoločenský komplex Mýtna - Radlinského, I. etapa Administratívno-obytný súbor“, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré mesto.
Dátum zverejnenia: 16.06.2016
16.6.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnych komunikácií I. triedy Ružinovská ulica č. 246501881600
uzatvorená dňa 31.05.2016, pre účely stavby: „Odbočovací pruh, Ružinovská - Jašíkova ul.“, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov.
Dátum zverejnenia: 16.06.2016
14.6.2016Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 248803581600
Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 248803581600, ktorej predmetom je dohoda zmluvných strán v zmysle špecifikácie uvedenej v Čl. 2 ods. 1.), 2.) a 3.) tejto Dohody. Uzatvorené dňa: 13.6.2016
Zverejnené dňa: 14.6.2016
14.6.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy 29. augusta č. 246503191600
uzatvorená dňa 14.06.2016, pre účely stavby: „Úprava chodníka na miestnej komunikácií Ulica 29. augusta“, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto.
Dátum zverejnenia: 14.06.2016
31.5.2016Dohoda o preprave osôb č. MsP/16/00018 [PDF, 183 kB]
Dohoda č. MsP/16/00018 o spolupráci a spôsobe prepravy pracovníkov Mestskej polície v Bratislave v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy uzatvorená 30.3.1992 medzi Dopravným podnikom Bratislava, Olejkárska ul. a Mestskou políciou v Bratislave na dobu neurčitú.
Mestská polícia v Bratislave zabezpečí štvrťročnú úhradu za prepravu pracovníkov mestskej polície vo výške 829,84 eura.

Zverejnená : 31.5.2016
13.5.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie komunikácie I. triedy Staromestská č. 246501291600
Uzatvorená dňa 09.05.2016 pre účely stavby: „Polyfunkčný objekt, Veterná ulica“, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto.
Zverejnené dňa: 13.5.2016
5.4.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnych komunikácií II. triedy Landererova ulica a Pribinova ulica č. 246500781600
Uzatvorená dňa 04.04.2016. Pre účely stavby: „Panorama City III. Business Bratislava, Landererova ul.“, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka.
Dátum zverejnenia: 05.04.2016
30.3.2016Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Predmetom je záväzok zmluvu pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vyzbieraných spolu s obalmi z obalov v zmysle § 59 ods. 2 a 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov. Dátum uzatvorenia: 29.03.2016
Dátum zverejnenia: 30.03.2016
21.3.2016Dohoda o ukončení nájmu vyplývajúceho zo Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0248-13-00
Dohoda o ukončení nájmu vyplývajúceho zo Zmluvy o nájme pozemku č. 08-83-0248-13-00/ Nájomca: REEGAS s.r.o./ Dátum uzatvorenia zmluvy: 18.3.2016/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.3.2016
16.3.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Bosákova ulica č. 246500581600
uzatvorená dňa 24.02.2016 pre účely stavby: „Stredový ostrovček, Bosákova ul., Bratislava“, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka.
Dátum zverejnenia: 16.03.2016
15.3.2016Dohoda o prevode práv a povinností stavebníka č. MAGSP 1600006
Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností zmluvných strán týkajúcich sa prevodu práv a povinností prevodcu ako stavebníka podľa príslušných právnych predpisov, ktoré mu vyplývajú z rozhodnutia o povolení vodnej stavby č. ZPS/2012/03613/POH/III-3756 zo dňa 11.06.2012 vydaného Obvodným úradom životného prostredia v Bratislave ako príslušným špeciálnym stavebným úradom, právoplatného dňa 27.6.2012, ktorým bola povolená vodná stavba „Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží na Železnej studienke“ a rozhodnutia č. OU-BA-OSYP3-2014/36376/POH/III-4617 zo dňa 20.06.2014 o predĺžení platnosti stavebného povolenia vydaného Okresným úradom Bratislava. Dátum uzatvorenia: 10.3.2016
Dátum zverejnenia: 15.3.2016
4.3.2016Dohoda o zrušení záväzku
Dohoda o zrušení záväzku, ktorý uzavrel sponzor s príjemcom Zmluvou o sponzoringu (MAGDG 1500306) zo dňa 4.12.2015
Dátum zverejnenia: 4.3.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.