Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
9.8.2017Rámcová dohoda č. MAGTS1700159- Zabezpečenie BOZP a OPP školenia e-learningovou formou
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v zmysle zabezpečenia školenia na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zák. č. 124/2006 Z. z. a ostatných súvisiacich pr. predpisov (ďalej len BOZP školenie) a na úseku školenia na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle zák. č. 314/2001 Z.z. a ostatných súvisiacich pr. predpisov (ďalej len OPP školenie) e-learningovou formou sa uzatvára ako výsledok použitia postupu pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Číslo zmluvy: č. MAGTS1700159
31.7.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 31.07.2017.
Predmet: Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach splácať pohľadávku hlavného mesta vo výške 540,16 Eur.

Dátum zverejnenia: 31.07.2017
26.7.2017Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní určuje podmienky vysporiadania pohľadávok medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a spoločnosťou Mestský parkovací systém spol. s r.o. v likvidácii
22.5.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0316 13 00
Nájomca: Emília Baluchová
Dátum uzatvorenia zmluvy: 22.05.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 22.05.2017
13.7.2017Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0396 14 00
Číslo zmluvy : 088303961400
Nájomca : Mária Vlková, Romanova 13, 851 02 Bratislava
Dátum podpísania : 13.07.2017
Účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 13.07.2017
13.7.2017Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0533 17 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0533 17 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku registra „E“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2332/200 orná pôda vo výmere 159 m² v spoluvlastníckom podiele 1/2.
Uzatvorená dňa: 13. 7. 2017
Zverejnená dňa: 13. 7. 2017
27.6.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0330 15 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0330 15 00
Nájomca: JUDr. Emília Herchlová
Dátum uzatvorenia dohody: 27.06.2017
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
26.6.2017Zmluva o vzájomnom poskytovaní údajov o výstavbe
Predmetom tejto zmluvy je vzájomné poskytovanie údajov a informácií o výstavbe na území mestskej časti pre potreby zmluvných strán a pre potreby aktualizácie Digitálnej technickej mapy hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „digitálna mapa“) podľa Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy č. 1/1995 o digitálnej mape v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“). Za údaje podľa tejto zmluvy sa považujú písomné a mapové dokumenty vyhotovené zmluvnými stranami v analógovej alebo digitálnej forme.Informáciou je zodpovedanie príslušného dopytu na údaje o výstavbe vedené v evidencii jednej zo zmluvných strán.
26.6.2017DOHODA č. 24 88 0445 17 00 o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka, § 7 ods. 3 a § 35 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
DOHODA č. 24 88 0445 17 00 o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka, § 7 ods. 3 a § 35 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je poskytnutie náhrady za obmedzenie vlastníckych práv na lesných pozemkoch dočasne vynímaných pre účely stavby „Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov a inžinierske siete, lokalita Staré Grunty – Sitina“ parc. č. 2497/3 v k. ú. Karlova Ves.
Uzatvorené dňa: 20.06.2017
Zverejnené dňa: 26.06.2017
21.6.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatých zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 3/1997
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatých zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 3/1997 - spoločnosť HOREST, podpísané dňa 21.6.2017, účinné deň po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.6.2017
9.6.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 09.06.2017.
Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach splácať pohľadávku hlavného mesta vo výške 331,10 Eur.

Dátum zverejnenia: 09.06.2017
1.6.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 01.06.2017.
Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach splácať pohľadávku hlavného mesta vo výške 20.278,47 Eur.

Dátum zverejnenia: 01.06.2017
1.6.2017Rámcová dohoda MAGTS1700134
Predmetom zmluvy sú pomocné manipulačné služby, ktoré budú využívané pre plnenie úloh verejného
obstarávateľa spojených s nakladaním a vykladaním stánkov na akcie uskutočňované pod záštitou verejného
obstarávateľa, s nakladaním a vykladaním dielov vianočných stánkov, pri odvoze neupotrebiteľného a vyradeného
majetku, pri nakladaní a vykladaní súčastí vybavenia kancelárií medzi jednotlivými objektmi verejného obstarávateľa
pri sťahovaniach pracovníkov a pod.
Dátum uzatvorenia: 19.5.2017
Dátum zverejnenia: 1.6.2017
Zhotoviteľ: ecobox sk, s.r.o., Ružinovská 3, 82102 Bratislava, Slovenská republika, IČO 47818913
Dátum účinnosti: 2.6.2017
30.5.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností, prenajatých Zmluvou o nájme pozemkov č. 08-83-0367-15-00 [PDF, 30 kB]
Nájomca: Konstrukt Invest s.r.o., zastupuje: Ing. Vladislav Jánoška, konateľ
Dátum uzatvorenia Dohody o skončení nájmu nehnuteľností, prenajatých Zmluvou o nájme pozemkov č. 08-83-0367-15-00: 29.05.2017
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 30.05.2017
23.5.2017Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0116 17 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0116 17 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku registra „E“ parc. č. 3756 – orná pôda o výmere 1172 m² v k. ú. Karlova Ves.
Uzatvorená dňa: 15.05.2017
Zverejnená dňa: 23.05.2017
23.5.2017Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č.07 83 0176 17 00
Nájomca : Ing. Andrea Lašová, Pri kríži 9, 841 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dohody o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č.07 83 0176 17 00: 22.05.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 23.05.2017
18.5.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 18.05.2017.
Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach splácať pohľadávku hlavného mesta vo výške 97.342,71 Eur.

Dátum zverejnenia: 18.05.2017
12.5.2017Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 88 0967 00 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088809670000
nájomca : Peter Bíly - AVOKÁDO, Rovniankova 24, 851 04 Bratislava
dátum podpísania : 12.05.2017
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 12.05.2017
12.5.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0595-14-00
Nájomca: Malé Krasňany Land Development, s.r.o. (ako právny nástupca spoločnosti Malé Krasňany, s. r. o.)
Dátum uzatvorenia Dohody o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0595-14-00: 11.05.2017
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 12.05.2017
28.4.2017Dodatok č.1 k Dohode o podmienkach úpravy častí miestnej komunikácie Tomášikova ulica č. 246502401300
uzatvorená dňa 10.04.2017
pre účely stavby:"Polyfunkčný objekt Seberíniho"
stavebné objekty: SO 14.2.1 Úprava križovatky Tomášikova - Seberíniho
Rozšírenie vozovky
,
podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov.
26.4.2017Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o vykonaní exekúcie zo dňa 05.11.2014
Predmetný dodatok reflektuje novú právnu úpravu exekučného konania, a to najmä vo vzťahu k náhodnému prideľovaniu exekučných konaní súdnym exekútorom.

Dátum uzatvorenia : 31.03.2017

Dátum zverejnenia : 26.04.2017

Dátum účinnosti : 27.04.2017
24.3.2017Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácii II. triedy
pre účely stavby úprav častí miestnych komunikácii II. triedy, na ktoré sa napája stavba: "Bergamon - Polyfunkčný areál - Mlynské nivy - Hraničná ul., Bratislava, II. etapa, stavebné objekty: SO 702b, SO 706b a SO 707b,
Dátum podpísania zmluvy: 23.03.2017
Dátum zverejnenia zmluvy: 24.03.2017
21.3.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 20.03.2017.
Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach splácať pohľadávku hlavného mesta vo výške 418,14 Eur.

Dátum zverejnenia: 21.03.2017
15.3.2017Dohoda o skončení nájmu neuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0179 15 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0179 15 00/ Nájomca: Ján Ivančík/ Dátum uzatvorenia dohody: 15.3.2017/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 15.3.2017
3.3.2017Dohoda o urovnaní a o započítaní vzájomných pohľadávok
Na základe dohody sa započítavajú vzájomné pohľadávky účastníkov v sume 6 809,88 EUR a hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť zvyšnú časť pohľadávky spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. v likvidácii v sume 6 592,61 EUR, nepokrytú započítaním
Dátum zverejnenia: 03.03.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.