Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
27.7.2020Zmluvy k projektu DecarbCityPipes 2050: Plány prechodu na energeticky efektívne mestské vykurovanie a chladenie s nulovými emisiami uhlíka (grantová a konzorčná zmluva)
Dátum zverejnenia: 27.7.2020
6.4.2021Zmluva o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu
Zmluva o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu - vybudovanie verejnej kanalizácie v lokalite Nové Pálenisko
Dátum uzatvorenia: 26.02.2021
Dátum zverejnenia: 06.04.2021
Útvar správy mestských podnikov
19.12.2013Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Predmetom tejto sú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii verejného obstarávania na poskytovateľa služieb pre zakázku "Audítorské a poradenské služby". Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.12.2013
19.12.2013Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania so spoločnosťou METRO Bratislava a.s.
Predmetom tejto sú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii verejného obstarávania na poskytovateľa služieb pre zakázku "Audítorské a poradenské služby"
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.12.2013
19.12.2013Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania so spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Predmetom tejto sú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii verejného obstarávania na poskytovateľa služieb pre zakázku "Audítorské a poradenské služby". Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.12.2013
19.12.2013Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Predmetom tejto sú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii verejného obstarávania na poskytovateľa služieb pre zakázku "Audítorské a poradenské služby". Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.12.2013
30.6.2016Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Predmetom je záväzok spoločnosti NATUR-PACK, a.s. zabezpečiť systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vyzbieraných spolu s obalmi z obalov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov a záväzok hlavného mesta umožniť zber vyhradeného prúdu odpadov z obalov. Dátum uzatvorenia: 29.06.2016
Dátum zverejnenia: 30.06.2016
2.12.2016Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom NS MHD 1 č. 404497/2016
čelom a predmetom Zmluvy je prenechanie Majetku hlavného mesta Dopravnému podniku za účelom zabezpečovania prevádzky mestskej hromadnej dopravy v Hlavnom meste, zabezpečovania služieb mestskej hromadnej dopravy v Hlavnom meste a zabezpečovania ďalších doplnkových činností vyplývajúcich z predmetu činnosti Dopravného podniku zapísaných v obchodnom registri, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy Dopravného podniku v Hlavnom meste v zmysle § 6a zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
Zverejnené dňa: 2.12.2016
26.6.2017Zmluva o vzájomnom poskytovaní údajov o výstavbe
Predmetom tejto zmluvy je vzájomné poskytovanie údajov a informácií o výstavbe na území mestskej časti pre potreby zmluvných strán a pre potreby aktualizácie Digitálnej technickej mapy hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „digitálna mapa“) podľa Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy č. 1/1995 o digitálnej mape v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“). Za údaje podľa tejto zmluvy sa považujú písomné a mapové dokumenty vyhotovené zmluvnými stranami v analógovej alebo digitálnej forme.Informáciou je zodpovedanie príslušného dopytu na údaje o výstavbe vedené v evidencii jednej zo zmluvných strán.
8.2.2014Zmluva o vytvorení a určení dočasného miesta na nakladanie s odpadmi
Na základe zmluvy sa vytvára dočasne miesto na ukladanie odpadu (PET fliaš) v prevádzkach spoločnosti LIDL Slovensko v.o.s. počas akcie EKOHRA organizovanej spoločnosťou LIDL.
Dátum zverejnenia: 08.02.2014
18.12.2015Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
Predmetom zmluvy je zapožičanie prezentačných plstených tabúľ v počte 8 kusov na účel prezentácie základných umeleckých škôl v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy počas zasadnutí mestského zastupiteľstva.Dátum uzatvorenia: 14.12.2015
Dátum zverejnenia: 18.12.2015
30.3.2016Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Predmetom je záväzok zmluvu pre nakladanie s odpadmi z obalov a odpadov z neobalových výrobkov vyzbieraných spolu s obalmi z obalov v zmysle § 59 ods. 2 a 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov. Dátum uzatvorenia: 29.03.2016
Dátum zverejnenia: 30.03.2016
30.11.2016Zmluva o usporiadaní dvojitého vlastníckeho práva č. 288805991600
Zmluva o usporiadaní dvojitého vlastníckeho práva č. 288805991600, ktorej predmetom je uznanie vlastníckeho práva Hlavného mesta k pozemkom parc. č. 5105/534 a 5078/15, v k. ú. Petržalka.
Uzatvorená dňa: 30. 11. 2016
Zverejnená dňa: 30. 11. 2016
26.8.2014Zmluva o usporiadaní dvojitého vlastníckeho práva č. 248805021400
Zmluva o usporiadaní dvojitého vlastníckeho práva č. 248805021400, ktorou sa uznáva výlučné vlastnícke právo Hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku registra "C" KN parc. č. 5105/441 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 633 m2, k. ú. Petržalka, LV č. 1748. Uzatvorené dňa: 25.8.2014
Zverejnené dňa: 26.8.2014
17.2.2022Zmluva o spolupráci pri organizovaní verejnej súťaže
Zmluva o spolupráci pri organizovaní verejnej súťaže v projekte „Vyhotovenie mobiliáru do depozitáru Galérie mesta Bratislavy a depozitáru Múzea mesta Bratislavy“
Dátum uzatvorenia: 12.01.2022
Dátum zverejnenia: 17.02.2022
Dátum účinnosti: 18.02.2022
Oddelenie verejného obstarávania
4.3.2021Zmluva o spolupráci pri organizovaní súťaže návrhov v projekte KS Žarnovická zadávanom Mestskou časťou Bratislava-Rača
Číslo zmluvy: MAGBO2100003
Predmet: Zmluva o spolupráci
Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Metropolitný inštitút Bratislavy
Mestská časť Bratislava-Rača
Dátum uzatvorenia: 03.03.2021
Dátum zverejnenia: 04.03.2021
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Oddelenie verejného obstarávania
19.4.2012Zmluva o realizácii úprav miestnej komunikácie a o úprave ďalších právnych vzťahov [PDF, 3,9 MB]
uzatvorená dňa 16.04.2012 predmetom, ktorej je úprava miestnej komunikácie I. triedy - Saratovská ul. v k.ú. Dúbravka a preložky jestvujúcich inž. sietí a návrh nových inž. sietí, ktoré budú slúžiť obyvateľom hlavného mesta. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 19.04.2012
17.5.2022Zmluva o postúpení práv stavebníka
Postupca postupuje touto Zmluvou bezodplatne na Postupníka všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre Postupcu ako stavebníka z Rozhodnutí spolu so všetkými právami a povinnosťami s nimi spojenými za účelom realizácie stavebných úprav a udržiavacích prác vyplývajúcich z Rozhodnutí v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve a to dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
Číslo zmluvy: MAGBO2200026
Dodávateľ: MKK Grössling s. r. o., Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 54288801
Cena: 0,- eur
Dátum uzatvorenia: 16.05.2022
Projektová kancelária- Magistrát
7.5.2015Zmluva o postúpení pohľadávok
Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok Hlavné mesto SR Bratislava postupuje pohľadávky v celkovej výške 7 897,80 € na spoločnosť Falcon Legal s.r.o. za kúpnu cenu vo výške nominálnej hodnoty špecifikovaných pohľadávok.Táto dohoda bola podpísaná dňa 04. 05. 2015 a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia 07. 05. 2015
19.4.2012Zmluva o postúpení investorských práv [PDF, 45 kB]
uzatvorená dňa 16.04.2012 predmetom, ktorej je prevedenie investorských práv na stavbu "Polyfunkčný obytný súbor Dúbravčice - Východ, I. etapaP - SO 203.1 Distribučný káblový rozvod NN I. etapa, SO 204.1 Verejné osvetlenie I. etapa a SO 701.1 Spevnené plochy a komunikácie v k.ú. Dúbravka. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 19.04.2012
17.4.2012Zmluva o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie Eisnerova ulica v katastrálnom území Devínska Nová Ves [PDF, 76 kB]
uzatvorená dňa 16.04.2012 predmetom, ktorej je prevzatie novovybudovanej časti Eisnerovej ulice (okružná križovatka) do majetku hlavného mesta a bezplatné zriadenie vecného bremena pre okružnú križovatku na pozemkoch investora a tretích osôb. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 17.04.2012
3.4.2014Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Zmluvou sa poskytuje fyzickej osobe – podnikateľovi: Miroslav Repáň, oprávnenie na nakladanie s vybranými zložkami komunálneho odpadu na území hlavného mesta.
Dátum zverejnenia: 03.04.2014
3.4.2014Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Zmluvou sa poskytuje fyzickej osobe – podnikateľovi: Viera Farská – DuFy, oprávnenie na nakladanie s vybranými zložkami komunálneho odpadu na území hlavného mesta.
Dátum zverejnenia: 03.04.2014
3.4.2014Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Zmluvou sa poskytuje spoločnosti STAV-VET, s.r.o. oprávnenie na nakladanie s vybranými zložkami komunálneho odpadu na území hlavného mesta.
Dátum zverejnenia: 03.04.2014
8.2.2014Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Zmluvou sa poskytuje spoločnosti BIONERGY, a.s. oprávnenie na nakladanie s vybranými zložkami komunálneho odpadu na území hlavného mesta.
Dátum zverejnenia: 08.02.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.