Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 16 17 18 19 -20- 21 22 23 24 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
16.4.2014Rámcová dohoda
Rámcová dohoda uzavretá podľa § 11 v spojení s § 64 ods. 1 až 3 a ods. 5 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.254/2013 zn. 20302- MSS z 31.12. 2013 - Geodetické služby. Uzatvorené dňa: 15.4.2014.
Zverejnené dňa: 16.4.2014
16.4.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 204,94 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 35,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 16.04.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 16.04.2014
10.4.2014Dohoda o urovnaní č. 248801701400
Dohoda o urovnaní č. 248801701400 uzatvorená dňa 10.4.2014 medzi hlavným mestom SR Bratislava a Walterom Klamom a Alenou Klamovou. Uzatvorené dňa: 10.4.2014.
Zverejnené dňa: 10.4.2014
3.4.2014Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Zmluvou sa poskytuje fyzickej osobe – podnikateľovi: Miroslav Repáň, oprávnenie na nakladanie s vybranými zložkami komunálneho odpadu na území hlavného mesta.
Dátum zverejnenia: 03.04.2014
3.4.2014Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Zmluvou sa poskytuje fyzickej osobe – podnikateľovi: Viera Farská – DuFy, oprávnenie na nakladanie s vybranými zložkami komunálneho odpadu na území hlavného mesta.
Dátum zverejnenia: 03.04.2014
3.4.2014Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Zmluvou sa poskytuje spoločnosti STAV-VET, s.r.o. oprávnenie na nakladanie s vybranými zložkami komunálneho odpadu na území hlavného mesta.
Dátum zverejnenia: 03.04.2014
31.3.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 450,10 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 45,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 28.03.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 31.03.2014
28.3.2014Dohoda o prevzatí dlhu a uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1.519,44 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 20.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 28.03.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 28.03.2014
25.3.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1.273,79 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 180,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 24.032014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 25.03.2014
7.3.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 1.177,88 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 20,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 07.03.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 07.03.2014
3.3.2014Dohoda o postúpení práv a povinností z postupcu STORIN, spol. s r. o., na postupníka STORIN plus, s. r. o
Predmetom dohody o postúpení práv a povinností je bezvýhradné a bezodplatné postúpenie všetkých práv a povinností, pohľadávok a záväzkov z Postupcu na Postupníka, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o poskytovaní, odbere a využívaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov z 03. 11. 2004 a Dodatku č. 1 z 18. 09.
2012.
Dátum zverejnenia: 03. 03. 2014
8.2.2014Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Zmluvou sa poskytuje spoločnosti BIONERGY, a.s. oprávnenie na nakladanie s vybranými zložkami komunálneho odpadu na území hlavného mesta.
Dátum zverejnenia: 08.02.2014
8.2.2014Zmluva o vytvorení a určení dočasného miesta na nakladanie s odpadmi
Na základe zmluvy sa vytvára dočasne miesto na ukladanie odpadu (PET fliaš) v prevádzkach spoločnosti LIDL Slovensko v.o.s. počas akcie EKOHRA organizovanej spoločnosťou LIDL.
Dátum zverejnenia: 08.02.2014
6.2.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 822,12 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 100,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 05.02.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 06.02.2014
31.1.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1.008,90 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 70,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 31.01.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 31.1.2014
30.1.2014Dohoda o splátkach
Na základe dohody bude dlžník splácať svoj dlh 1.908,88 EUR za užívanie bytu v mesačných splátkach 100,- EUR. Táto dohoda bola podpísaná dňa 29. 01. 2013.
Zverejnené dňa: 30.1.2014
29.1.2014Dohoda o uznaní dlhu
Na základe dohody budú dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 45,65 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 10,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 29.01.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 29.01.2014
10.1.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Popis: Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 641,32 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 30,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 10.01.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 13.01.2014
9.1.2014Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok STAVBY „Električková trať Radlinského - Štefanovičova“
Predmetom tejto dohody je zápočet pohľadávky v rámci stavby Električková trať Radlinského - Štefanovičova.
Zverejnené dňa: 9.1.2014
8.1.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody budú dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 369,66 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 30.12.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 08.1.2014
20.12.2013Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 248806041300
Predmetom tejto dohody je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom registra „E“ v katastrálnom území Karlova Ves, parc. č. 252 – záhrady o výmere 218 m² a parc. č. 253 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m² vedeným na liste vlastníctva č. 128 v prospech podielových spoluvlastníkov. Uzatvorené dňa: 19.12.2013
Zverejnené dňa: 20.12.2013
20.12.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 884,54 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 19.12.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 20.12.2013
19.12.2013Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Predmetom tejto sú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii verejného obstarávania na poskytovateľa služieb pre zakázku "Audítorské a poradenské služby". Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.12.2013
19.12.2013Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania so spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Predmetom tejto sú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii verejného obstarávania na poskytovateľa služieb pre zakázku "Audítorské a poradenské služby". Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.12.2013
19.12.2013Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania so spoločnosťou METRO Bratislava a.s.
Predmetom tejto sú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii verejného obstarávania na poskytovateľa služieb pre zakázku "Audítorské a poradenské služby"
Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.12.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 16 17 18 19 -20- 21 22 23 24 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.