Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 15 16 17 18 -19- 20 21 22 23 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
12.11.2014Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II. triedy II/502 Račianska ulica č. 246506061400
uzatvorená dňa 10.11.2014 pre účely stavby: „Obytný súbor - Škultétyho ul., Bratislava - Nové mesto“, objekt SO 32 Dopravné napojenie Račianska ulica, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové mesto.
Dátum zverejnenia: 12.11.2014
11.11.2014Dohoda o urovnaní
Účastník 2: OMNIA 2000 a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava Dátum uzatvorenia dohody: 10.11.2014.
Zverejnené dňa: 11.11.2014
6.11.2014Dohoda o urovnaní a o započítaní vzájomných pohľadávok
Dohoda o urovnaní a o započítaní vzájomných pohľadávok, ktorej predmetom je usporiadanie vzájomných práv a povinností v súvislosti s ich právami a nárokmi, ktoré im vznikli v súlade s uzatvorením zmluvy o vecnom bremene a nájomnej zmluvy ako aj započítanie vzájomných nárokov. Uzatvorené dňa: 5.11.2014
Zverejnené dňa: 6.11.2014
5.11.2014Dohoda č. 24 88 0827 14 00
Dohoda č. 24 88 0827 14 00, uzatvorená medzi Twin City a.s. a hlavným mestom SR Bratislava, ktorou hlavné mesto predkladá spoločnosti Twin City a.s. listiny, čím sú splnené podmienky na začatie plynutia 30 dňovej lehoty na úhradu 2. splátky kúpnej ceny podľa Kúpnej zmluvy č. 068806241300 v znení dodatku č. 068806241301. Uzatvorené dňa: 4.11.2014
Zverejnené dňa: 5.11.2014
29.10.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1 752,93 € splácať v mesačných splátkach 146 € (posledná splátka bude vo výške 146,93 €) splatných vždy do 15. steho dňa príslušného mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 29.10.2014 a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia 29.10.2014.
29.9.2014Rámcová dohoda MsP/14/00020 - kamery [PDF, 897 kB]
Rámcová dohoda č. MsP/14/00020 uzatvorená dňa 25.9.2014 medzi objednávateľom Hl. m. SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group a.s. na dobu 4 rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania hodnoty podlimitnej zákazky.
Zverejnená 29.9.2014.
23.9.2014Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0533 14 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0533 14 00. Predmetom tejto dohody je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom registra „E“ v katastrálnom území Dúbravka, parc. č. 933 orná pôda o výmere 1153 m² a parc. č. 934 trvalé trávne porasty o výmere 63 m², ktoré sú evidované na liste vlastníctva č. 2180 v prospech podielových spoluvlastníkov: Jozef Komžík, spoluvlastnícky podiel ¼ , Marta Ducháčková, spoluvlastnícky podiel ½ a Ľubica Haluzová, spoluvlastnícky podiel ¼ . Uzatvorené dňa: 23.9.2014
Zverejnené dňa: 23.9.2014
17.9.2014Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 24 88 0234 14 00
Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 24 88 0234 14 00, ktorou sa zmluvné strany dohodli na zrušení: zápisu pozemku registra „C“ v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5192 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 471 m2, v spoluvl. podiele 1/3, zapísaného na LV č. 359 v prospech vlastníka zapísaného na LV č. 1336 a tento pozemok bude zapísaný na LV č. 359 ako spoluvl.: hl. mesta SR Bratislava v podiele 1/6, Marty Poliakovej v podiele 1/18, Silvie Zuzčákovej v podiele 1/18, Renáty Zuščákovej v podiele 1/36, Jozefa Zuščaka v podiele 1/36; zápis stavby súp. č. 9859 – rodinný dom na parc. č. 5193, k. ú. Podunajské Biskupice, v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 1336 v prospech hl. mesta SR Bratislavy a táto stavba bude zapísaná na nový list vlastníctva ako spoluvlastníctvo: hlavného mesta SR Bratislava v podiele 1/2, Marty Poliakovej v podiele 1/6, Silvie Zuzčákovej v podiele 1/6, Renáty Zuzčákovej v podiele 1/12,Jozefa Zuščaka v podiele 1/12. Uzatvorené dňa: 12.9.2014. Zverejnené dňa: 17.9.2014
26.8.2014Zmluva o usporiadaní dvojitého vlastníckeho práva č. 248805021400
Zmluva o usporiadaní dvojitého vlastníckeho práva č. 248805021400, ktorou sa uznáva výlučné vlastnícke právo Hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku registra "C" KN parc. č. 5105/441 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 633 m2, k. ú. Petržalka, LV č. 1748. Uzatvorené dňa: 25.8.2014
Zverejnené dňa: 26.8.2014
26.8.2014Dohoda o splnomocnení č. 248804931400
Dohoda o splnomocnení č. 248804931400 na podanie žiadosti na vydanie povolenia o odstránení stavieb na LV č. 1748, k.ú. Petržalka podľa § 88 ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, na zastupovanie v rámci správneho konania, týkajúceho sa odstránenia dotknutých stavieb a na odstránenie samotných dotknutých stavieb na vlastné náklady na základe zabezpečeného búracieho povolania v lehote najneskôr do 1 roka odo dňa vydania právoplatného povolania na odstránenie dotknutých stavieb. Uzatvorené dňa: 25.8.2014
Zverejnené dňa: 26.8.2014
30.7.2014Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií Pri starom letisku a Rybničná ulica č. 246504461400
Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií Pri starom letisku a Rybničná ulica č. 246504461400 uzatvorená dňa 25.07.2014 pre účel stavby "Nákupné centrum Vajnoria", na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vajnory. Účinnosť dohody: dňom nasledujúcom po dni zverejnenia.
10.7.2014Dohoda o preložke plynárenského zariadenia, križovatka Bosákova, Petržalka
Preložka plynárenského zariadenia STL plynovodov DN 300 križovatka Bosákova, k.ú. Petržalka
Zverejnené dňa: 10.07.2014
10.7.2014Dohoda o preložke plynárenského zariadenia, Šafárikovo nám., Staré Mesto
Preložka plynárenského zariadenia STL plynovodu DN 200 Šafárikovo námestie, k.ú. Staré Mesto
Zverejnené dňa: 10.07.2014
5.6.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 1.811,93 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 300,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 04.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 05.06.2014
29.5.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 3.084.87 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 2.000,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 29.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 29.05.2014
29.5.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 1.716,38 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 342,33 Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 28.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 29.05.2014
22.5.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 210,95 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 106,- Eur a 104,95 Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 21.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.05.2014
20.5.2014Dohoda o uznaní dlhu
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 796,37 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 70,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 19.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 20.05.2014
14.5.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 1.298,00 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 100,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 02.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 14.05.2014
7.5.2014Dohoda o urovnaní
Na základe dohody sa urovnajú sporné nároky medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, ktoré vznikli z titulu zníženia kúpnej ceny za prevod vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na Dunajskej ul. 18, Grösslingovej ul. 23 v Bratislave (tzv. Ligapasáže) a z titulu rekonštrukcie priestorov budovy ZŠ na Jesenského ul. 6 v Bratislave. Táto dohoda bola podpísaná dňa 6.5.2014 a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 7.5.2014
5.5.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 753,53 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 80,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 02.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 05.05.2014
30.4.2014Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu „Mediačná kancelária v priestoroch Primaciálneho paláca“: Mediačná kancelária v priestoroch Primaciálneho paláca“, je spoločným projektom Hlavného mesta SR Bratislava a Slovenského inštitútu pre mediáciu, čo je záujmové združenie právnických osôb. Cieľom projektu „Mediačná kancelária“ je poskytnutie možnosti mediácie v priestoroch Primaciálneho paláca pre obyvateľov Bratislavy.
30.4.2014Dohoda o urovnaní
Na základe dohody o urovnaní bude súdne konanie o vypratanie nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta ukončené uzavretím súdneho zmieru, a dôjde k späťvzatiu žaloby o určenie neplatnosti výpovede.
Dátum zverejnenia: 30.04.2014
22.4.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 1.586,19 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 100,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 17.04.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 22.04.2014
22.4.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody budu dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 1.737,58 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 17.04.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 22.04.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 15 16 17 18 -19- 20 21 22 23 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.