Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 30  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
9.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801091200
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801091200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 334 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/14, LV č. 4066, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
9.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801161200 [PDF, 687 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801161200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 342 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/22, LV č. 4133, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 9.3.2012
12.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801011200 [PDF, 731 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801011200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 325 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/5, LV č. 4248, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 12.3.2012
12.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801001200 [PDF, 679 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801001200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 324 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/4, LV č. 3927, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 12.3.2012
12.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801131200 [PDF, 683 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801131200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 338 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/18, LV č. 4060, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 12.3.2012
12.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801181200 [PDF, 658 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801181200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 344 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/24, LV č. 4061, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 12.3.2012
15.3.2012Dohoda č. 201/09 [PDF, 75 kB]
Na základe dohody budú dlžníci splácať dlh z mesačných úhrad za nájom bytu a z vyúčtovania služieb vo výške 1.380,50 Eur s príslušenstvom v mesačných splátkach vo výške 30,- Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 14. 03. 2012
Dátum zverejnenia: 15. 03. 2012
16.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801141200 [PDF, 684 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801141200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 339 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/19, LV č. 3926, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 16.3.2012
19.3.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 138 kB]
Dlžník: Soňa Prochácková, 821 01 Bratislava/Dátum uzatvorenia dohody: 13.03.2012/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 19.3.2012
29.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801041200 [PDF, 737 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801041200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 328 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/8, LV č. 4000, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 29.3.2012
29.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801051200 [PDF, 695 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801051200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 329 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/9, LV č. 4027, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 29.3.2012
29.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801071200 [PDF, 746 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801071200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 331 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/11, LV č. 4028, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 29.3.2012
29.3.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801171200 [PDF, 725 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801171200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 343 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/23, LV č. 4112, v k. ú. Nové Mesto.
Dátum zverejnenia: 29.3.2012
29.3.2012Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 248802291200 [PDF, 1,1 MB]
Popis: Na základe dohody dôjde medzi účastníkmi k mimosúdnemu urovnaniu súdneho sporu vedeného na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 8C/214/2010. Táto dohoda bola podpísaná dňa 28.3.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 29.3.2012
5.4.2012Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 248802631200 [PDF, 391 kB]
Predmetom dohody je zrušenie zápisu pozemku registra "C" v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 6070/28 - ostatné plochy o výmere 247 m2, zapísaného na LV č. 2 v prospech hlavného mesta SR Bratislava a tento pozemok sa zapíše na LV č. 3529 ako vlastníctvo Ing. Jána Brtiša.
Dátum zverejnenia: 5.4.2012
16.4.2012Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti [PDF, 34 kB]
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0663-06-00, nájomca WIGRO TRADE Slovakia, dátum podpísania dohody 11.4.2012, účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.4.2012
17.4.2012Dodatok č. 1 k Zmluve o realizácií okružnej križovatky a o úprave ďalších právnych vzťahov [PDF, 115 kB]
uzatvorený dňa 16.04.2012 - zohľadnenie zmien, ktoré nastali po podpísaní zmluvy. Účinnosť dodatku : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dodatok zverejnený dňa : 17.04.2012
17.4.2012Zmluva o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie Eisnerova ulica v katastrálnom území Devínska Nová Ves [PDF, 76 kB]
uzatvorená dňa 16.04.2012 predmetom, ktorej je prevzatie novovybudovanej časti Eisnerovej ulice (okružná križovatka) do majetku hlavného mesta a bezplatné zriadenie vecného bremena pre okružnú križovatku na pozemkoch investora a tretích osôb. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 17.04.2012
18.4.2012Dohodu o skončení nájmu nehnuteľnosti [PDF, 37 kB]
Dohodu o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 089401860900/Nájomca : CPT Infra s.r.o./Dátum uzatvorenia dohody dňa 17.04.2012
Zverejnené dňa: 18.4.2012
19.4.2012Zmluva o postúpení investorských práv [PDF, 45 kB]
uzatvorená dňa 16.04.2012 predmetom, ktorej je prevedenie investorských práv na stavbu "Polyfunkčný obytný súbor Dúbravčice - Východ, I. etapaP - SO 203.1 Distribučný káblový rozvod NN I. etapa, SO 204.1 Verejné osvetlenie I. etapa a SO 701.1 Spevnené plochy a komunikácie v k.ú. Dúbravka. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 19.04.2012
19.4.2012Zmluva o realizácii úprav miestnej komunikácie a o úprave ďalších právnych vzťahov [PDF, 3,9 MB]
uzatvorená dňa 16.04.2012 predmetom, ktorej je úprava miestnej komunikácie I. triedy - Saratovská ul. v k.ú. Dúbravka a preložky jestvujúcich inž. sietí a návrh nových inž. sietí, ktoré budú slúžiť obyvateľom hlavného mesta. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 19.04.2012
19.4.2012Dohoda o ukončení Rámcovej dohody na poskytnutie služby dezinsekcie č. OZP/11/05 [PDF, 28 kB]
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody na poskytnutie služby dezinsekcie
Zverejnené dňa: 19.4.2012
24.4.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 110 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 127.193,50 EUR splácať v mesačných splátkach vo výške 8.821,15 EUR splatných vždy do 30. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 20.4.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 24.4.2012
2.5.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801321200 [PDF, 666 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801321200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 358 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/37, LV č. 4092, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 2.5.2012
2.5.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801221200 [PDF, 650 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801221200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 348 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/28, LV č. 4138, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 2.5.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.