Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 14 15 16 17 -18- 19 20 21 22 ... 30  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
22.5.2015Dodatok č. 2 k Dohode o uznaní záväzku a jeho úhrade a o vzájomnom zápočte
Dohoda zmluvných strán na zmene článku IV ods. 1 Dohody.
Dátum zverejnenia: 22.5.2015
13.5.2015Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0173 15 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0173 15 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom registra „E“ v katastrálnom území Karlova Ves, parc. č. 4238 – vinice o výmere 110 m², parc. č. 4239 – záhrady o výmere 149 m² vedeným na liste vlastníctva č.5207 a parc. č. 4240 – vinice o výmere 203 m² vedeného na liste vlastníctva č.5208. Uzatvorené dňa: 13.5.2015
Zverejnené dňa: 13.5.2015
7.5.2015Zmluva o postúpení pohľadávok
Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok Hlavné mesto SR Bratislava postupuje pohľadávky v celkovej výške 7 897,80 € na spoločnosť Falcon Legal s.r.o. za kúpnu cenu vo výške nominálnej hodnoty špecifikovaných pohľadávok.Táto dohoda bola podpísaná dňa 04. 05. 2015 a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia 07. 05. 2015
6.5.2015Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní, ktorej predmetom je uzatvorenie mimosúdnej dohody s Alexandrom Schweigerom ohľadne parc. č. 3439 záhrady o výmere 117 m2,
parc. č. 3440 zastavané plochy a nádvoria o výmere 135 m2,stavby so súp. č. 848,popis tavby: rodinný dom
Dátum zverejnenia: 6.5.2015
6.5.2015Partnerská dohoda partnerov bez finančnej účasti
Predmetom je úprava podmienok a povinností zmluvných strán navzájom v rámci realizácie projektu ACC02003. Dátum uzatvorenia: 4.5.2015
Dátum zverejnenia: 6.5.2015
6.5.2015Dohoda o podmienkach úpravy úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Hraničná ulica, Mierová ulica č. 246500451500
uzatvorená dňa 30.04.2015 pre účely stavby: „BERGAMON - DOPRAVNÉ STAVBY, Úprava križovatky ul. Mierová - Hraničná, Bratislava“, stavebné objekty: SO 200 Komunikácie, parkoviská a chodníky, podobjekt SO 201 Úprava križovatky ul. Mierová - Hraničná, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Ružinov.
Dátum zverejnenia: 06.05.2015
13.4.2015Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0050 15 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0050 15 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom registra „E“ v katastrálnom území Dúbravka, parc. č. 850 orná pôda o výmere 504 m² a časť parc. č. 851 orná pôda o výmere 1317 m² v spoluvlastníckom podiele 2/3, ktoré sú evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 4427. Uzatvorené dňa: 13.4.2015
Zverejnené dňa: 13.4.2015
25.3.2015Dodatok č. 1 k Dohode o uznaní záväzku a jeho úhrade a o vzájomnom zápočte
Predmetom dodatku č. 1 Dohody o uznaní záväzku a jeho úhrade a o vzájomnom zápočte je zmena článku IV ods. 1 Dohody.
Dátum zverejnenia: 25.3.2015
25.3.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II. triedy II/502 Račianska ulica č. 246500231500
uzatvorená dňa 23.03.2015 pre účely stavby: „Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska, Račianska ul. č. 72 v Bratislave“, stavebné objekty: SO 201 Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska, podobjekt SO 201.1 Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska - chodník, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové mesto.
Dátum zverejnenia: 25.03.2015
17.3.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Mýtna ulica č. 246500381500
uzatvorená dňa 12.03.2015 pre účely stavby: pre účely stavby: „Administratívno obytný súbor Mýtna - Radlinského, Bratislava“, stavebné objekty: SO 201-01a Účelová komunikácia Mýtna ulica, SO 201-02a Rekonštrukcia existujúceho chodníka na Mýtnej ulici, SO 202-02a Vjazd a výjazd - Mýtna ulica, SO 202-02b Vjazd a výjazd, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré mesto.
Dátum zverejnenia: 17.03.2015
27.1.2015Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie Rybničná ulica č. 246509241400
uzatvorená dňa 26.01.2015 pre účely stavby: „ Obchodné centrum KJG Bratislava - Pripojenie “,objekt SO 01 – Pripojenie, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Vajnory.
Dátum zverejnenia: 27.01.2015
30.12.2014Rámcová dohoda č.MsP/14/00053 o dodaní služobných rovnošiat [PDF, 578 kB]
Rámcová dohoda č. MsP/14/00053 o dodaní služobných rovnošiat uzatvorená 29.12.2014 medzi odberateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom VEP, spol. s r.o., ul. A. Hlinku 13, Bojnice, na dobu 4 rokov.
Predmetom dohody je dodanie služobných rovnošiat pre potreby Mestskej polície Bratislava.
Súčet cien zákaziek nepresiahne počas platnosti dohody
120 000 eur.
Zverejnená 30.12.2014.
29.12.2014Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok podľa ustanovenia § 580 Občianskeho zákonníka. Dátum uzatvorenia: 23.12.2014
Dátum zverejnenia: 29.12.2014
17.12.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1.257,16 Eur splácať mesačných splátkach vo výške 100,- Eur. Táto dohoda bola podpísaná dňa 15.12.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 17.12.2014
12.12.2014Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie Kutlíkova ulica č. 246509281400
uzatvorená dňa 10.12.2014 pre účely stavby: „Penzión – zariadenie opatrovateľskej služby“,SO 15 - Vjazd, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka.
Dátum zverejnenia: 12.12.2014
12.12.2014Dohoda podielových spoluvlastníkov o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 248805691400
Dohoda podielových spoluvlastníkov o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 248805691400, ktorou sa ruší a následne vyporiadáva podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti pozemku registra "C" parc. č. 849 o výmere 255 m2 v k. ú. Devín. Uzatvorené dňa: 10.12.2014
Zverejnené dňa: 12.12.2014
11.12.2014Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní, ktorej predmetom sú nasledovné záväzky zmluvných strán: a) Záväzok žalovaného odstrániť stavbu súp. č. 994 Kolkáreň na pozemku parc. č. 708 v k. ú. Devín podľa postupu stanoveného v tejto dohode, b) Záväzok žalobcov nepožadovať od žalovaného náhradu za užívanie Pozemku žalovaným za obdobie odo dňa podpísania tejto dohody. Uzatvorené dňa: 11.12.2014
Zverejnené dňa: 11.12.2014
10.12.2014Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácie Jégeho ulica č. 246509151400
uzatvorená dňa 08.12.2014 pre účely stavby: „Viacpodlažné parkovisko, Jégeho ul., Bratislava“,SO 401 rozšírenie Jégeho ul. v mieste zastávky a vjazdu, podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú.Ružinov.
Dátum zverejnenia: 10.12.2014
3.12.2014Dohoda o odstúpení od Kúpnej zmluvy č. 412 002313
Dohoda o odstúpení od Kúpnej zmluvy č. 412 002313, ktorou sa Kúpna zmluva č. 412 002313 od počiatku zrušuje. Uzatvorené dňa: 3.12.2014
Zverejnené dňa: 3.12.2014
26.11.2014Dohoda o urovnaní č. 24 88 0867 14 00
Dohoda o urovnaní č. 24 88 0867 14 00, ktorej predmetom je nasledovné urovnanie pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 586/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 238 m2, k. ú. Rusovce. Uzatvorené dňa: 25.11.2014
Zverejnené dňa: 26.11.2014
26.11.2014Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0889 14 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0889 14 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k časti pozemkov registra „E“ v katastrálnom území Karlova Ves, pôvodne Bratislava – Dúbravka, parc. č. 3550 – roľa o výmere 1003 m², parc. č. 3551 – pasienok o výmere 435 m² zapísaným v PK vložke č. 1645 a parc. č. 3552 – roľa o výmere 2208 m² zapísanému v PK vložke č. 1591. Uzatvorené dňa: 25.11.2014
Zverejnené dňa: 26.11.2014
24.11.2014Dohoda o postupe pri zriaďovaní, uznávaní vecných bremien a uplatňovaní si náhrady škody pri rekonštrukčných projektoch SPP-distribúcia,a.s.
Dohodou bol upravený postup hlavného mesta SR Bratislavy a SPP-distribúcia, a.s. pri zriaďovaní, uznávaní vecných bremien a uplatňovaní si náhrady škody pri rekonštrukčných projektoch. Táto dohoda bola podpísaná dňa 21.11.2014 a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 24.11.2014
20.11.2014Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií Čulenova ulica a Pribinova ulica č. 246506551400
uzatvorená dňa 14.11.2014 pre účely stavby: „ Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY II etapa, Administratívna budova Panorama City II Business Bratislava, Pribinova a Čulenova ul.“, objekty SO 512 Dopravné napojenie z Pribinovej ul., SO 520 Úprava Čulenovej ulice a SO 521 Úprava Pribinovej ul., podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré mesto.
Dátum zverejnenia: 21.11.2014
19.11.2014Dohoda o vzájomnom urovnaní č. 248808601400
Dohoda o vzájomnom urovnaní č. 248808601400, ktorej predmetom je záväzok hlavného mesta SR Bratislava poskytnúť, previesť a odovzdať zo svojho výlučného vlastníctva do výlučného vlastníctva Národnej banke Slovenska ako kompenzáciu iné pozemky o výmere 398 m2 v rovnakej lokalite s plnohodnotnými vlastníckymi právami (vrátane plnohodnotného reálneho užívania pozemkov) a súbežne záväzok Národnej banky Slovenska vziať späť časť žalobného návrhu (žalobu) na začatie súdneho konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I v rozsahu pomernej časti hodnoty pripadajúcej na plochu pozemkov o výmere 398 m2 (z celkovej plochy dotknutých pozemkov o výmere 610 m2). Uzatvorené dňa: 18.11.2014
Zverejnené dňa: 19.11.2014
19.11.2014Dohoda o umiestnení zastávky Mestskej hromadnej dopravy
Dohoda o umiestnení zastávky MHD na Šafárikovom námestí v súvislosti s realizáciou stavby NS MHD
Zverejnená dňa 19.11.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 14 15 16 17 -18- 19 20 21 22 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.