Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 11 12 13 14 -15- 16 17 18 19 ... 30  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
3.3.2017Dohoda o urovnaní a o započítaní vzájomných pohľadávok
24.2.2017Dohoda o spolupráci STARZ č. MsP/17/00005 [PDF, 1,5 MB]
Dohoda o spolupráci uzatvorená 15.2.2017 medzi Správou telovýchovných a rekreačných zariadení hl. m. SR Bratislavy a Mestskou políciou hl. m. SR Bratislavy do 31.12.2017.
Predmetom dohody je rozvoj telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti pre zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti príslušníkov MsP.

Zverejnená: 24.2.2017.
1.2.2017Rámcová dohoda Znalecké služby číslo: 248800201700
Rámcová dohoda Znalecké služby číslo: 248800201700, ktorej predmetom je vypracovanie znaleckých posudkov na predmety ocenenia špecifikované v Článku 2 Predmet Dohody.
Uzatvorené dňa: 31.1.2017
Zverejnené dňa: 1.2.2017
26.1.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 26.01.2017
Na základe dohody bude dlžník v štvrťročných splátkach splácať pohľadávku hlavného mesta vo výške 4.174,46 Eur
Dátum zverejnenia: 26.01.2017
26.1.2017Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 570 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je vzájomná dohoda zmluvných strán o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288803631500/0099, uzatvorenej dňa 11.08.2015.
Uzatvorené dňa: 25.1.2017
Zverejnené dňa: 26.1.2017
11.1.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0485 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0485 16 00/ Nájomca: Karol Blažo/ Dátum uzatvorenia dohody: 11.1.2017/Účinnosť dohody:dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 11.1.2017
9.1.2017Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 248809701600
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 248809701600, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v k. ú. Rača a to k pozemkom parc. č. 830, 835, 891/267, 891/269, 891/270, 891/45, 891/44, 891/284, 891/271.
Uzatvorené dňa: 2.1.2017
Zverejnené dňa: 9.1.2017
30.12.2016Dohoda o urovnaní č. 24 88 1015 16 00
Dohoda o urovnaní č. 24 88 1015 16 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti registra „E“ parc. č. 4894 – orná pôda vo výmere 5024 m2 v k. ú. Petržalka.
Uzatvorené dňa: 30.12.2016
Zverejnené dňa: 30.12.2016
28.12.2016Dohoda o spolupráci pri správe odberných miest elektrickej energie
27.12.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty I. triedy
Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty I, triedy I/2 Einsteinovej ulice a časti lávky ponad Einsteinovu ulicu č. 246509931600
19.12.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie "Prístupová komunikácia - spevnená plocha
číslo zmluvy: MAG BO 1600016
označenie gestora, OSČ – Ing. Juraj Hartl, Hlavné mesto SR Bratislava
označenie druhej zmluvnej strany: CHINA TOWN, s.r.o., Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava, Haixiao Shan, štatutárny zástupca
názov zmluvy a právny predpis, na základe ktorého sa zmluva uzaviera: DOH/05/2016/OSC/PO
19.12.2016Dohoda o podmienkach úpravy komunikácie II/505 - SO 102-00 Odľahčovací výjazd z parkoviska zamestnancov VW SK
Číslo zmluvy: MAG BO 1600015
Označenie gestora: OSČ – Ing. Juraj Hartl, Hlavné mesto SR Bratislava
Označenie druhej zmluvnej strany: VOLKSWAGEN SLOVAKIA ,a.s., J.Jonáša 1, 843 02 Bratislava, Jens Kellerbach, Eric Reuting, členovia predstavenstva
Názov zmluvy a právny predpis, na základe ktorého sa zmluva uzaviera: Noris: DOH/04/2016/OSC/PO
Zmluva: Dohoda o podmienkach úpravy komunikácie II/505 - SO 102-00 Odľahčovací výjazd z parkoviska zamestnancov VW SK
12.12.2016Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0812 16 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov uzatvorená podľa § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 24 88 0812 16 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom registra „C“, parc. č. 698/272 a parc. č. 698/274 v k. ú. Čunovo. Uzatvorené dňa: 12.12.2016
Zverejnené dňa: 12.12.2016
8.12.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti MK II. triedy Čulenová ul. - č. MAGBO1600011
Úpravy miestnej komunikácie II. triedy Čulenova ulica pre účely stavby: „Obytný súbor Čulenová“, stavebné objekty: SO E100 Úprava Čulenovej ulice,
Dátum podpísania zmluvy: 25.11.2016
Dátum zverejnenia zmluvy: 08.12.2016
2.12.2016Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom NS MHD 1 č. 404497/2016
čelom a predmetom Zmluvy je prenechanie Majetku hlavného mesta Dopravnému podniku za účelom zabezpečovania prevádzky mestskej hromadnej dopravy v Hlavnom meste, zabezpečovania služieb mestskej hromadnej dopravy v Hlavnom meste a zabezpečovania ďalších doplnkových činností vyplývajúcich z predmetu činnosti Dopravného podniku zapísaných v obchodnom registri, ktoré súvisia so zabezpečením prevádzky a služieb mestskej hromadnej dopravy Dopravného podniku v Hlavnom meste v zmysle § 6a zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
Zverejnené dňa: 2.12.2016
30.11.2016Zmluva o usporiadaní dvojitého vlastníckeho práva č. 288805991600
Zmluva o usporiadaní dvojitého vlastníckeho práva č. 288805991600, ktorej predmetom je uznanie vlastníckeho práva Hlavného mesta k pozemkom parc. č. 5105/534 a 5078/15, v k. ú. Petržalka.
Uzatvorená dňa: 30. 11. 2016
Zverejnená dňa: 30. 11. 2016
10.11.2016Dohoda o podmienkach úpravy časti MK II. triedy Radlinského ul. - č. MAGBO1600007
Vybudovanie stavebných objektov SO 20 Účelová komunikácia - Radlinského, SO 24 Rekonštrukcia existujúceho chodníka na Radlinského ulici, SO 25 Vjazd do podzemnej garáže na Radlinského ulici
19.10.2016sudo cp
19.10.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o
19.10.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o
19.10.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o
19.10.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o
19.10.2016Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti,
14.10.2016Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky
Dohoda o vydaní, spôsobe a podmienkach vyplnenia blankozmenky špecifikovanej v článku 2 Dohody, za účelom zabezpečenia splatenia zabezpečovanej pohľadávky.
Dátum zverejnenia: 14.10.2016
14.10.2016Dohoda o uznaní záväzku
Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 13.10.2016. Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 14.541,60 Eur splácať v štvrťročných splátkach splatných vždy do 15. dňa prvého mesiaca
kalendárneho štvrťroka.
Zverejnené dňa: 14.10.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 11 12 13 14 -15- 16 17 18 19 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.