Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 9 10 11 12 -13- 14 15 16 17 ... 30  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
6.11.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 06.11.2017.
Na základe dohody budú dlžníci v mesačných splátkach vo výške 20,00 Eur splácať pohľadávku hlavného mesta v celkovej výške 480,00 Eur.
Dátum zverejnenia: 06.11.2017
Dátum účinnosti: 07.11.2017
3.11.2017Dohoda o skončení nájmu pozemku
Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0547 00 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088305470000
nájomca : Lídia Babišová – KOZMETIKA – LÍDIA, Krásnohorská 20, 851 07 Bratislava
dátum podpísania : 03.11.2017
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 03.11.2017
Zodpovedný : Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
30.10.2017Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.07 83 0569 04 00
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.07 83 0569 04 00
Nájomca : Súkromné gymnázium Cogitatio, Batkova 2, 841 01 Bratislava

Dátum uzatvorenia: 30.10.2017
Dátum zverejnenia: 30.10.2017
Dátum účinnosti: 31.10.2017
26.10.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 25.10.2017.
Predmet: Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach vo výške 40,00 Eur splácať pohľadávku hlavného mesta v celkovej výške 202,58 Eur.

Dátum zverejnenia: 26.10.2017
Názov sekcie: Sekcia právnych činností
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
24.10.2017Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0724 11 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088307241100
Nájomca : MUDr. Ľubica Zdarileková – 1. DENTÁLNE CENTRUM, Ambroseho 12, 851 02 Bratislava
Dátum podpísania : 24.10.2017
Účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 24.10.2017
Zodpovedný : Ing. Miroslav Bialko, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
19.10.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 19.10.2017.
Predmet: Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach splácať pohľadávku hlavného mesta vo výške 1.451,97 Eur.
Dátum zverejnenia: 19.10.2017
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
16.10.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0274 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0274 16 00/ Nájomca: Martin Vojs/ Dátum uzatvorenia dohody: 12.10.2017/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 16.10.2017
2.10.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 29.09.2017.
Predmet: Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach vo výške 40,00 Eur splácať pohľadávku hlavného mesta v celkovej výške 202,58 Eur.
Dátum zverejnenia: 02.10.2017
Názov sekcie: Sekcia právnych činností
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
28.9.2017Rámcová dohoda Znalecké služby číslo: 248806841700
Rámcová dohoda Znalecké služby číslo: 248806841700, ktorej predmetom je vypracovanie znaleckých posudkov na predmety ocenenia špecifikované v Článku 2 Predmet Dohody.
Uzatvorené dňa: 27.09.2017
Zverejnené dňa: 28.09.2017
20.9.2017Dohoda o skončení nájmu stánku prenajatého Nájomnou zmluvou č. 08 83 0207 17 00
Nájomca: Andrea – suvenír s.r.o.
Dátum uzatvorenia dohody: 19.09.2017
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 20.09.2017
20.9.2017Dohoda o skončení nájmu stánku prenajatého Nájomnou zmluvou č. 08 83 0209 17 00
Nájomca: TerramPro plus s.r.o.
Dátum uzatvorenia dohody: 19.09.2017
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 20.09.2017
19.9.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0359 07 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0359 07 00/ Nájomca: Jaroslav Kubrický/ Dátum uzatvorenia dohody: 19.09.2017/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa:19.09.2017
14.9.2017Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0725 11 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088307251100
nájomca : Tibor Balco – Potraviny, Znievska 24, 851 06 Bratislava
dátum podpísania : 14.09.2017
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 14.09.2017
Zodpovedný : Ing. Miroslav Bialko, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
14.9.2017Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0154-11-00
Nájomca: STANISLAV a SYN spol. s r. o.
Účinnosť nadobudne deň nasledujúci deň po zverejnení
Dátum uzatvorenia dodatku: 13.9.2017
Dátum zverejnenia: 14.09.2017
8.9.2017Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru prenajatého Zmluvou o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0011 17 00
Nájomca: Robert Zvozil
Dátum uzatvorenia dohody: 07.09.2017
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 08.09.2017
5.9.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 05.09.2017
Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach splácať pohľadávku hlavného mesta vo výške 6.106,50 Eur.
Dátum zverejnenia: 05.09.2017
28.8.2017Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0484 17 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0484 17 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkov registra „E“ v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3843/1 vo výmere 142 m² a parc. č. 3843/2 vo výmere 2489 m².
Uzatvorená dňa: 14. 8. 2017
Zverejnená dňa: 28. 8. 2017
24.8.2017Dohody o prevzatí dlhu uzatvorená dňa 24.08.2017.
Na základe dohody sa dlžník zaväzuje popri pôvodnom dlžníkovi uhrádzať dlh v mesačných splátkach vo výške 268,05 Eur.
Dátum zverejnenia: 24.08.2017
Zodpovedný: Mgr. Martin Maruška
24.8.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 88 0509 01 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 88 0509 01 00/ Nájomca: Zuzana Bajčiová/ Dátum uzatvorenia dohody: 23.08.2017/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 24.08.2017
21.8.2017Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie
Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. Triedy Ivánska cesta
Stručný popis: Polyfunkčný dom F&P a.s., Ivánsa cesta – Stavebný objekt 11 Dopravné napojenie Airport hotel Bratislava a polyfunkčného objektu F&P
Typ: Dohoda uzavretá podľa §19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
Predmet zmluvy: SO 11 Dopravné napojenie Airport hotel Bratislava a polyfunkčného objektu F&P
Cena: 0,00 Eur
Investor č. 1: F&P a.s., Panenská 18, 811 03 Bratislava
IČO: 35792990
Investor č. 2: Rosalin, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava
IČO: 36869988
Dátum uzatvorenia: 08.08.2017
Dátum zverejnenia: 21.08.2017
16.8.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0093 17 00
Nájomca: Doc. RNDr. Florián Vámoš, CSc.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 16.08.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 16.08.2017
14.8.2017Dohoda o uznaní dlhu a jeho úhrada v splátkach
Uznanie záväzku a platenie dlhu v splátkach nájomcom bytu.
Dátum zverejnenia: 14.08.2017, účinnosť : nasledujúci deň po zverejnení
14.8.2017Dohoda o uznaní dlhu a jeho úhrada v splátkach
10.8.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 10.08.2017
Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach splácať pohľadávku hlavného mesta vo výške 1.187,58 Eur.
Dátum zverejnenia: 10.08.2017
9.8.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0136-15-00
Nájomca: REEGAS s.r.o.
Dátum uzatvorenia Dohody o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0136-15-00: 04.08.2017
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 09.08.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 9 10 11 12 -13- 14 15 16 17 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.