Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 30  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
15.1.2019Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Kopčianska a Údernícka ulica
Číslo: MAGBO1800069
Dohoda podľa §19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách - Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Kopčianska a Údernícka ulica pre účely stavby: „Polyfunkčný dom Údernícka ul. I. a II. – Petržalka“, SO 114 – Svetelná križovatka ulíc Kopčianska – Údernícka, PS 608 Cestná svetelná signalizácia križovatky ulíc Kopčianska - Údernícka.
Cena: 0,00 Eur
Dátum uzatvorenia: 11.1.2019
Dátum zverejnenia: 15.1.2019
Dátum platnosti do: 10.1.2021
Dodávateľ: FREDRIKSSON, s.r.o.
IČO: 36 846 520
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
29.11.2018Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Vyradený úsek cesty III. triedy III/0611
Číslo: MAGBO1800059
Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Vyradený úsek cesty III. triedy III/0611 pre účely stavby: „Potraviny, predajňa Bratislava – Vajnory“, stavebný objekt SO 203 Rozšírenie Rybničnej ulice uzatvorená v zmysle ustanovenia § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.
Na základe tejto Dohody sa zmluvné strany vzájomne dohodli na podmienkach úpravy existujúcej miestnej komunikácie II. Triedy Vyradený úsek cesty III. triedy III/0611 z dôvodu realizácie výstavy stavebného objektu SO 203 Rozšírenie Rybničnej ulice.
Dátum uzatvorenia: 27.11.2018
Dátum zverejnenia: 29.11.2018
Dátum platnosti do: 27.11.2019
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
26.11.2018Dohoda č. MAGBO1800056 o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty 1/63 - Ul. Svornosti
Číslo: MAGBO1800056
Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty I/63 – Ul. Svornosti pre účely stavby: Nadväzné dopravné investície územia Lesný Hon, Podunajské Biskupice, Bratislava.
Podnikateľským zámerom investora ako stavebníka je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov a s právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby vybudovať dopravný vstup do rozvojového územia Lesný hon – lokalita vymedzená Ul. Svornosti, Hydinárskou a Družobnou ul., novou križovatkou riadenou CDS a upravenou križovatkou Svornosti. V rámci stavby „Nadväzné dopravné investície územia Lesný Hon, Podunajské Biskupice, Bratislava“ sa vybudujú stavebné objekty: SO 101 - Úprava cesty I/63 – ul. Svornosti, SO 101.2 – CDS Križovatky ul. Svornosti a komunikácie „C1“, SO 101.5 – Doplnenie verejného osvetlenia v križovatke
Cena: 0,00 Eur
Dátum uzatvorenia: 21.11.2018
Dátum zverejnenia: 26.11.2018
Dátum platnosti do: 20.11.2020
16.11.2018Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke č. 24 83 0476 10 00
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke č. 24 83 0476 10 00
Vypožičiavateľ: Slovenská katolícka charita
Dátum uzatvorenia dohody: 16.11.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 16.11.2018
14.11.2018Memorandum o vzájomnej spolupráci pri spustení Mobilnej aplikácie IDS BK
Predmetom memoranda je dohoda strán memoranda na úprave ich vzájomného postavenia a ostatných podmienok súvisiacich so spustením Mobilnej aplikácie IDS BK.
Číslo zmluvy: MAGBO1800043, MAGBO1800044
Zmluvné strany: Bratislavský samosprávny kraj, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.10.2018
Dátum zverejnenia: 14.11.2018
Dátum účinnosti: 15.11.2018
19.10.2018Partnerská dohoda International Urban Cooperation / Medzinárodnej spolupráce miest
Partnerská dohoda v rámci programu EÚ International Urban Cooperation (IUC) / Medzinárodnej spolupráce miest medzi mestami Bratislava a Tokorozawa (Japonsko) v oblastiach spolupráce: adaptácia na klimatickú zmenu, využitie na prírode založených riešení prostredníctvom zelenej infraštruktúry v mestách a rozvoj smart a ekologických riešení v mestách.
Dátum zverejnenia: 19.10.2018
Dátum účinnosti: 20.10.2018
15.10.2018Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku stavieb Bory a Lamač
Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II/505 pre účely stavby: Rekonštrukcia cesty II/505 a styková križovatka Bory, Lamačská brána, stavebný objekt SO101 Rekonštrukcia cesty II/505 a styková križovatka.
Číslo: MAGBO1800023
Cena: 0,00 Eur
Dátum uzatvorenia: 12.10.2018
Dátum zverejnenia: 15.10.2018
Dátum platnosti do: 11.10.2020
19.9.2018Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodatok sa uzatvára za účelom plnenia si zákonných povinností hlavného mesta pre naplnenie štandardov zberu v hlavnom meste §14, ods. 1 vyhlášky č 371/2015 Z. z., pre kalendárny rok 2018.
Cena: Dodatok bezodplatne
Zmluvná strana: NATUR-PACK, a.s.
Ulica, číslo: Ružová dolina 6
Mesto: 821 08 Bratislava
IČO: 35 979 798
Dátum zverejnenia dodatku: 19.9.2018
Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
11.9.2018Dohoda o umiestnení vodomernej šachty
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Vlastník nehnuteľnosti: Hlavné mesto SR Bratislava
Nájomca zo Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 188300191000 : DRAŽIAK ŠPORT, s.r.o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava
Dátum podpísania: 11.09.2018
Dátum zverejnenia: 11.09.2018
Účinnosť: 12.09.2018
22.8.2018Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom
Dohoda o primeranom znášaní nákladov na zachovanie a opravy nehnuteľnosti zaťaženej zákonným vecným bremenom a o podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu"
- uzatvorená - medzi Hlavným mestom SR Bratislava a spol. ORANGE Slovensko, a.s.
- predmet nájmu - nehnuteľnosti Most Apollo
- účel nájmu - elektronické komunikačné zariadenie
Dohoda zverejnená: 22.8.2018
6.8.2018Dohoda o podmienkach úpravy časti pozemnej komunikácie Ambrušova ulica č. 246505911800
Dohoda uzatvorená dňa 06.08.2018 za účelom úpravy časti pozemnej komunikácie Ambrušova ulica v k.ú. Trnávka.

Dátum zverejnenia: 06.08.2018
3.8.2018Memorandum o spolupráci
Predmetom memoranda je spolupráca účastníkov memoranda pri propagácii histórie a pamiatok Bratislavy umiestnením bronzového odliatku znázorňujúceho Bratislavu v čase vrcholného baroka na Primaciálnom námestí.

Dátum podpísania: 27. 7. 2018
Dátum zverejnenia: 3. 8. 2018
26.7.2018Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Hraničná ulica
Dohoda uzatvorená podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.
Predmet zmluvy: úprava práv a povinností Zmluvných strán pri úprave časti miestnej komunikácie II. triedy pre účely stavby: „Oprava Hraničnej ulice“.
Dátum uzatvorenia: 26.07.2018
Dátum zverejnenia: 26.07.2018
Dátum platnosti: 27.07.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
13.6.2018Rámcová dohoda č. Z201823337_Z
Elektrospotrebiče pre zamestnancov Magistrátu
MAGTS1800052
Tovary: Elektrospotrebiče
Rámcová dohoda č. Z201823337_Z
Dátum uzatvorenia 31.5.2018
Dátum zverejnenia 13.6.2018
Organizácia : Hlavné mesto SR Bratislavy, Primaciálne námestie č.1., 00603481
Zhotoviteľ : ITSK s.r.o., Zelená 29, 94905 Nitra, SR,
8.6.2018Rámcová dohoda č. MAGTS1800032
Predmet zmluvy: Nákup železiarskeho tovaru pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy
Dátum uzatvorenia: 6.6.2018
Dátum zverejnenia: 8.6.2018
Zhotoviteľ: KriMus spol. s r.o., Žitavská 5, Bratislava, 821 07, 31351166, Slovenská republika
Dátum účinnosti: 9.6.2018
28.5.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0685 17 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0685 17 00/ Nájomca: Daniela Zacharová/ Dátum uzatvorenia dohody: 24.05.2018/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 28.05.2018
22.5.2018Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0320 18 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0320 18 00, ktorej predmetom usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. 3728 v k. ú. Karlova Ves.

Uzatvorená dňa: 18. 05. 2018
Zverejnená dňa: 22. 05. 2018
11.5.2018Dohoda o ukončení Zmluvy na nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi č. C -01/2003 zo dňa 23.6.2003.
predmet/anotácia: Dohodou bola ukončená zmluva č. C -01/2003 zo dňa 23.6.2003, ktorá bola uzatvorená podľa už v súčasnosti neplatného zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch na dobu neurčitú. Oprávnená osoba ukončila činnosť nakladania s komunálnym odpadom.

dátum uzatvorenia dohody: 10.5.2018
dátum zverejnenia dohody : 11.5.2018
11.5.2018Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Prístavná
Číslo: MAGBO1800011
Titulok: Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Prístavná ulica pre účely stavby: Bezdotyková umyváreň EHRLE, Votrubova ulica, Bratislava, stavebný objekt SO 101 Spevnené plochy, nádvoria - ostrovček
stručný popis: Podnikateľským zámerom investora v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy je upraviť existujúcu komunikáciu Prístavnú ulicu vybudovaním ostrovčeka pre krytie vozidla , ktoré vchádza do križovatky Prístavná ulica - Votrubova ulica.
Názov: Dohoda podľa §19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách - Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Prístavná ulica pre účely stavby: Bezdotyková umyváreň EHRLE, Votrubova ulica, Bratislava, SO 101 Spevnené plochy, nádvoria - ostrovček
10.5.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Pri výstavbe „Úprava cesty I/2 a II/505 s napojením MÚK Lamač – časť 1 – 2. fáza“ v katastrálnom území Lamač a Záhorská Bystrica
9.5.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0307-15-00
Nájomca: Dobré Bývanie s.r.o. v likvidácii, Tomášikova 50/E, 831 03 Bratislava
Dátum podpísania dohody: 27.4.2018
Účinnosť dohody - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 09.05.2018
9.5.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0659 16 00
Nájomca: Rudolf Gašparík
Dátum uzatvorenia dohody: 09.05.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
9.5.2018Memorandum o spolupráci
Stručný popis: Predmetom memoranda o spolupráci je prejav vôle strán memoranda spolupracovať v oblasti elektromobility, pri realizácii inteligentných a inovatívnych riešení a príprave a podpore spoločných projektov v oblasti elektromobility. Účelom memoranda je vytvoriť podmienky pre technologické inovácie a implementáciu rozumných riešení predstavujúcich kľúčové cesty k napĺňaniu záväzkov prijatých hlavným mestom SR Bratislavou s víziou znižovania emisií uhlíka, zlepšenia schopností prispôsobiť sa dôsledkom zmeny klímy a umožnenia prístupu občanom k bezpečnej, udržateľnej a cenovo dostupnej doprave a energii.
Názov sekcie: sekcia právnych činností
Zodpovedná osoba: JUDr. Vladimír Minčič, PhD.
9.5.2018Memorandum o spolupráci
Stručný popis: Predmetom memoranda o spolupráci je prejav vôle strán memoranda vybudovať planetárium v Bratislave, spolupracovať na jeho prevádzke a propagovať projekt a činnosť planetária.
Dátum zverejnenia: 9.5.2018
Dátum podpísania: 12.4.2018
4.5.2018Dohoda o utajení dôverných informácií a dokumentov podľa § 269 ods. 2 a § 271 zákona č. 513/1991 Zb.
Titulok: Dohoda o utajení dôverných informácií a dokumentov podľa § 269 ods. 2 a § 271 zákona č. 513/1991 Zb.
Stručný popis: Predmetom tejto dohody je záväzok utajenia a neposkytnutia Dôverných informácií počas spolupráce medzi stranami
Predmet zmluvy: Predmetom tejto dohody je záväzok utajenia a neposkytnutia Dôverných informácií počas spolupráce medzi stranami

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.