Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 30  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
2.9.2011Dodatok č. 1 k zmluve o prevzatí dlhu zo dňa 21.06.2010 [PDF, 64 kB]
Na základe dodatku budú dlžníci prevzatý dlh v časti zostatku poplatku z omeškania vo výške 360,28 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 70 Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 31.08.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 02.09.2011
12.9.2011dohoda č. 147/11 [PDF, 44 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh z vyúčtovania služieb za rok 2010 vo výške 427,12 Eur v mesačných splátkach vo výške 50 Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 09. 09. 2011.
Dátum zverejnenia: 12.09.2011
12.9.2011dohoda č. 136/11 [PDF, 43 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh z vyúčtovania služieb za rok 2010 vo výške 363,24 Eur v mesačných splátkach vo výške 72,66 Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 24. 08. 2011.
Dátum zverejnenia: 12.09.2011
21.9.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 42 kB]
a základe dohody o uznaní záväzku bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 141,83 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 20,00 Eur splatných vždy do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 21.09.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 21.09.2011
27.9.2011Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0974-06-00 [PDF, 34 kB]
Nájomca: Artplan, spol. s r. o., Karadžičova 27, 811 08 Bratislava / dátum podpísania dohody: 26.9.2011 / účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 27.9.2011
13.10.2011Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 248807121100 [PDF, 394 kB]
Na základe dohody o mimosúdnom urovnaní sa hlavné mesto stane vlastníkom pozemku registra "C" v k. ú. Ružinov, parc. č. 3184/130 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 159 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 2102/11 a ktorý je identický s časťou neknihovanej parcely č. 711.
Dátum zverejnenia: 13.10.2011
18.10.2011Dohoda o urovnaní č. 248806551100 [PDF, 596 kB]
Na základe dohody č. 248806551100 príde k odstráneniu pochybenia správneho orgánu týkajúceho sa pozemkov registra "C" parc. č. 482/7, 482/5, 483/1 k. ú. Rusovce
Dátum zverejnenia: 18.10.2011
21.10.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 26 kB]
Nájomca: Michaela Plata a Marcin Sebastian Plata, 841 05 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu bytu 20.10.2011/Účinnosť dohody o ukončení nájmu bytu: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 21.10.2011
21.10.2011Dohoda o usporiadaní vlastníckeho vzťahu č. 248801061100 [PDF, 472 kB]
Na základe dohody č. 248801061100 bolo uznané vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku parc. č. 3818/1 - orná pôda o výmere 2680 m2, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum zverejnenia: 21.10.2011
26.10.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme č. 078305710700 k zmluve o nájme nebytového priestoru [PDF, 26 kB]
Nájomca: Ing. Boris Vích, 821 09 Bratislava/ Dátum uzatvorenia Dohody 25.10.2011/ Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.10.2011
28.10.2011Dohoda o zrušení zmluvy o vecnom bremene č.248801931100 [PDF, 294 kB]
Dohoda o zrušení zmluvy o vecnom bremene č.248801931100 uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislava ako povinným z vecného bremena a spoločnosťou STAVO - ing, s.r.o. ako oprávneným z vecného bremena, ktorej predmetom je ukončenie právneho vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 288817760200.
Zverejnené dňa: 28.10.2011
4.11.2011Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti [PDF, 33 kB]
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0344-07-00, nájomca: Ing. Peter Labis / dátum podpísania dohody 3.11.2011 / účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.11.2011
8.11.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 45 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 2.317,23 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 100 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 07.11.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 08.11.2011
8.11.2011Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti [PDF, 33 kB]
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0345-07-00, nájomca: Štefan Duša a Mária Dušová / dátum podpísania dohody 7.11.2011 / účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 8.11.2011
9.11.2011Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam reálnym rozdelením č. 248806771100 [PDF, 1,3 MB]
11.11.2011Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 248808981100 [PDF, 739 kB]
Predmetom dohody o mimosúdnom urovnaní je pozemok registra "C" v k. ú. Ružinov, parc. č. 3272/654 - orná pôda o výmere 824 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 25/2011.
Dátum zverejnenia: 11.11.2011
11.11.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 48 kB]
Na základe dohody o uznaní záväzku budú dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 689,82 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 20,00 Eur splatných vždy do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 11.11.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 11.11.2011
15.11.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 47 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1.545,86 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 128,82 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 15.11.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 15.11.2011
15.11.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 42 kB]
Na základe dohody o uznaní záväzku bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 2.880,10 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 30,20 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 15.11.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 15.11.2011
24.11.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 40 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 292,61 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 30 Eur splatných
vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 17.10.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.11.2011
30.11.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme č. 078307450700 [PDF, 25 kB]
Nájomca: Ing. Ján Hutta, 811 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 28.11.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.11.2011
30.11.2011Dohoda o ukončení nájmu k zmluve o nájme č. 098308080900 [PDF, 26 kB]
Nájomca: Mária Šišková, 821 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 29.11.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.11.2011
1.12.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0183 09 00 [PDF, 35 kB]
Nájomca : Združenie technických a športových činností regiónov SR, ZO JUNIOR, Harmincova č. 4, 844 18 Bratislava. Dátum uzatvorenia dohody : 30.11.2011
Zverejnené dňa : 01.12.2011
9.12.2011Dohoda o ukončení nájmu bytu [PDF, 26 kB]
Nájomca: Katarína Nemcová a Robert Nemec, 831 03 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody o ukončení nájmu bytu 08.12.2011/ Účinnosť dohody o ukončení nájmu bytu: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Zverejnené dňa: 09.12.2011
13.12.2011Dohoda o uznaní dlhu a jeho vyrovnaní [PDF, 74 kB]
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 1.105,80 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 92,15 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 12.12.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 13.12.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.