Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
24.11.2014Dohoda o postupe pri zriaďovaní, uznávaní vecných bremien a uplatňovaní si náhrady škody pri rekonštrukčných projektoch SPP-distribúcia,a.s.
Dohodou bol upravený postup hlavného mesta SR Bratislavy a SPP-distribúcia, a.s. pri zriaďovaní, uznávaní vecných bremien a uplatňovaní si náhrady škody pri rekonštrukčných projektoch. Táto dohoda bola podpísaná dňa 21.11.2014 a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 24.11.2014
3.3.2021Dohoda o postúpení práv
Dohoda o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením
Dátum uzatvorenia: 07.08.2020
Dátum zverejnenia: 03.03.2021
Dátum účinnosti: 04.03.2021
Projektová kancelária - sekcia dopravy
1.3.2016Dohoda o postúpení práv a povinností č. . MAGSP1600005
Dohoda o postúpení práv a povinností na postúpenie povinnosti Postupcu – uhradenie výkonu občasného odborného autorského dohľadu na stavbu „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“. Dátum uzatvorenia: 29.2.2016
Dátum zverejnenia: 1.3.2016
3.12.2013Dohoda o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo č. O 145/2009 v znení dodatkov č. 1 až 3
Predmetom tejto Dohody je bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy z objednávateľa - postupcu na objednávateľa - postupníka.
Zverejnené dňa: 3.12.2013
3.3.2014Dohoda o postúpení práv a povinností z postupcu STORIN, spol. s r. o., na postupníka STORIN plus, s. r. o
Predmetom dohody o postúpení práv a povinností je bezvýhradné a bezodplatné postúpenie všetkých práv a povinností, pohľadávok a záväzkov z Postupcu na Postupníka, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o poskytovaní, odbere a využívaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov z 03. 11. 2004 a Dodatku č. 1 z 18. 09.
2012.
Dátum zverejnenia: 03. 03. 2014
21.9.2015Dohoda o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením_NS MHD_Petržalka_MAGSP 1500015
Postúpenie práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením, STL plynovodov DN 300 križovatka Bosákova, k.ú. Petržalka
Zverejnené dňa: 21.9.2015
21.9.2015Dohoda o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením_NS MHD_Petržalka_MAGSP 1500015
21.9.2015Dohoda o postúpení práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady preložky plynárenského zariadenia a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením_NS MHD_Staré Mesto_MAGSP 1500014
Postúpenie práv vyplývajúcich zo záruky a nárokov zo zodpovednosti za vady a súhlas zhotoviteľa preložky s týmto postúpením, STL plynovodov DN 200 Šafárikovo námestie, k.ú. Staré Mesto
Zverejnené dňa: 21.9.2015
12.8.2013Dohoda o posune realizácie a fakturácie časti diela
Dohoda o posune realizácie a fakturácie časti diela
Dátum zverejnenia: 12.08.2013
27.3.2013Dohoda o posune relizácie fakturácie časti diela [PDF, 468 kB]
Dohoda o posune relizácie fakturácie časti diela
zverejnené dňa: 27.03.2013
11.11.2020Dohoda o prechode nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce č. OU-BA-MPO-2020/135275
Dohoda o prechode nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce č. OU-BA-MPO-2020/135275, ktorej predmetom je pozemok registra "C" parc. č. 15293/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Ružinov.

Uzatvorená dňa: 10. 11. 2020
Zverejnená dňa: 11. 11. 2020
10.7.2020Dohoda o preložke plynárenského zariadenia
Predmet dohody: preložka plynárenského zariadenia
Zmluvná strana: SPP – distribúcia, a.s.

Dátum uzatvorenia: 10.07.2020
Dátum zverejnenia: 10.07.2020
Dátum účinnosti: 11.07.2020
10.7.2014Dohoda o preložke plynárenského zariadenia, križovatka Bosákova, Petržalka
Preložka plynárenského zariadenia STL plynovodov DN 300 križovatka Bosákova, k.ú. Petržalka
Zverejnené dňa: 10.07.2014
10.7.2014Dohoda o preložke plynárenského zariadenia, Šafárikovo nám., Staré Mesto
Preložka plynárenského zariadenia STL plynovodu DN 200 Šafárikovo námestie, k.ú. Staré Mesto
Zverejnené dňa: 10.07.2014
14.4.2022Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801872200
Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801872200, ktorej predmetom je vzájomná dohoda zmluvných strán na preložke telekomunikačného zariadenia v zmysle súhlasu č. VPD 2220000156 do náhradného vedenia podľa projektu SO 40-36-03.4 pre stavbu NS MHD II. Etapa.
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 14.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
14.4.2022Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801882200
Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801882200, ktorej predmetom je vzájomná dohoda zmluvných strán na preložke telekomunikačného zariadenia v zmysle súhlasu č. VPD 2220000158 do náhradného vedenia podľa projektu SO 50-36-03.7 pre stavbu NS MHD II. Etapa.
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 14.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
14.4.2022Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801892200
Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801892200, ktorej predmetom je vzájomná dohoda zmluvných strán na preložke telekomunikačného zariadenia v zmysle súhlasu č. VPD 2220000102 do náhradného vedenia podľa projektu SO 60-36-03.4 pre stavbu NS MHD II. Etapa.
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 14.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
14.4.2022Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801902200
Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801902200, ktorej predmetom je vzájomná dohoda zmluvných strán na preložke telekomunikačného zariadenia v zmysle súhlasu č. VPD 2220000103 do náhradného vedenia podľa projektu SO 51-36-01.7 pre stavbu NS MHD II. Etapa.
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 14.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
31.5.2016Dohoda o preprave osôb č. MsP/16/00018 [PDF, 183 kB]
Dohoda č. MsP/16/00018 o spolupráci a spôsobe prepravy pracovníkov Mestskej polície v Bratislave v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy uzatvorená 30.3.1992 medzi Dopravným podnikom Bratislava, Olejkárska ul. a Mestskou políciou v Bratislave na dobu neurčitú.
Mestská polícia v Bratislave zabezpečí štvrťročnú úhradu za prepravu pracovníkov mestskej polície vo výške 829,84 eura.

Zverejnená : 31.5.2016
15.3.2016Dohoda o prevode práv a povinností stavebníka č. MAGSP 1600006
Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností zmluvných strán týkajúcich sa prevodu práv a povinností prevodcu ako stavebníka podľa príslušných právnych predpisov, ktoré mu vyplývajú z rozhodnutia o povolení vodnej stavby č. ZPS/2012/03613/POH/III-3756 zo dňa 11.06.2012 vydaného Obvodným úradom životného prostredia v Bratislave ako príslušným špeciálnym stavebným úradom, právoplatného dňa 27.6.2012, ktorým bola povolená vodná stavba „Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží na Železnej studienke“ a rozhodnutia č. OU-BA-OSYP3-2014/36376/POH/III-4617 zo dňa 20.06.2014 o predĺžení platnosti stavebného povolenia vydaného Okresným úradom Bratislava. Dátum uzatvorenia: 10.3.2016
Dátum zverejnenia: 15.3.2016
3.12.2013DOHODA O PREVODE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A PRÁVNOM NÁSTUPNÍCTVE STAVEBNÍKA STAVBY „Električková trať Radlinského - Štefanovičova“
Predmetom tejto dohody je vytvorenie vhodných podmienok pre účinnú spoluprácu mesta a DPB pri príprave projektu, realizácií projektu, kolaudácii stavby a stanovenie povinnosti a kompetencií vo všetkých etapách.
Zverejnené dňa: 3.12.2013
19.11.2012Dohoda o prevzatí dlhu [PDF, 50 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 5.600,71 € (istina) splácať v 12 mesačných splátkach vo výške 450.- €, v jednej splátke vo výške 200,71 € a v jednej splátke vo výške 122,50 € . Splátky budú splatné vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Prvú splátku poukáže dlžník v mesiaci po podpísaní dohody. Táto dohody bola podpísaná dňa 19.11.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 19.11.2012
26.5.2011Dohoda o prevzatí dlhu [PDF, 446 kB]
Na základe dohody bude hlavnému mestu uhradená čiastka 17.553,09 Eur. Dohoda bola podpísaná dňa 25.05.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 26.05.2011
12.5.2011Dohoda o prevzatí dlhu [PDF, 71 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1.728,92 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 300 Eur, splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 10.05.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 12.05.2011
28.3.2014Dohoda o prevzatí dlhu a uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1.519,44 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 20.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 28.03.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 28.03.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.