Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 20 21 22 23 -24- 25 26 27 28 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
10.8.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 10.08.2017
Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach splácať pohľadávku hlavného mesta vo výške 1.187,58 Eur.
Dátum zverejnenia: 10.08.2017
12.3.2018Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 12.03.2018.
Predmet: Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach splácať pohľadávku hlavného mesta vo výške 6.018,53 Eur.
Dátum zverejnenia: 12.03.2018
Názov sekcie: Sekcia právnych činností
Zodpovedný: JUDr. Vladimír Minčič, PhD.
16.4.2019Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 15.04.2019
Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach vo výške 30,00 Eur splácať pohľadávku hlavného mesta v celkovej výške 1.148,01 Eur.
Dátum uzatvorenia: 15.04.2019
Dátum zverejnenia: 16.04.2019
Dátum účinnosti: deň nasledujúci po dni zverejnenia
18.5.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 18.05.2017.
Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach splácať pohľadávku hlavného mesta vo výške 97.342,71 Eur.

Dátum zverejnenia: 18.05.2017
19.10.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 19.10.2017.
Predmet: Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach splácať pohľadávku hlavného mesta vo výške 1.451,97 Eur.
Dátum zverejnenia: 19.10.2017
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
21.3.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 20.03.2017.
Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach splácať pohľadávku hlavného mesta vo výške 418,14 Eur.

Dátum zverejnenia: 21.03.2017
26.10.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 25.10.2017.
Predmet: Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach vo výške 40,00 Eur splácať pohľadávku hlavného mesta v celkovej výške 202,58 Eur.

Dátum zverejnenia: 26.10.2017
Názov sekcie: Sekcia právnych činností
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
26.1.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 26.01.2017
Na základe dohody bude dlžník v štvrťročných splátkach splácať pohľadávku hlavného mesta vo výške 4.174,46 Eur
Dátum zverejnenia: 26.01.2017
2.10.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 29.09.2017.
Predmet: Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach vo výške 40,00 Eur splácať pohľadávku hlavného mesta v celkovej výške 202,58 Eur.
Dátum zverejnenia: 02.10.2017
Názov sekcie: Sekcia právnych činností
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
31.7.2017Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 31.07.2017.
Predmet: Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach splácať pohľadávku hlavného mesta vo výške 540,16 Eur.

Dátum zverejnenia: 31.07.2017
20.6.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení v splátkach [PDF, 89 kB]
Na základe tejto dohody bude dlžník splácať svoj nedoplatok v mesačných splátkach vo výške 200,00 Eur. Dohoda bola podpísaná dňa 17. 06. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 20. 06. 2011
4.5.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení v splátkach [PDF, 52 kB]
Na základe tejto dohody budú dlžníci splácať svoj nedoplatok v mesačných splátkach vo výške 150,00 Eur. Dohoda bola podpísaná dňa 04. 05. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa 04.05.2011
14.10.2016Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky
Dohoda o vydaní, spôsobe a podmienkach vyplnenia blankozmenky špecifikovanej v článku 2 Dohody, za účelom zabezpečenia splatenia zabezpečovanej pohľadávky.
Dátum zverejnenia: 14.10.2016
23.11.2015Dohoda o vydaní nehnuteľnej veci č. 248806661500
Dohoda o vydaní nehnuteľnej veci č. 248806661500, ktorou Povinná osoba vydáva a navracia Oprávnenej osobe vlastnícke právo k nehnuteľnosti – novovytvorenému pozemku registra „C“ parc. č. 4966/3, záhrady o výmere 1023 m2, ktorý vznikol podľa GP oddelením od pozemku registra „C“ parc. č. 4966/3, záhrady o výmere 1544 m2 v katastri nehnuteľností evidovaný bez založeného listu vlastníctva. Uvedeným GP je novovytvorený pozemok registra „C“ parc. č. 4966/3, záhrady o výmere 1023 m2 identifikovaný ako časť pozemku registra „E“ parc. č. 4966/3, orná pôda o výmere 2420 m2, zapísaného na LV č. 400, vo vlastníctve Povinného. Uzatvorené dňa: 23.11.2015
Zverejnené dňa: 23.11.2015
19.11.2014Dohoda o vzájomnom urovnaní č. 248808601400
Dohoda o vzájomnom urovnaní č. 248808601400, ktorej predmetom je záväzok hlavného mesta SR Bratislava poskytnúť, previesť a odovzdať zo svojho výlučného vlastníctva do výlučného vlastníctva Národnej banke Slovenska ako kompenzáciu iné pozemky o výmere 398 m2 v rovnakej lokalite s plnohodnotnými vlastníckymi právami (vrátane plnohodnotného reálneho užívania pozemkov) a súbežne záväzok Národnej banky Slovenska vziať späť časť žalobného návrhu (žalobu) na začatie súdneho konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I v rozsahu pomernej časti hodnoty pripadajúcej na plochu pozemkov o výmere 398 m2 (z celkovej plochy dotknutých pozemkov o výmere 610 m2). Uzatvorené dňa: 18.11.2014
Zverejnené dňa: 19.11.2014
13.7.2015Dohoda o vzájomnom vysporiadaní nárokov pri vykonaní diela
Vysporiadanie nárokov oboch zmluvných strán. Dátum uzatvorenia: 3.7.2015
Dátum zverejnenia: 13.7.2015
9.1.2014Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok STAVBY „Električková trať Radlinského - Štefanovičova“
Predmetom tejto dohody je zápočet pohľadávky v rámci stavby Električková trať Radlinského - Štefanovičova.
Zverejnené dňa: 9.1.2014
6.7.2020Dohoda o vzdaní sa pohľadávok a nárokov z bezdôvodného obohatenia č. 24 88 03 49 20 00
Dohoda o vzdaní sa pohľadávok a nárokov z bezdôvodného obohatenia č. 24 88 03 49 20 00, ktorej predmetom je vzdanie sa všetkých nárokov a pohľadávok, ktoré majú Vlastníci voči Užívateľovi z titulu bezdôvodného obohatenia.

Uzatvorená dňa: 06. 07. 2020
Zverejnená dňa: 06. 07. 2020
29.12.2014Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok podľa ustanovenia § 580 Občianskeho zákonníka. Dátum uzatvorenia: 23.12.2014
Dátum zverejnenia: 29.12.2014
17.7.2013DOHODA o započítaní vzájomných pohľadávok [PDF, 32 kB]
Registračné číslo zmluvy: N 25/2013
Zverejnené dňa: 17.07.2013
4.12.2017Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam č. 24 88 08 90 17 00
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam č. 24 88 08 90 17 00, ktorej predmetom je zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ktorým hlavné mesto SR Bratislavy nadobudne vlastnícke právo k pozemku registra „C“ parc. č. 1115/169 – orná pôda vo výmere 77 m² v k. ú. Rusovce.

Uzatvorené dňa: 30.11.2017
Zverejnené dňa: 04.12.2017
9.11.2011Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam reálnym rozdelením č. 248806771100 [PDF, 1,3 MB]
19.8.2019Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam č. 24 88 0539 19 00
Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam č. 24 88 0539 19 00, k bytovému domu na Bodrockej ul. č. 44 v k. ú. Podunajské Biskupice.

Uzatvorená dňa: 09. 08. 2019
Zverejnená dňa: 19. 08. 2019
6.5.2011Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 404 743 09 [PDF, 259 kB]
Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 404 743 09, ktorej predmetom bol predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5478/34 v podiele 3160/253826 prislúchajúceho k priestoru č. 1-1
Zverejnené dňa: 06.05.2011
6.5.2011Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 404 753 09 [PDF, 256 kB]
Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy č. 404 753 09, ktorej predmetom bol predaj pozemku v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5478/34 v podiele 1624/253826 prislúchajúceho k priestoru č. 2-023
Zverejnené dňa: 06.05.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 20 21 22 23 -24- 25 26 27 28 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.