Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 17 18 19 20 -21- 22 23 24 25 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
20.5.2014Dohoda o uznaní dlhu
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 796,37 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 70,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 19.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 20.05.2014
29.1.2014Dohoda o uznaní dlhu
Na základe dohody budú dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 45,65 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 10,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 29.01.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 29.01.2014
5.12.2013Dohoda o uznaní dlhu
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1.013,97 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 85,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 04.12.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 05.12.2013
13.11.2013Dohoda o uznaní dlhu
Dohoda o uznaní dlhu uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislava ako vlastníkom a Róbertom Pékom a Martou Pékovou ako dlžníkmi. Účinnosť deň po zverejnení.
Zverejnená dňa: 13.11.2013
14.8.2017Dohoda o uznaní dlhu a jeho úhrada v splátkach
Uznanie záväzku a platenie dlhu v splátkach nájomcom bytu.
Dátum zverejnenia: 14.08.2017, účinnosť : nasledujúci deň po zverejnení
14.8.2017Dohoda o uznaní dlhu a jeho úhrada v splátkach
24.2.2012Dohoda o uznaní dlhu a jeho vyrovnaní [PDF, 54 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1.062,06 € splácať v jednej mesačnej splátke vo výške 265,56 € splatnej do 15 dní od podpísania dohody a v troch mesačných splátkach vo výške 265,50 € splatných vždy do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto dohoda nadobudla platnosť dňa 23.02.2012 - dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobudla dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 24.02.2012
11.1.2012Dohoda o uznaní dlhu a jeho vyrovnaní [PDF, 49 kB]
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 228,80 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 28,88 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto dohoda nadobudla platnosť dňa 11.01.2012 - dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobudla dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 11.01.2012
13.12.2011Dohoda o uznaní dlhu a jeho vyrovnaní [PDF, 74 kB]
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 1.105,80 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 92,15 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 12.12.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 13.12.2011
14.5.2012Dohoda o uznaní dlhu a jeho vyrovnaní v splátkach [PDF, 34 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať pohľadávku veriteľa vo výške 200.000,- Eur v mesačných splátkach vo výške 5.000,- Eur
splatných vždy najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 11.05.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 14.05.2012
4.2.2013Dohoda o uznaní dlhu a jeho započítaní
Dlžník uznal dlh voči hlavnému mestu v celom rozsahu. Pohľadávka dlžníka z investícií bola započítaná s pohľadávkou hlavného mesta za užívanie bytu.Dohoda nadobudla platnosť dňa 01.02.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúceho dňa po zverejnení dohody.
Dátum zverejnenia: 04.02.2013.
14.3.2013Dohoda o uznaní dlhu a zaplatení pohľadávky
Dlžníčka vyčíslený dlh uznáva a zaväzuje sa ju zaplatiť v časti istiny v lehote 30 dní počnúc dňom podpisu dohody, úroky z omeškania do 10 dní od oznámenia ich výšky a súdny poplatok do 10 dní od právoplatnosti súdneho rozhodnutia. Táto dohoda bola podpísaná dňa 13.03.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 14.03.2013
14.10.2016Dohoda o uznaní záväzku
Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 13.10.2016. Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 14.541,60 Eur splácať v štvrťročných splátkach splatných vždy do 15. dňa prvého mesiaca
kalendárneho štvrťroka.
Zverejnené dňa: 14.10.2016
14.2.2013Dohoda o uznaní záväzku
Dlžník pohľadávku vyčíslenú v súlade so zmluvou a uznesením mestského zastupiteľstva č. 913/2012 uvedenú v čl. III dohody uznáva a zaväzuje sa ju uspokojiť vecným plnením. Táto dohoda bola podpísaná dňa 11.02.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 14.02.2013
17.12.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1.257,16 Eur splácať mesačných splátkach vo výške 100,- Eur. Táto dohoda bola podpísaná dňa 15.12.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 17.12.2014
29.10.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1 752,93 € splácať v mesačných splátkach 146 € (posledná splátka bude vo výške 146,93 €) splatných vždy do 15. steho dňa príslušného mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 29.10.2014 a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia 29.10.2014.
5.6.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 1.811,93 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 300,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 04.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 05.06.2014
29.5.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 3.084.87 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 2.000,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 29.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 29.05.2014
29.5.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 1.716,38 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 342,33 Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 28.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 29.05.2014
22.5.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 210,95 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 106,- Eur a 104,95 Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 21.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.05.2014
14.5.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 1.298,00 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 100,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 02.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 14.05.2014
5.5.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 753,53 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 80,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 02.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 05.05.2014
22.4.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 1.586,19 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 100,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 17.04.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 22.04.2014
22.4.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody budu dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 1.737,58 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 17.04.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 22.04.2014
16.4.2014Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 204,94 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 35,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 16.04.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 16.04.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 17 18 19 20 -21- 22 23 24 25 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.