Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 30  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
21.3.2022Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní v súvislosti s uplatneným nárokom na náhradu škody vzniknutej počas modernizácie DKR
Dátum uzatvorenia: 18.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
Projektová kancelária - Sekcia dopravy
21.3.2022Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní v súvislosti s uplatneným nárokom na náhradu škody vzniknutej počas modernizácie DKR
Dátum uzatvorenia: 18.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
Projektová kancelária - Sekcia dopravy
21.3.2022Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní v súvislosti s uplatnenými nárokmi na náhradu škôd vzniknutých počas modernizácie DKR
Dátum uzatvorenia: 18.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
Sekcia dopravy - projektová kancelária
17.3.2022Rámcová dohoda č. MAGTS2200085
Rámcová dohoda č. MAGTS2200085, ktorá je uzatvorená za účelom zabezpečenia znaleckých služieb na ohodnocovanie nehnuteľností.
Dátum uzatvorenia: 15.03.2022
Dátum zverejnenia: 17.03.2022
Dátum účinnosti: 18.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
16.3.2022Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 248805682100
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 248805682100, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom parc. č. 2725/4,32,33 a nasl. v k. ú. Dúbravka.
Dátum uzatvorenia: 15.03.2022
Dátum zverejnenia: 16.03.2022
Dátum účinnosti: 17.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
16.3.2022Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0094 22 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0094 22 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. 2725/13 v k. ú. Dúbravka.
Dátum uzatvorenia: 15.03.2022
Dátum zverejnenia: 16.03.2022
Dátum účinnosti: 17.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
16.3.2022Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 05 88 0009 21 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 05 88 0009 21 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom parc. č. 274/2, 2726/131 nasl. v k. ú. Dúbravka.
Dátum uzatvorenia: 15.03.2022
Dátum zverejnenia: 16.03.2022
Dátum účinnosti: 17.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
11.3.2022Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0394 20 00
Predmet dohody: ukončenie nájmu nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 1280 na Sedlárskej 2, k. ú. Staré Mesto, a nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 361 na Sedlárskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Referát nájmov majetku
11.3.2022Dohoda o urovnaní
Náhrada škody na zdraví
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Sekcia právnych služieb, oddelenie súdnych sporov a vymáhania
9.3.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0347 13 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0347 13 00, ktorej predmetom je ukončenie nájmu dohodou z dôvodu prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti – garáže so súpisným č. 7292 postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 10131/8, k. ú. Nivy tretiemu subjektu.
Dátum uzatvorenia: 02.03.2022
Dátum zverejnenia: 09.03.2022
Dátum účinnosti: 10.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
8.3.2022Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0069 00 00
Predmetom dohody je skončenie nájmu dohodou ku dňu 31.12.2021.
Dátum uzatvorenia: 04.03.2022
Dátum zverejnenia: 08.03.2022
Dátum účinnosti: 09.03.2022
Referát nájmov majetku
22.2.2022DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0543 17 00
Dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 1598/72 k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 16.02.2022
Dátum zverejnenia: 22.02.2022
Dátum účinnosti: 23.02.2022
Referát nájmov majetku
17.2.2022Zmluva o spolupráci pri organizovaní verejnej súťaže
Zmluva o spolupráci pri organizovaní verejnej súťaže v projekte „Vyhotovenie mobiliáru do depozitáru Galérie mesta Bratislavy a depozitáru Múzea mesta Bratislavy“
Dátum uzatvorenia: 12.01.2022
Dátum zverejnenia: 17.02.2022
Dátum účinnosti: 18.02.2022
Oddelenie verejného obstarávania
8.2.2022Dodatok č. 1 k Dohode o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Dodatok č. 1 k Dohode o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Dátum uzatvorenia: 04.02.2022
Dátum zverejnenia: 08.02.2022
Dátum účinnosti: 09.02.2022
Oddelenie verejného obstarávania
2.2.2022Dohoda o urovnaní
Náhrada škody spôsobenej na zdraví
Dátum uzatvorenia: 02.02.2022
Dátum zverejnenia: 02.02.2022
Dátum účinnosti: 03.02.2022
Sekcia právnych služieb
31.1.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0244 21 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0244 21 00, ktorej predmetom je ukončenie nájmu pozemku registra „C“, parc. č. 12698/8 s výmerou 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Nové Mesto, zapísaný na LV č. 5567, ku dňu 06.08.2021.
Dátum uzatvorenia: 19.1.2022
Dátum zverejnenia: 31.1.2022
Dátum účinnosti: 1.2.2022
25.1.2022Dohoda o urovnaní
Náhrada škody spôsobená na majetku
Dátum uzatvorenia: 25.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Sekcia právnych služieb
25.1.2022Dohoda o urovnaní
Náhrada škody spôsobená na majetku
Dátum uzatvorenia: 25.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Sekcia právnych služieb
19.1.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0482 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0482 16 00, ktorej predmetom je dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 11371/44 k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 10.01.2022
Dátum zverejnenia: 19.01.2022
Dátum účinnosti: 20.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
12.1.2022Dohoda o ukončení zmluvy č. B-12/2008 na nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom
Ukončenie zmluvy č. B-12/2008 na nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom
Zmluva je bezodplatná.
Číslo zmluvy: B-12/2008
Dodávateľ: Jaroslav Grman - Firma DDD Activ, so sídlom Jurigovo nám. 9, 84105 Bratislava-Karlova Ves, IČO: 30 168 236
Dátum uzatvorenia: 03.01.2022
Dátum zverejnenia: 12.01.2022
Dátum účinnosti: 13.01.2022
Sekcia životného prostredia
10.1.2022Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní so spol. RENGL Slovensko, s.r.o. – prevádzkovateľom reklamno – informačných zariadení
Dátum uzatvorenia: 10.01.2022
Dátum zverejnenia: 10.01.2022
Dátum účinnosti: 11.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.1.2022Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnych ciest II. triedy Prístavná ulica a Košická ulica
Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnych ciest II. triedy Prístavná ulica a Košická ulica pre účely stavby ,,Polyfunkčný súbor EUROVEA 2, Dopravná infraštruktúra, Bratislava, stavba č. 12 Predĺženie Pribinovej - Prístavná, Sukennícka"
Číslo zmluvy: 246707262100
Dátum uzatvorenia: 21.12.2021
Dátum zverejnenia: 04.01.2022
Dátum účinnosti: 05.01.2022
Sekcia výstavby
3.1.2022Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0686 06 00 v znení jej dodatkov
Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0686 06 00 v znení jej dodatkov, ktorej predmetom je zmena vlastníka stavby umiestnenej na predmete nájmu.
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 03.01.2022
Dátum účinnosti: 04.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
22.12.2021Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Dohoda o príležitostnom spoločnom VO medzi HLM SR BA a MČ Petržalka upravuje práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zabezpečením výstavby detského ihriska na Pečnianskej ul. v Bratislave-Petržalke
Číslo zmluvy: MAGBO2100092
Dátum uzatvorenia: 21.12.2021
Dátum zverejnenia: 22.12.2021
Dátum účinnosti: 23.12.2021
21.12.2021Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGTS2000218
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGTS2000218 je uzatvorený v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. MAGTS2000218 zo dňa 25.11.2020 v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dátum uzatvorenia: 17.12.2021
Dátum zverejnenia: 21.12.2021
Dátum účinnosti: 22.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.