Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 30  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
27.11.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 55 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 18.867,27 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 1000,- Eur splatných vždy 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 23.11.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 27.11.2012
7.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801121200 [PDF, 35 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 337 na pozemku registra "C" KN parc. č. 11921/17, LV č. 4163 v k.ú. Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 7.12.2012
21.12.2012Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 54 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 469,68 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 22,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 20.12.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 21.12.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801591200 [PDF, 53 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 385 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/64, LV č. 4137, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801531200
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 379 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/58, LV č. 4091, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801541200 [PDF, 53 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 380 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/59, LV č. 4089, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801551200
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 381 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/60, LV č. 4030, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801611200
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 387 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/66, LV č. 3928, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801571200
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 383 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/62, LV č. 4146, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801561200 [PDF, 53 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 382 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/61, LV č. 4129, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801581200
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 384 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/63, LV č. 3991, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
5.1.2013Dohoda o splátkach [PDF, 43 kB]
Popis: Na základe dohody bude dlžník splácať svoj dlh 408,59 EUR za poplatok z omeškania v mesačných splátkach 50,- EUR. Táto dohoda bola podpísaná dňa 28. 12. 2012.

Zverejnené dňa: 5.1. 2013
7.1.2013Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801191200 [PDF, 52 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 345 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/25, LV č. 4211, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností. Uzatvorená dňa 7.1.2013.
Zverejnené dňa: 7.1.2013
8.1.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 8.533,84 Eur splácať v mesačných splátkach. Táto dohoda bola podpísaná dňa 07.01.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 08.01.2013
11.1.2013Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 248807951200
Majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov vzťahov k pozemku registra „C“ parc. č. 2743/29 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 735 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/10, v katastrálnom území Vajnory. Uzatvorená dňa 11.1.2013
Zverejnené dňa: 11.1.2013
23.1.2013Dohoda o splátkach
Na základe dohody bude dlžník splácať svoj dlh 1.037.87 EUR za vyúčtovanie služieb v mesačných splátkach 50,- EUR. Táto dohoda bola podpísaná dňa 23. 01. 2013.
Dátum zverejnenia: 23. 01. 2013
25.1.2013Dohoda o mimosúdnom vyrovnaní č. 248807291200
Dohoda o usporiadní vlastníckeho vzťahu k pozemkom KN registra „C“ v k. ú. Lamač, parc. č. 2555/194 - záhrady o výmere 413 m², parc. č. 2555/195 -záhrady o výmere 1143 m², parc. č. 2555/225 - záhrady o výmere 735 m², v spoluvlastníckom podiele ½, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy podľa LV č. 3847. Podpísané dňa: 25.1.2013
Zverejnené dňa: 25.1.2013
1.2.2013Dohoda č. MsP/12/00020 k Poistnej zml. č. 0800006565
Ukončenie Poistnej zml. č. 080000565
Dátum zverejnenia : 01.02.2013
4.2.2013Dohoda o uznaní dlhu a jeho započítaní
Dlžník uznal dlh voči hlavnému mestu v celom rozsahu. Pohľadávka dlžníka z investícií bola započítaná s pohľadávkou hlavného mesta za užívanie bytu.Dohoda nadobudla platnosť dňa 01.02.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúceho dňa po zverejnení dohody.
Dátum zverejnenia: 04.02.2013.
14.2.2013Dohoda o uznaní záväzku
Dlžník pohľadávku vyčíslenú v súlade so zmluvou a uznesením mestského zastupiteľstva č. 913/2012 uvedenú v čl. III dohody uznáva a zaväzuje sa ju uspokojiť vecným plnením. Táto dohoda bola podpísaná dňa 11.02.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 14.02.2013
19.2.2013Dohoda, por.č. MsP/13/00004
Dohoda, por.č. MsP/13/00004, o úhrade nákladov za vodné a stočné v objekte ubytovne na Kadnárovej ul. 94-100 v Mestskej časti Bratislava-Rača uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava - Rača a Hl. m. SR Bratislavou.
6.3.2013Mimosúdna dohoda
Na základe dohody navrhovateľ a odporca usporiadavajú svoje sporné nároky, ktoré vznikli v súvislosti so súdnym sporom. Navrhovateľ na základe tejto dohody vezme žalobu späť v plnom rozsahu a nebude si uplatňovať ďalšie nároky. Navrhovateľovi bude zo strany odporcu poskytnuté odstupné vo výške 5-násobku priemernej mesačnej mzdy v najbližšom výplatnom termíne po skončení pracovného pomeru. Táto dohody nadobudla platnosť dňa 01.03.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 06.03.2013
14.3.2013Dohoda o uznaní dlhu a zaplatení pohľadávky
Dlžníčka vyčíslený dlh uznáva a zaväzuje sa ju zaplatiť v časti istiny v lehote 30 dní počnúc dňom podpisu dohody, úroky z omeškania do 10 dní od oznámenia ich výšky a súdny poplatok do 10 dní od právoplatnosti súdneho rozhodnutia. Táto dohoda bola podpísaná dňa 13.03.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 14.03.2013
26.3.2013Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie Ivánska cesta č. 246500711300
Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie Ivánska cesta č. 246500711300 pre účely stavby: PHAROS Bratislava, Letisko - západ, dopravná a technická infraštruktúra časť "C", objekt SO.01.08.01 Križovatka Ivánska - komunikácia. Predmetom dohody je udelenie súhlasu v zmysle § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov s uskutočnením objektu SO.01.08.01. Križovatka Ivánska - komunikácia, ktorého predmetom je úprava miestnej komunikácie II. triedy Ivánska cesta za podmienok uvedených v dohode. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 26.03.2013
27.3.2013Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 62 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 612,11 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 25.03.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 27.03.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.