Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
12.12.2014Dohoda podielových spoluvlastníkov o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 248805691400
Dohoda podielových spoluvlastníkov o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 248805691400, ktorou sa ruší a následne vyporiadáva podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti pozemku registra "C" parc. č. 849 o výmere 255 m2 v k. ú. Devín. Uzatvorené dňa: 10.12.2014
Zverejnené dňa: 12.12.2014
5.6.2020Dohoda podielových spoluvlastníkov o užívaní spoločných nehnuteľností č. 246502162000
Uzatvorená dňa 05.06.2020 za účelom zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia inžinierskych sietí pre stavbu ,,Obytná zóna rodinných domov - Podkerepušky“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3868/295 a 3868/297 v k.ú. Záhorská Bystrica

Dátum uzatvorenia: 05.06.2020
Dátum zverejnenia: 05.06.2020
14.10.2021Dohoda o zverení služobného vozidla
Dohoda o zverení služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
Dátum uzatvorenia: 01.10.2021
Dátum zverejnenia: 14.10.2021
Dátum účinnosti: 15.10.2021
Oddelenie vnútornej správy
16.7.2021Dohoda o zverení služobného motorového vozidla zamestnancovi do používania
Poskytnutie služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
Dátum uzatvorenia: 28.06.2021
Dátum zverejnenia: 16.07.2021
Dátum účinnosti: 17.07.2021
Oddelenie vnútornej správy
15.4.2021Dohoda o zverení služobného motorového vozidla zamestnancovi do používania
Poskytnutie služobného motorového vozidla na služobne a súkromné účely.

Dátum zverejnenia: 15. 04. 2021
28.10.2011Dohoda o zrušení zmluvy o vecnom bremene č.248801931100 [PDF, 294 kB]
Dohoda o zrušení zmluvy o vecnom bremene č.248801931100 uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislava ako povinným z vecného bremena a spoločnosťou STAVO - ing, s.r.o. ako oprávneným z vecného bremena, ktorej predmetom je ukončenie právneho vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 288817760200.
Zverejnené dňa: 28.10.2011
23.2.2012Dohoda o zrušení zmluvy o vecnom bremene č.248800631200 [PDF, 313 kB]
Dohoda o zrušení zmluvy o vecnom bremene č.248800631200 uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislava ako povinným z vecného bremena a Mgr. Jurajom Hrdlovičom ako oprávneným z vecného bremena, ktorej predmetom je ukončenie právneho vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 288802481100.
Zverejnené dňa: 23.2.2012
6.11.2015Dohoda o zrušení zmluvy
Predmetom je dohoda mesta a spol. EUROVIA SK o zrušení zmluvy pod názvom: Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží na Železnej studienke a rekonštrukcia lesných protipožiarnych ciest. Dátum uzatvorenia: 4.11.2015.
Dátum zverejnenia: 6.11.2015
4.3.2016Dohoda o zrušení záväzku
Dohoda o zrušení záväzku, ktorý uzavrel sponzor s príjemcom Zmluvou o sponzoringu (MAGDG 1500306) zo dňa 4.12.2015
Dátum zverejnenia: 4.3.2016
25.10.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801621200 [PDF, 702 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801621200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 388 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra "C" parc. č. 11921/67, LV č. 4176, k.ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 25.10.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801611200
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 387 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/66, LV č. 3928, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
18.9.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801601200 [PDF, 342 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801601200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 386 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra "C" parc. č. 11921/65, LV č. 4175, k.ú. Nové Mesto. Zverejnené dňa:18.9.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801591200 [PDF, 53 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 385 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/64, LV č. 4137, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801581200
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 384 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/63, LV č. 3991, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801571200
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 383 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/62, LV č. 4146, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801561200 [PDF, 53 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 382 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/61, LV č. 4129, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801551200
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 381 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/60, LV č. 4030, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801541200 [PDF, 53 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 380 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/59, LV č. 4089, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
27.12.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801531200
Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 379 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/58, LV č. 4091, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
25.6.2013Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801511200
Zmluvné strany sa dohodli na zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 377 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/56, LV č. 4094, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností. Uzatvorené dňa: 13.6.2013
Zverejnené dňa: 25.6.2013
13.7.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801501200 [PDF, 1,1 MB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801501200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 376 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/55, LV č. 4142, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 13.7.2012
23.10.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801491200 [PDF, 96 kB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801491200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 375 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra "C" parc. č. 11921/54, LV č. 4305, k.ú. Nové Mesto. Zverejnené dňa:23.9.2012
13.7.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801481200 [PDF, 1,1 MB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801481200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 374 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/53, LV č. 4087, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 13.7.2012
29.5.2020Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801472000
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801472000, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva na pozemok registra "C" KN parc. č. 18996/12 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 28. 05. 2020
Zverejnená dňa: 29. 05. 2020
13.7.2012Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801471200 [PDF, 1,1 MB]
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801471200, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva k stavbe súp. č. 373 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra C parc. č. 11921/52, LV č. 4143, v k. ú. Nové Mesto.
Zverejnené dňa: 13.7.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.