Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
5.2.2019Rámcová dohoda č. 248811291800
Rámcová dohoda č. 248811291800, uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 83 ods. 5 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) na základe výsledku zákazky s nízkou hodnotou uskutočnenej podľa § 117 ZVO.

Uzatvorená dňa: 29.01.2019
Zverejnená dňa: 05.02.2019
27.2.2019Rámcová dohoda – Športový klub IAMES Bratislava
Číslo zmluvy: MAGSP 1900001
Typ: stavebné práce
Predmet zmluvy: Komplexné zabezpečenie údržby, opravy a realizácie bezpečnostných zariadení a doplnkových konštrukcií na inžinierskych objektoch a objektoch patriacich mestu, na komunikáciách I. a II. triedy a prejazdných úsekoch štátnych ciest na území mesta Bratislavy
Suma: 1.266.480,00 Eur vrátane DPH
Dátum uzatvorenia: 27.02.2019
Dátum zverejnenia: 27.02.2019
16.4.2014Rámcová dohoda
Rámcová dohoda uzavretá podľa § 11 v spojení s § 64 ods. 1 až 3 a ods. 5 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.254/2013 zn. 20302- MSS z 31.12. 2013 - Geodetické služby. Uzatvorené dňa: 15.4.2014.
Zverejnené dňa: 16.4.2014
6.5.2015Partnerská dohoda partnerov bez finančnej účasti
Predmetom je úprava podmienok a povinností zmluvných strán navzájom v rámci realizácie projektu ACC02003. Dátum uzatvorenia: 4.5.2015
Dátum zverejnenia: 6.5.2015
19.10.2018Partnerská dohoda International Urban Cooperation / Medzinárodnej spolupráce miest
Partnerská dohoda v rámci programu EÚ International Urban Cooperation (IUC) / Medzinárodnej spolupráce miest medzi mestami Bratislava a Tokorozawa (Japonsko) v oblastiach spolupráce: adaptácia na klimatickú zmenu, využitie na prírode založených riešení prostredníctvom zelenej infraštruktúry v mestách a rozvoj smart a ekologických riešení v mestách.
Dátum zverejnenia: 19.10.2018
Dátum účinnosti: 20.10.2018
1.8.2013Partnership Agreement (dohoda o partnerstve)
Dohoda o partnerstve medzi vedúcim partnerom a projektovými partnermi v rámci programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 pre projekt "EKOprofit Bratislava"
Dátum zverejnenia: 01.08.2013
6.3.2013Mimosúdna dohoda
Na základe dohody navrhovateľ a odporca usporiadavajú svoje sporné nároky, ktoré vznikli v súvislosti so súdnym sporom. Navrhovateľ na základe tejto dohody vezme žalobu späť v plnom rozsahu a nebude si uplatňovať ďalšie nároky. Navrhovateľovi bude zo strany odporcu poskytnuté odstupné vo výške 5-násobku priemernej mesačnej mzdy v najbližšom výplatnom termíne po skončení pracovného pomeru. Táto dohody nadobudla platnosť dňa 01.03.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 06.03.2013
14.11.2018Memorandum o vzájomnej spolupráci pri spustení Mobilnej aplikácie IDS BK
Predmetom memoranda je dohoda strán memoranda na úprave ich vzájomného postavenia a ostatných podmienok súvisiacich so spustením Mobilnej aplikácie IDS BK.
Číslo zmluvy: MAGBO1800043, MAGBO1800044
Zmluvné strany: Bratislavský samosprávny kraj, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dátum uzatvorenia zmluvy: 17.10.2018
Dátum zverejnenia: 14.11.2018
Dátum účinnosti: 15.11.2018
8.10.2020Memorandum o spolupráci pri verejných obstarávaniach v spoločných projektoch
Typ: Služby
Predmet: spoločné verejné obstarávanie
Cena: 0,00
Zmluvná strana:
- Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava
- Metro Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
- Metropolitný inštitút Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Dátum platnosti: na dobu neurčitú
16.7.2020Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci v rámci projektu dostupného bývania medzi hlavným mestom SR Bratislavou, občianskym združením Proti prúdu, občianskym združením OZ Vagus a občianskym združením Návrat za účelom dlhodobej spolupráce na princípoch vzájomnej dôvery a porozumenia a rešpektu v oblasti poskytovania bývania a sociálnej podpory v rámci pilotného projektu dostupného bývania so sociálnou podporou.

Dátum podpísania memoranda: 08. 07. 2020
Dátum zverejnenia: 16.07.2020
Dátum platnosti memoranda: na dobu neurčitú

Gestor memoranda: Bc. Martin Freund
3.8.2018Memorandum o spolupráci
Predmetom memoranda je spolupráca účastníkov memoranda pri propagácii histórie a pamiatok Bratislavy umiestnením bronzového odliatku znázorňujúceho Bratislavu v čase vrcholného baroka na Primaciálnom námestí.

Dátum podpísania: 27. 7. 2018
Dátum zverejnenia: 3. 8. 2018
9.5.2018Memorandum o spolupráci
Stručný popis: Predmetom memoranda o spolupráci je prejav vôle strán memoranda spolupracovať v oblasti elektromobility, pri realizácii inteligentných a inovatívnych riešení a príprave a podpore spoločných projektov v oblasti elektromobility. Účelom memoranda je vytvoriť podmienky pre technologické inovácie a implementáciu rozumných riešení predstavujúcich kľúčové cesty k napĺňaniu záväzkov prijatých hlavným mestom SR Bratislavou s víziou znižovania emisií uhlíka, zlepšenia schopností prispôsobiť sa dôsledkom zmeny klímy a umožnenia prístupu občanom k bezpečnej, udržateľnej a cenovo dostupnej doprave a energii.
Názov sekcie: sekcia právnych činností
Zodpovedná osoba: JUDr. Vladimír Minčič, PhD.
9.5.2018Memorandum o spolupráci
Stručný popis: Predmetom memoranda o spolupráci je prejav vôle strán memoranda vybudovať planetárium v Bratislave, spolupracovať na jeho prevádzke a propagovať projekt a činnosť planetária.
Dátum zverejnenia: 9.5.2018
Dátum podpísania: 12.4.2018
30.4.2014Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu „Mediačná kancelária v priestoroch Primaciálneho paláca“: Mediačná kancelária v priestoroch Primaciálneho paláca“, je spoločným projektom Hlavného mesta SR Bratislava a Slovenského inštitútu pre mediáciu, čo je záujmové združenie právnických osôb. Cieľom projektu „Mediačná kancelária“ je poskytnutie možnosti mediácie v priestoroch Primaciálneho paláca pre obyvateľov Bratislavy.
25.5.2022LICENČNÁ ZMLUVA
Poskytovateľ (Hlavné mesto Slovenskej republiky) udeľuje Nadobúdateľovi (MKK Grossling s.r.o.) súhlas s použitím Diel (sublicenciu) v rovnakom rozsahu, v akom je sám oprávnený na ich použitie.
Číslo zmluvy: MAGBO2200027
Objednávateľ: MKK Grössling s. r. o., Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 54288801
Dátum uzatvorenia: 24.05.2022
Cena: 0.- eur
Projektová kancelária- Magistrát
11.8.2015Grantová dohoda a konzorčná dohoda pre projekt RESIN
Grantová dohoda a konzorčná dohoda pre projekt "RESIN-Climate Resilient Cities and Infrastructures" / Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry , - grantová dohoda medzi Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), vedúcim partnerom projektu a partnermi projektu, - konzorčná dohoda medzi vedúcim partnerom projektu a partnermi projektu. Číslo zmluvy: 653522
Dátum zverejnenia: 11. 8. 2015
9.4.2019Dohody o urovnaní a licenčná zmluva zo dňa 09.04.2019
Predmetom urovnanie je mimosúdne vyriešenie protiprávneho stavu, v súvislosti s vybudovaním stánkov na vianočných trhoch.
Dátum zverejnenia: 09.04.2019
24.8.2017Dohody o prevzatí dlhu uzatvorená dňa 24.08.2017.
Na základe dohody sa dlžník zaväzuje popri pôvodnom dlžníkovi uhrádzať dlh v mesačných splátkach vo výške 268,05 Eur.
Dátum zverejnenia: 24.08.2017
Zodpovedný: Mgr. Martin Maruška
18.4.2012Dohodu o skončení nájmu nehnuteľnosti [PDF, 37 kB]
Dohodu o skončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 089401860900/Nájomca : CPT Infra s.r.o./Dátum uzatvorenia dohody dňa 17.04.2012
Zverejnené dňa: 18.4.2012
22.6.2012Dohodu a skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 088301729800 [PDF, 35 kB]
Nájomca : Marta Krivušová
Zverejnené dňa: 21.6.2012
25.9.2013DOHODA_TMBH_Rybnicna
Predmetom Dohody je úprava častí miestnej komunikácie Rybničná ulica pre účely stavby: ČSPH Vajnory Rybničná, časti objektu SO 104 Dopravné pripojenie územia.Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 25.09.2013
19.2.2013Dohoda, por.č. MsP/13/00004
Dohoda, por.č. MsP/13/00004, o úhrade nákladov za vodné a stočné v objekte ubytovne na Kadnárovej ul. 94-100 v Mestskej časti Bratislava-Rača uzatvorená medzi Mestskou časťou Bratislava - Rača a Hl. m. SR Bratislavou.
22.3.2011Dohoda u ukončení nájmu bytu [PDF, 25 kB]
Nájomca: Marta Herzánová, 821 01 Bratislava/ Dátum uzatvorenia dohody 10.02.2011/ Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 22.3.2011
8.11.2021Dohoda spoločných prevádzkovateľov pre informačný systém - Parkovacia politika
Dohoda spoločných prevádzkovateľov za účelom spracúvania osobných údajov v rámci informačného systému Parkovacia politika.
Dátum uzatvorenia: 19.10.2021
Dátum zverejnenia: 08.11.2021
Dátum účinnosti: 09.11.2021
Oddelenie parkovania
30.11.2021Dohoda spoločníkov
Dohoda spoločníkov medzi National Development Fund II., a.s. a Hlavné mesto SR Bratislava a MKK Grössling, s.r.o. týkajúca sa projektu Mestské kúpele a knižnica Grössling
Dátum uzatvorenia: 30.11.2021
Dátum zverejnenia: 30.11.2021
Dátum účinnosti: 01.12.2021
Útvar správy mestských podnikov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.