Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 30  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
30.6.2022Dohoda o urovnaní Lukáš Preisinger
Dohoda o urovnaní Lukáš Preisinger
Číslo zmluvy: MAG 402149/2022
Objednávateľ: Lukáš Preisinger
Dátum uzatvorenia: 30.06.2022
Cena: 90,00 Eur
Sekcia právnych služieb
24.6.2022Dohoda o odpustení dlhu
Číslo zmluvy: MAG 389283/2022
Objednávateľ: Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia skrátený BOB n.o., Záporožská 1165/5, 851 01 Bratislava - Petržalka, IČO: 36077780
Dátum uzatvorenia: 23.06.2022
Cena: 0.- eur
Útvar správy mestských podnikov
20.6.2022Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní Ing. Pišteková
Číslo zmluvy: MAG392878/2022
Objednávateľ: Ing. Katarína Pišteková
Dátum uzatvorenia: 17.06.2022
Cena: 2.000,00 Eur
Sekcia právnych služieb
2.6.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0147 17 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0147 17 00 , ktorej predmetom je ukončeniu nájmu dohodou z dôvodu prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti – garáže so súpisným č. 5532, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 10119/14, k. ú. Nivy tretiemu subjektu.
Číslo zmluvy: 08 83 0147 17 00
Objednávateľ: Milan Tóth, Karadžičova 43, 811 07 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 31. 5. 2022
Cena: 0.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
26.5.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0349 13 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0349 13 00, ktorej predmetom je ukončenie nájmu dohodou ku dňu 25.01.2022 z dôvodu prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti – garáže so súpisným č. 17357, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 10131/12, k. ú. Nivy tretiemu subjektu.
Číslo zmluvy: 08 83 0349 13 00
Objednávateľ: Eva Horváthová, Súmračná 32, 821 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 23.05.2022
Cena: 0.- eur
Oddelenie majetkových vzťahov
25.5.2022LICENČNÁ ZMLUVA
Poskytovateľ (Hlavné mesto Slovenskej republiky) udeľuje Nadobúdateľovi (MKK Grossling s.r.o.) súhlas s použitím Diel (sublicenciu) v rovnakom rozsahu, v akom je sám oprávnený na ich použitie.
Číslo zmluvy: MAGBO2200027
Objednávateľ: MKK Grössling s. r. o., Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 54288801
Dátum uzatvorenia: 24.05.2022
Cena: 0.- eur
Projektová kancelária- Magistrát
18.5.2022Dohoda o urovnaní č. 24 83 0265 22 00
Dohoda o urovnaní č. 24 83 0265 22 00, ktorej predmetom je celkové urovnanie všetkých sporných nárokov medzi účastníkmi, týkajúcich sa nájomnej zmluvy a užívania pozemkov v k. ú. Staré Mesto.
Číslo zmluvy: 24 83 0265 22 00
Dodávateľ: Rezidencie Machnáč, s. r. o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava IČO: 44 336 047
Cena: 66 558,58 eur
Dátum uzatvorenia: 17.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
17.5.2022Zmluva o postúpení práv stavebníka
Postupca postupuje touto Zmluvou bezodplatne na Postupníka všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre Postupcu ako stavebníka z Rozhodnutí spolu so všetkými právami a povinnosťami s nimi spojenými za účelom realizácie stavebných úprav a udržiavacích prác vyplývajúcich z Rozhodnutí v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve a to dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
Číslo zmluvy: MAGBO2200026
Dodávateľ: MKK Grössling s. r. o., Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 54288801
Cena: 0,- eur
Dátum uzatvorenia: 16.05.2022
Projektová kancelária- Magistrát
13.5.2022Dodatok č. 1 k Dohode o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Zmena ustanovení týkajúcich sa postupu zadávania podlimitnej zákazky podľa ZVO.
Číslo dodatku zmluvy: MAGBO2200002
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova č. 17, 852 12 Bratislava, IČO: 00603201
Cena: 0 €
Dátum uzatvorenia: 12.05.2022
Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
9.5.2022Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0200 22 00
Číslo zmluvy: 24 88 0200 22 00
Dodávateľ: Jana Rusková, Novoveská 5375/26, 841 07 Bratislava
Cena: 0
Dátum uzavretia: 05.05.2022
6.5.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku 08 83 0382 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku 08 83 0382 16 00, ktorej predmetom je ukončenie nájmu z dôvodu prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti – garáže so súpisným č. 6037, postavenej na pozemku registra „C“ parc. č. 1225/59, k. ú. Ružinov tretiemu subjektu.
Číslo zmluvy: 08 83 0382 16 00
Objednávateľ: Vladimír Makovník, Vieska 12, 991 02 Dolná Strehová, okr. Veľký Krtíš
Cena: 0,00 eur
Dátum uzatvorenia: 04.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
3.5.2022Rámcová dohoda o poskytovaní polygrafických služieb na vydávanie časopisu in.ba
Poskytnutie polygrafických služieb v súvislosti s vydávaním informačného magazínu o Bratislave - časopis in.ba.
Číslo zmluvy: MAGTS2200159
Dodávateľ: Slovenská Grafia, a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava, IČO: 31321470
Cena: 340 000.- eur
Dátum uzatvorenia: 03.05.2022
Oddelenie komunikácie a marketingu
20.4.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 0458 15 00
Dohodu o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 0458 15 00, ktorej predmetom je dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 12932/13 k.ú. Nové Mesto.
Dielo: "Osvetlenie vybraných priechodov pre chodcov"
Objednávateľ: Dáša Múčková, Medveďovej 17, 851 04 Bratislava
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 07.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
19.4.2022Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0558 05 00
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0558 05 00, ktorej predmetom sú nebytové priestory vo výmere 34,49 m2 v stavbe so súpis. č. 1165 na pozemku registra „C“ parc. č. 4714 na Záporožskej 5 v Bratislave, k.ú. Petržalka, zapísanej na LV č. 10.
Číslo zmluvy: Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0558 05 00
Objednávateľ: Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia, Záporožská 5, 852 92 Bratislava
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 12.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
14.4.2022Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801872200
Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801872200, ktorej predmetom je vzájomná dohoda zmluvných strán na preložke telekomunikačného zariadenia v zmysle súhlasu č. VPD 2220000156 do náhradného vedenia podľa projektu SO 40-36-03.4 pre stavbu NS MHD II. Etapa.
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 14.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
14.4.2022Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801882200
Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801882200, ktorej predmetom je vzájomná dohoda zmluvných strán na preložke telekomunikačného zariadenia v zmysle súhlasu č. VPD 2220000158 do náhradného vedenia podľa projektu SO 50-36-03.7 pre stavbu NS MHD II. Etapa.
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 14.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
14.4.2022Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801892200
Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801892200, ktorej predmetom je vzájomná dohoda zmluvných strán na preložke telekomunikačného zariadenia v zmysle súhlasu č. VPD 2220000102 do náhradného vedenia podľa projektu SO 60-36-03.4 pre stavbu NS MHD II. Etapa.
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 14.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
14.4.2022Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801902200
Dohoda o preložke telekomunikačného zariadenia č. 248801902200, ktorej predmetom je vzájomná dohoda zmluvných strán na preložke telekomunikačného zariadenia v zmysle súhlasu č. VPD 2220000103 do náhradného vedenia podľa projektu SO 51-36-01.7 pre stavbu NS MHD II. Etapa.
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 14.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
8.4.2022DOHODA O SPOLUPRÁCI č. 248801572200
DOHODA O SPOLUPRÁCI č. 248801572200, predmet: dohoda o spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky, na základe ktorej budú hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave bezodplatne poskytnuté do užívania priestory podľa dohody v k. ú. Staré Mesto za účelom poskytovania humanitárnej pomoci ľuďom z Ukrajiny.
Dátum uzatvorenia: 04.04.2022
Dátum zverejnenia: 08.04.2022
Dátum účinnosti: 09.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.4.2022Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní uzatvorená so spoločnosťami VISTA TOWER a.s. a PERAZO s.r.o. za účelom urovnania vzájomných práv, nárokov, pohľadávok, záväzkov a povinností vyplývajúcich z projektu „VISTA TOWER polyfunkčný objekt – apartmánový hotel“
Číslo zmluvy: MAG119231/2022
Dátum uzatvorenia: 31.03.2022
Dátum zverejnenia: 04.04.2022
Dátum účinnosti: 05.04.2022
Sekcia právnych služieb
1.4.2022DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY č. B-03/2011 na nakladanie s komunálnymi odpadmi
Účastníci Dohody sa dohodli na ukončení platnosti Zmluvy a jej zrušení ku dňu podpísania Dohody
Dátum uzatvorenia: 1.4.2022
Dátum zverejnenia: 1.4.2022
Dátum účinnosti: 2.4.2022
1.4.2022Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 1176 18 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 1176 18 00, ktorej predmetom je pozemok registra „C“ parcelné č. 891/4 vo výmere 18 m2 k. ú. Rača.
Dátum uzatvorenia: 25.3.2022
Dátum zverejnenia: 1.4.2022
Dátum účinnosti: 2.4.2022
1.4.2022Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej cesty II. triedy Agátová ulica
Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej cesty II. triedy Agátová ulica pre účely stavby ,,SAND RESORT Bratislava-Dúbravka", stavebné objekty SO 14 Dopravné napojenie na Agátovú ulicu, SO 16 Cyklotrasa, SO 17 Zastávka MHD
Dátum uzatvorenia: 1.4.2022
Dátum zverejnenia: 1.4.2022
Dátum účinnosti: 2.4.2022
25.3.2022Dohoda o urovnaní č. 248808112100
Predmetom dohody o urovnaní je uznanie vlastníckeho práva hlavného mesta k pozemkom parc. č. 3884/2, 3885/2 a nasl. k. ú. Petržalka zo strany spoločnosti MATADOR Real Estate s.r.o..
Dátum uzatvorenia: 23.03.2022
Dátum zverejnenia: 25.03.2022
Dátum účinnosti: 26.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.3.2022Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní v súvislosti s uplatneným nárokom na náhradu škody vzniknutej počas modernizácie DKR
Dátum uzatvorenia: 18.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
Projektová kancelária - Sekcia dopravy

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.