Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 11 12 13 14 -15- 16 17 18 19 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
25.10.2013Dohoda o urovnaní
Na základe dohody uhradí hlavné mesto p. Ivanovi Birvoňovi, škodu vo výške 1.585,38 Eur, spôsobenú na vozidle pádom stožiara verejného osvetlenia. Táto dohoda bola podpísaná dňa 23.10.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 25.10.2013
25.10.2013Dohoda o urovnaní
Na základe dohody uhradí hlavné mesto Ing.Karolovi Mravcovi škodu vo výške 1924,72 Eur spôsoboenú na vozidle pádom stožiara verejného osvetlenia.Táto dohoda bola podpísaná dňa 23.10.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 25.10.2013
19.8.2013Dohoda o urovnaní
Na základe dohody uhradí hlavné mesto SR Bratislava zamestnancovi sumu urovnania vo výške 3.500.- EUR a poskytne mu platené náhradné voľno v trvaní 2 mesiace a 10 kalendárnych dní. Táto dohoda bola podpísaná dňa 19.8.2013 a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 19.8.2013
14.6.2013Dohoda o urovnaní
Na základe dohody uhradí spoločnosť Incheba, a.s. hlavnému mestu SR Bratislave sumu urovnania vo výške 156.825,36 EUR do dňa 26.6.2013. Táto dohoda bola podpísaná dňa 12.6.2013 a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 14.6.2013
7.5.2013Dohoda o urovnaní
Na základe dohody uhradí hlavné mesto SR Bratislava advokátovi odmenu vo výške 3.695,42 EUR do 15 pracovných dní odo dňa účinnosti dohody.Táto dohoda bola podpísaná dňa 7.5.2013 a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 7.5.2013
16.7.2012Dohoda o urovnaní [PDF, 2,5 MB]
Na základe dohody zaplatí Účastník Dohody III pohľadávku hlavného mesta, t. j. pohľadávku Účastníka Dohody I, vo výške 1.039,97 Eur - náhradu trov súdneho konania, a to v lehote najneskôr do 30 dní od podpisu tejto Dohody všetkými účastníkmi. Na základe tejto dohody Účastník Dohody III uhradí Účastníkovi Dohody II istinu vo výške 17.333,- Eur s príslušenstvom, tak ako je uvedené v čl. II bod 2 dohody. Táto dohody bola podpísaná dňa 29.06.2012. Účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia:16.07.2012
18.5.2012Dohoda o urovnaní [PDF, 62 kB]
Na základe dohody účastníci dohody požiadajú o vrátenie súdnych poplatkov a Účastník 1 o späťvzatie žalobného návrhu.
Účastník 1 uhradí trovy súdneho konania v sume 1.226,20 €. Účastník 2 najneskôr do 7 dní od vrátenia kráteného súdneho poplatku poukáže sumu vráteného súdneho poplatku Účastníkovi 1. Táto dohoda bola podpísaná dňa 18.05.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.

Dátum zverejnenia: 18.05.2012
15.2.2012Dohoda o urovnaní [PDF, 53 kB]
Popis: Na základe dohody dôjde medzi účastníkmi k mimosúdnemu urovnaniu súdneho sporu vedeného na Okresnom súde Bratislava I. pod sp. zn. 29Cb 47/2007. Táto dohoda bola podpísaná dňa 14.2.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 15.2.2012
2.8.2011Dohoda o urovnaní [PDF, 3 MB]
Dohodou o urovnaní príde k usporiadaniu vzájomných vzťahov a nárokov k pozemkom v k. ú. Ružinov.
Zverejnené dňa: 2.8.2011
19.11.2014Dohoda o umiestnení zastávky Mestskej hromadnej dopravy
Dohoda o umiestnení zastávky MHD na Šafárikovom námestí v súvislosti s realizáciou stavby NS MHD
Zverejnená dňa 19.11.2014
11.9.2018Dohoda o umiestnení vodomernej šachty
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Vlastník nehnuteľnosti: Hlavné mesto SR Bratislava
Nájomca zo Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 188300191000 : DRAŽIAK ŠPORT, s.r.o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava
Dátum podpísania: 11.09.2018
Dátum zverejnenia: 11.09.2018
Účinnosť: 12.09.2018
2.3.2018Dohoda o umiestnení vodomernej šachty
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava – vlastník nehnuteľnosti
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Lachova 18-20,
v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o., Povraznícka 4, 811 05 Bratislava
dátum podpísania : 01.03.2018
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 02.03.2018
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
2.9.2015Dohoda o umiestnení vodomernej šachty
Dohoda o umiestnení vodomernej šachty v k. ú. Petržalka na parc. č. 433. Uzatvorené dňa: 24.8.2015
Zverejnené dňa: 2.9.2015
29.6.2021Dohoda o ukončení Zmluvy spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta zo dňa 31.05.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.06.2018
Zmluvné strany uzavreli dňa 31.05.2011 Zmluvu o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.06.2018. Účelom Zmluvy bola úprava spolupráce Zmluvných strán pri realizácii Projektu BMK a s tým súvisiacich práv a povinností Zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy a za týmto účelom uzatvárajú túto Dohodu.
Číslo zmluvy: MAGBO2100073
Dátum uzatvorenia: 29.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
Oddelenie inovácií a digitálnych služieb
16.11.2018Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke č. 24 83 0476 10 00
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke č. 24 83 0476 10 00
Vypožičiavateľ: Slovenská katolícka charita
Dátum uzatvorenia dohody: 16.11.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 16.11.2018
17.12.2019Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci pri projekte Dočasná terasa (Parčík) na Komenského námestí v Bratislave
ukončenie spolupráce
Dátum zverejnenia: 18.12.2019
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
Slovenské národné divadlo
Pribinova 17, 819 01 Bratislava
IČO: 00 164 763
10.5.2021Dohoda o ukončení zmluvy o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi č. B-03/2010
Ukončuje sa Zmluva č. B-03/2010 na nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi bola uzatvorená podľa dnes už neplatného zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 10.05.2021
Dátum účinnosti: 11.05.2021
Sekcia životného prostredia
12.6.2019Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemkov č. 08-83-0213-16-00 v znení dodatku č. 08-83-0213-16-01
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemkov č. 08-83-0213-16-00 v znení dodatku č. 08-83-0213-16-01
Nájomca: TNT Express Worldwide spol s r.o., pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia dohody: 12.06.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
23.5.2017Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č.07 83 0176 17 00
Nájomca : Ing. Andrea Lašová, Pri kríži 9, 841 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dohody o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č.07 83 0176 17 00: 22.05.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 23.05.2017
19.4.2022Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0558 05 00
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0558 05 00, ktorej predmetom sú nebytové priestory vo výmere 34,49 m2 v stavbe so súpis. č. 1165 na pozemku registra „C“ parc. č. 4714 na Záporožskej 5 v Bratislave, k.ú. Petržalka, zapísanej na LV č. 10.
Číslo zmluvy: Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0558 05 00
Objednávateľ: Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia, Záporožská 5, 852 92 Bratislava
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 12.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
11.3.2022Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0394 20 00
Predmet dohody: ukončenie nájmu nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 1280 na Sedlárskej 2, k. ú. Staré Mesto, a nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 361 na Sedlárskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Referát nájmov majetku
28.9.2016Dohoda o ukončení zmluvy o nájme č. 07 83 0695 08 00 zo dňa 02.09.2008
Ukončenie zmluvy o nájme nehnuteľností v súvislosti s odovzdaním archívnych dokumentov Hlavnému mestu SR Bratislava z Ministerstva vnútra SR.

Dátum zverejnenia: 28.09.2016
30.10.2017Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.07 83 0569 04 00
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.07 83 0569 04 00
Nájomca : Súkromné gymnázium Cogitatio, Batkova 2, 841 01 Bratislava

Dátum uzatvorenia: 30.10.2017
Dátum zverejnenia: 30.10.2017
Dátum účinnosti: 31.10.2017
26.1.2017Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 570 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je vzájomná dohoda zmluvných strán o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288803631500/0099, uzatvorenej dňa 11.08.2015.
Uzatvorené dňa: 25.1.2017
Zverejnené dňa: 26.1.2017
11.5.2018Dohoda o ukončení Zmluvy na nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi č. C -01/2003 zo dňa 23.6.2003.
predmet/anotácia: Dohodou bola ukončená zmluva č. C -01/2003 zo dňa 23.6.2003, ktorá bola uzatvorená podľa už v súčasnosti neplatného zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch na dobu neurčitú. Oprávnená osoba ukončila činnosť nakladania s komunálnym odpadom.

dátum uzatvorenia dohody: 10.5.2018
dátum zverejnenia dohody : 11.5.2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 11 12 13 14 -15- 16 17 18 19 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.