Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
31.8.2021Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní uzatvorená za účelom vyplatenia náhrady škody žiadateľke
Dátum uzatvorenia: 30.08.2021
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Dátum účinnosti: 01.09.2021
Sekcia právnych služieb, oddelenie súdnych sporov a vymáhania
19.8.2021Dohoda o urovnaní
Náhrada škody spôsobená na osobnom motorovom vozidle
Dátum uzatvorenia: 19.08.2021
Dátum zverejnenia: 19.08.2021
Dátum účinnosti: 20.08.2021
Sekcia právnych služieb, oddelenie súdnych sporov a vymáhania
22.7.2021Dohoda o urovnaní
Vysporiadanie nákladov vzniknutých odberom elektrickej energie pre nabíjacie body ako aj všetkých ďalších nákladov spojených s prevádzkou nabíjacích bodov.
Dátum uzatvorenia: 21.07.2021
Dátum zverejnenia: 22.07.2021
Dátum účinnosti: 23.07.2021
Oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
21.7.2021Dohoda o urovnaní
Náhrada škody spôsobená na zdraví

Dátum uzatvorenia: 21.07.2021
Dátum zverejnenia: 21.07.2021
Dátum účinnosti: 22.07.2021

Sekcia právnych služieb, odd. súdnych sporov a vymáhania
24.5.2021Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní medzi hlavným mestom a spoločnosťou QEX, a.s. ohľadom finančného vysporiadania a odstránenia reklamno-informačných zariadení
Dátum uzatvorenia: 04.05.2021
Dátum zverejnenia: 24.05.2021
Dátum účinnosti: 25.05.2021
Sekcia správy nehnuteľností
20.5.2021Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní zo dňa 18.05.2021
Dátum uzatvorenia: 18.05.2021
Dátum zverejnenia: 20.05.2021
Dátum účinnosti: 21.05.2021
Sekcia právnych služieb
14.12.2020Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní zo dňa 14.12.2020
Dátum zverejnenia: 14.11.2020
Názov sekcie: sekcia právnych činností
14.12.2020Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní zo dňa 14.12.2020
Dátum zverejnenia: 14.11.2020
Názov sekcie: sekcia právnych činností
6.11.2020Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní dňa 03.11.2020
Dátum zverejnenia: 06.11.2020
Názov sekcie: sekcia právnych činností
19.10.2020Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní, ktorej predmetom a účelom je urovnanie sporných nárokov, práv a povinností zmluvných strán týkajúcich sa: predkupného práva mesta Bratislava k nehnuteľnostiam podľa kúpnej zmluvy, prevodu nehnuteľností ako likvidačného zostatku v rámci likvidácie Maják nádeje na novozaloženú neziskovú organizáciu Dobrý dom, výšky kúpnej ceny, za ktorú sa má realizovať Predkupné právo mesta Bratislava k nehnuteľnostiam podľa kúpnej zmluvy, súdneho konania o určenie , že tu predkupné právo nie je, vedeného Okresným súdom pod sp. zn 18C/26/2019 a súdneho konania o nahradenie prejavu vôle, vedeného Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 16C/17/2020

Uzatvorená dňa: 19.10.2020
Zverejnená dňa: 19.10.2020
23.7.2020Dohoda o urovnaní
Úprava vzájomných práv a povinností účastníkov dohody, týkajúcich sa urovnania nárokov, práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201527984_Z

Dátum uzatvorenia: 17.07.2020
Dátum zverejnenia: 24.07.2020
3.6.2020Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní uzatvorená dňa 2.6.2020
Dátum zverejnenia: 3.6.2020
2.6.2020Dohoda o urovnaní [PDF, 124 kB]
Dohoda o urovnaní

Dátum uzatvorenia: 1.6.2020
Dátum zverejnenia: 2.6.2020
27.2.2020Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní zo dňa 26.02.2020

Dátum zverejnenia: 27.02.2020
17.12.2019Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní uzatvorená dňa 16.12.2019
Dátum zverejnenia: 17.12.2019
27.11.2019Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní uzatvorená dňa 25.11.2019
Dátum zverejnenia: 27.11.2019
16.7.2019Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní uzatvorená dňa 11.07.2019 Stručný popis: Na základe dohody o urovnaní uhradí hlavné mesto náhradu škody vo výške 347,38 Eur.
Dátum zverejnenia: 16.7.2019
26.7.2017Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní určuje podmienky vysporiadania pohľadávok medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a spoločnosťou Mestský parkovací systém spol. s r.o. v likvidácii
21.12.2015Dohoda o urovnaní [PDF, 1,6 MB]
Dohoda o urovnaní všetkých vzájomných nárokov, práv a pohľadávok, súvisiacich s investičným projektom "RIVERSIDE CITY BRATISLAVA" (neskôr "River Park II", v súčasnosti "Nové PKO") medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Henbury Development, s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 18.12.2015. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 21.12.2015
6.5.2015Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní, ktorej predmetom je uzatvorenie mimosúdnej dohody s Alexandrom Schweigerom ohľadne parc. č. 3439 záhrady o výmere 117 m2,
parc. č. 3440 zastavané plochy a nádvoria o výmere 135 m2,stavby so súp. č. 848,popis tavby: rodinný dom
Dátum zverejnenia: 6.5.2015
11.12.2014Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní, ktorej predmetom sú nasledovné záväzky zmluvných strán: a) Záväzok žalovaného odstrániť stavbu súp. č. 994 Kolkáreň na pozemku parc. č. 708 v k. ú. Devín podľa postupu stanoveného v tejto dohode, b) Záväzok žalobcov nepožadovať od žalovaného náhradu za užívanie Pozemku žalovaným za obdobie odo dňa podpísania tejto dohody. Uzatvorené dňa: 11.12.2014
Zverejnené dňa: 11.12.2014
11.11.2014Dohoda o urovnaní
Účastník 2: OMNIA 2000 a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava Dátum uzatvorenia dohody: 10.11.2014.
Zverejnené dňa: 11.11.2014
7.5.2014Dohoda o urovnaní
Na základe dohody sa urovnajú sporné nároky medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, ktoré vznikli z titulu zníženia kúpnej ceny za prevod vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na Dunajskej ul. 18, Grösslingovej ul. 23 v Bratislave (tzv. Ligapasáže) a z titulu rekonštrukcie priestorov budovy ZŠ na Jesenského ul. 6 v Bratislave. Táto dohoda bola podpísaná dňa 6.5.2014 a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 7.5.2014
30.4.2014Dohoda o urovnaní
Na základe dohody o urovnaní bude súdne konanie o vypratanie nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta ukončené uzavretím súdneho zmieru, a dôjde k späťvzatiu žaloby o určenie neplatnosti výpovede.
Dátum zverejnenia: 30.04.2014
29.10.2013Dohoda o urovnaní
predmetom dohody je poskytnutie finančných prostriedkov v sume 15 000 eur vlastníkom RD Hroboňova 24 na riešenie protihlukových opatrení
Dátum zverejnenia: 29. 10. 2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.