Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
18.9.2019Dohoda o urovnaní uzatvorená dňa 17.09.2019
Na základe dohody o urovnaní uhradí hlavné mesto náhradu škody spolu vo výške 2 230,68 EUR (z toho účastníkovi II – Ing. Ľ. Pieružkovi sumu 415,05 EUR a účastníkovi III – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group sumu 1815,63 EUR)
Dátum zverejnenia: 18.09.2019
19.6.2019Dohoda o urovnaní uzatvorená dňa 13.06.2019
Na základe dohody o urovnaní uhradí hlavné mesto náhradu škody vo výške 2.110,00 Eur.
Dátum uzatvorenia: 13.06.2019
Dátum účinnosti: deň nasledujúci po dni zverejnenia
4.7.2019Dohoda o urovnaní uzatvorená dňa 02.07.2019
Na základe dohody o urovnaní uhradí hlavné mesto náhradu škody vo výške 1.299,85 Eur.
Dátum zverejnenia: 04.07.2019
20.9.2016Dohoda o urovnaní sporných vlastníckych práv
Dohoda o urovnaní sporných vlastníckych práv, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. 1 k.ú. Rača, a to pozemkov parcely registra "C" parc. č. 1592/9 a parc. č. 1592/18. Uzatvorené dňa: 19.9.2016
Zverejnené dňa: 20.9.2016
29.10.2021Dohoda o urovnaní so spol. NUBIUM, s.r.o.
Dohoda o urovnaní so spol. NUBIUM, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 31.10.2021
Dátum zverejnenia: 31.10.2021
Dátum účinnosti: 01.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
25.2.2021Dohoda o urovnaní medzi hlavným mestom a spol. Akzent BigBoard, a.s., BigMedia, spol. s r.o. a BAUKO SERVIS s.r.o.
Zmluvné strany majú záujem na zmierlivom urovnaní sporných nárokov, práv a povinností. Hlavné mesto má osobitný záujem na odstránený určitých Reklamných zariadení a Akzent BigBoard, a.s. má osobitný záujem na uzatvorení nájomnej zmluvy vo vzťahu k iným určitým Reklamným zariadeniam.
Dátum uzatvorenia: 25.02.2021
Dátum zverejnenia: 25.02.2021
Dátum účinnosti: 26.02.2021
Sekcia správy nehnuteľností
30.6.2022Dohoda o urovnaní Lukáš Preisinger
Dohoda o urovnaní Lukáš Preisinger
Číslo zmluvy: MAG 402149/2022
Objednávateľ: Lukáš Preisinger
Dátum uzatvorenia: 30.06.2022
Cena: 90,00 Eur
Sekcia právnych služieb
25.3.2022Dohoda o urovnaní č. 248808112100
Predmetom dohody o urovnaní je uznanie vlastníckeho práva hlavného mesta k pozemkom parc. č. 3884/2, 3885/2 a nasl. k. ú. Petržalka zo strany spoločnosti MATADOR Real Estate s.r.o..
Dátum uzatvorenia: 23.03.2022
Dátum zverejnenia: 25.03.2022
Dátum účinnosti: 26.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
13.12.2011Dohoda o urovnaní č. 248807021100 [PDF, 1 MB]
Na základe dohody o urovnaní sa hlavné mesto stane vlastníkom pozemkov registra "C" v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2910/4,16,17,18, 2912/3,26,27,28,29, 2918/29, 2985/3,4,21,22, 2999/2, 3051/3,7,8,9,11,12,13,14,15,16,24,44,45,61,62,64, 3060/4,12,13,14, 3068/2,17, 3069/2, 3070/2,19, 3071/3, 3072/3,8, 3073/3,6,8, 3172/2,3,5,6, zapísaných na LV č. 1974.
Dátum zverejnenia: 13.12.2011
18.10.2011Dohoda o urovnaní č. 248806551100 [PDF, 596 kB]
Na základe dohody č. 248806551100 príde k odstráneniu pochybenia správneho orgánu týkajúceho sa pozemkov registra "C" parc. č. 482/7, 482/5, 483/1 k. ú. Rusovce
Dátum zverejnenia: 18.10.2011
25.8.2016Dohoda o urovnaní č. 248805021600
Dohoda o urovnaní č. 248805021600, ktorej predmetom je pozemok registra "C",parc.č. 4963/223 a pozemky registra "E" parc. č. 4963/39 a 4963/401 v k.ú. Rača. Uzatvorené dňa: 24.8.2016
Zverejnené dňa: 25.8.2016
19.11.2021Dohoda o urovnaní č. 248804882100
Dohoda o urovnaní č. 248804882100, ktorej predmetom je neuplatnenie predkupného práva k stavbe so súpis. č. 103205 a pozemkom parc. č. 7314/1 a nasl. v k. ú. Staré Mesto a späť vzatie žalobných návrhov zo strany hlavného mesta a upustenie od vymáhania pohľadávok zo strany spoločnosti Invesco Bratislava Hotel Investment a.s.
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 19.11.2021
Dátum účinnosti: 20.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
21.6.2016Dohoda o urovnaní č. 248804031600
Dohoda o urovnaní č. 248804031600, ktorej predmetom je dohoda zmluvných strán v zmysle špecifikácie uvedenej v Čl. 3 ods. 1. a ods. 2. tejto Dohody. Uzatvorené dňa: 7.6.2016
Zverejnené dňa: 21.6.2016
28.5.2012Dohoda o urovnaní č. 248803381200 [PDF, 1,5 MB]
Popis: Na základe dohody dôjde medzi účastníkmi k mimosúdnemu urovnaniu súdneho sporu vedeného na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 18C/41/2003. Táto dohoda bola podpísaná dňa 28.5.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 28.05.2012
24.10.2013Dohoda o urovnaní č. 248801901300
Dohoda o urovnaní vo vzťahu k usporiadaniu vlastníckych práv k pozemku parc.č. 6010/158 – záhrady vo výmere 136 m2, LV 6993 k.ú. Vinohrady. Uzatvorená dńa: 24.10.2013
Zverejnená dňa: 24.10.2013
10.4.2014Dohoda o urovnaní č. 248801701400
Dohoda o urovnaní č. 248801701400 uzatvorená dňa 10.4.2014 medzi hlavným mestom SR Bratislava a Walterom Klamom a Alenou Klamovou. Uzatvorené dňa: 10.4.2014.
Zverejnené dňa: 10.4.2014
30.12.2016Dohoda o urovnaní č. 24 88 1015 16 00
Dohoda o urovnaní č. 24 88 1015 16 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti registra „E“ parc. č. 4894 – orná pôda vo výmere 5024 m2 v k. ú. Petržalka.
Uzatvorené dňa: 30.12.2016
Zverejnené dňa: 30.12.2016
26.11.2014Dohoda o urovnaní č. 24 88 0867 14 00
Dohoda o urovnaní č. 24 88 0867 14 00, ktorej predmetom je nasledovné urovnanie pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 586/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 238 m2, k. ú. Rusovce. Uzatvorené dňa: 25.11.2014
Zverejnené dňa: 26.11.2014
18.5.2022Dohoda o urovnaní č. 24 83 0265 22 00
Dohoda o urovnaní č. 24 83 0265 22 00, ktorej predmetom je celkové urovnanie všetkých sporných nárokov medzi účastníkmi, týkajúcich sa nájomnej zmluvy a užívania pozemkov v k. ú. Staré Mesto.
Číslo zmluvy: 24 83 0265 22 00
Dodávateľ: Rezidencie Machnáč, s. r. o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava IČO: 44 336 047
Cena: 66 558,58 eur
Dátum uzatvorenia: 17.05.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
3.3.2017Dohoda o urovnaní a o započítaní vzájomných pohľadávok
Na základe dohody sa započítavajú vzájomné pohľadávky účastníkov v sume 6 809,88 EUR a hlavné mesto sa zaväzuje uhradiť zvyšnú časť pohľadávky spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. v likvidácii v sume 6 592,61 EUR, nepokrytú započítaním
Dátum zverejnenia: 03.03.2017
3.3.2017Dohoda o urovnaní a o započítaní vzájomných pohľadávok
6.11.2014Dohoda o urovnaní a o započítaní vzájomných pohľadávok
Dohoda o urovnaní a o započítaní vzájomných pohľadávok, ktorej predmetom je usporiadanie vzájomných práv a povinností v súvislosti s ich právami a nárokmi, ktoré im vznikli v súlade s uzatvorením zmluvy o vecnom bremene a nájomnej zmluvy ako aj započítanie vzájomných nárokov. Uzatvorené dňa: 5.11.2014
Zverejnené dňa: 6.11.2014
2.7.2020Dohoda o urovnaní – Viliam Turan TURANCAR
Dohoda o urovnaní zo dňa 01.07.2020
Dátum zverejnenia: 02.07.2020
23.9.2020Dohoda o urovnaní - Tóth
Dohoda o urovnaní dňa 23.09.2020
Dátum zverejnenia: 23.09.2020
Názov sekcie: sekcia právnych činností
Zodpovedná osoba: JUDr. Rastislav Šorl
11.11.2020Dohoda o urovnaní – Peter Perďoch
Dohoda o urovnaní zo dňa 09.11.2020
Dátum zverejnenia: 11.11.2020
Názov sekcie: Sekcia právnych činností

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.