Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
4.5.2018Dohoda o utajení dôverných informácií a dokumentov podľa § 269 ods. 2 a § 271 zákona č. 513/1991 Zb.
Titulok: Dohoda o utajení dôverných informácií a dokumentov podľa § 269 ods. 2 a § 271 zákona č. 513/1991 Zb.
Stručný popis: Predmetom tejto dohody je záväzok utajenia a neposkytnutia Dôverných informácií počas spolupráce medzi stranami
Predmet zmluvy: Predmetom tejto dohody je záväzok utajenia a neposkytnutia Dôverných informácií počas spolupráce medzi stranami
14.5.2021Dohoda o usporiadaní vzťahov č. 24 83 0139 21 00
Dohoda o usporiadaní vzťahov č. 08 83 0187 20 00
Nájomca: MOCCABESS, s.r.o.
Dátum uzatvorenia dohody: 14.05.2021
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 14.05.2021
9.1.2017Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 248809701600
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 248809701600, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v k. ú. Rača a to k pozemkom parc. č. 830, 835, 891/267, 891/269, 891/270, 891/45, 891/44, 891/284, 891/271.
Uzatvorené dňa: 2.1.2017
Zverejnené dňa: 9.1.2017
11.1.2013Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 248807951200
Majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov vzťahov k pozemku registra „C“ parc. č. 2743/29 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 735 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/10, v katastrálnom území Vajnory. Uzatvorená dňa 11.1.2013
Zverejnené dňa: 11.1.2013
20.12.2013Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 248806041300
Predmetom tejto dohody je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom registra „E“ v katastrálnom území Karlova Ves, parc. č. 252 – záhrady o výmere 218 m² a parc. č. 253 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m² vedeným na liste vlastníctva č. 128 v prospech podielových spoluvlastníkov. Uzatvorené dňa: 19.12.2013
Zverejnené dňa: 20.12.2013
16.3.2022Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 248805682100
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 248805682100, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom parc. č. 2725/4,32,33 a nasl. v k. ú. Dúbravka.
Dátum uzatvorenia: 15.03.2022
Dátum zverejnenia: 16.03.2022
Dátum účinnosti: 17.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
24.1.2012Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 248800171200 [PDF, 1 MB]
Na základe dohody o usporiadaní vlastníckych vzťahov sa hlavné mesto stane vlastníkom pozemku registra "E" parc. č. 3054 v k. ú. Rača.
Dátum zverejnenia: 24.1.2012
26.1.2018Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 1111 17 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 1111 17 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku registra "E" v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3832/2, orná pôda.
Uzatvorená dňa: 25. 1. 2018
Zverejnená dňa: 26. 1. 2018
26.11.2014Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0889 14 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0889 14 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k časti pozemkov registra „E“ v katastrálnom území Karlova Ves, pôvodne Bratislava – Dúbravka, parc. č. 3550 – roľa o výmere 1003 m², parc. č. 3551 – pasienok o výmere 435 m² zapísaným v PK vložke č. 1645 a parc. č. 3552 – roľa o výmere 2208 m² zapísanému v PK vložke č. 1591. Uzatvorené dňa: 25.11.2014
Zverejnené dňa: 26.11.2014
12.12.2016Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0812 16 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov uzatvorená podľa § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 24 88 0812 16 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom registra „C“, parc. č. 698/272 a parc. č. 698/274 v k. ú. Čunovo. Uzatvorené dňa: 12.12.2016
Zverejnené dňa: 12.12.2016
18.1.2016Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0783 15 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0783 15 00, ktorej predmetom je: v údajoch o pozemku registra „E“ v k. ú. Vrakuňa, obec: BA-m.č. Vrakuňa, okres Bratislava II, parc. č. 283/1 – orná pôda o výmere 1868 m2, zapísanom na liste vlastníctva č. 3490 bude v časti B zrušený zápis duplicitného vlastníka: Képešová Irena rod. Nováková, Bieloruská 58, 821 06 Bratislava, SR, v podiele ½. Uzatvorené dňa: 11.01.2016
Zverejnené dňa: 18.01.2016
13.7.2017Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0533 17 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0533 17 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku registra „E“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2332/200 orná pôda vo výmere 159 m² v spoluvlastníckom podiele 1/2.
Uzatvorená dňa: 13. 7. 2017
Zverejnená dňa: 13. 7. 2017
23.12.2015Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0533 15 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0533 15 00, ktorej predmetom sú pozemky parc. č. 3430/334, parc. č. 3449/335 a parc. 3430/23, k. ú. Dúbravka. Uzatvorená dňa: 23. 12. 2015
Zverejnené dňa: 23. 12. 2015
23.9.2014Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0533 14 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0533 14 00. Predmetom tejto dohody je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom registra „E“ v katastrálnom území Dúbravka, parc. č. 933 orná pôda o výmere 1153 m² a parc. č. 934 trvalé trávne porasty o výmere 63 m², ktoré sú evidované na liste vlastníctva č. 2180 v prospech podielových spoluvlastníkov: Jozef Komžík, spoluvlastnícky podiel ¼ , Marta Ducháčková, spoluvlastnícky podiel ½ a Ľubica Haluzová, spoluvlastnícky podiel ¼ . Uzatvorené dňa: 23.9.2014
Zverejnené dňa: 23.9.2014
13.11.2015Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0532 15 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0532 15 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom registra „C“ v katastrálnom území Dúbravka, parc. č. 3430/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m², parc.č. 3449/334 ostatné plochy o výmere 404 m² a parc.č. 3449/335 ostatné plochy o výmere 504 m² v spoluvlastníckom podiele 8/72, ktoré sú evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 6181 v prospech vlastníka uvedeného ako strana 2. Uzatvorené dňa: 13.11.2015
Zverejnené dňa: 13.11.2015
28.8.2017Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0484 17 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0484 17 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkov registra „E“ v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3843/1 vo výmere 142 m² a parc. č. 3843/2 vo výmere 2489 m².
Uzatvorená dňa: 14. 8. 2017
Zverejnená dňa: 28. 8. 2017
22.5.2018Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0320 18 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0320 18 00, ktorej predmetom usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. 3728 v k. ú. Karlova Ves.

Uzatvorená dňa: 18. 05. 2018
Zverejnená dňa: 22. 05. 2018
22.6.2016Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0269 16 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0269 16 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v k. ú. Dúbravka a to k pozemkom parc. č. 2712/9,12, 2725/38,40,42 a 42.
Uzatvorená dňa: 22. 6. 2016
Zverejnená dňa: 22. 6. 2016
9.5.2022Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0200 22 00
Číslo zmluvy: 24 88 0200 22 00
Dodávateľ: Jana Rusková, Novoveská 5375/26, 841 07 Bratislava
Cena: 0
Dátum uzavretia: 05.05.2022
13.5.2015Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0173 15 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0173 15 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom registra „E“ v katastrálnom území Karlova Ves, parc. č. 4238 – vinice o výmere 110 m², parc. č. 4239 – záhrady o výmere 149 m² vedeným na liste vlastníctva č.5207 a parc. č. 4240 – vinice o výmere 203 m² vedeného na liste vlastníctva č.5208. Uzatvorené dňa: 13.5.2015
Zverejnené dňa: 13.5.2015
23.5.2017Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0116 17 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0116 17 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku registra „E“ parc. č. 3756 – orná pôda o výmere 1172 m² v k. ú. Karlova Ves.
Uzatvorená dňa: 15.05.2017
Zverejnená dňa: 23.05.2017
16.3.2022Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0094 22 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0094 22 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku parc. č. 2725/13 v k. ú. Dúbravka.
Dátum uzatvorenia: 15.03.2022
Dátum zverejnenia: 16.03.2022
Dátum účinnosti: 17.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
13.4.2015Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0050 15 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 0050 15 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom registra „E“ v katastrálnom území Dúbravka, parc. č. 850 orná pôda o výmere 504 m² a časť parc. č. 851 orná pôda o výmere 1317 m² v spoluvlastníckom podiele 2/3, ktoré sú evidované v katastri nehnuteľností na LV č. 4427. Uzatvorené dňa: 13.4.2015
Zverejnené dňa: 13.4.2015
16.3.2022Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 05 88 0009 21 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 05 88 0009 21 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom parc. č. 274/2, 2726/131 nasl. v k. ú. Dúbravka.
Dátum uzatvorenia: 15.03.2022
Dátum zverejnenia: 16.03.2022
Dátum účinnosti: 17.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
21.10.2011Dohoda o usporiadaní vlastníckeho vzťahu č. 248801061100 [PDF, 472 kB]
Na základe dohody č. 248801061100 bolo uznané vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku parc. č. 3818/1 - orná pôda o výmere 2680 m2, k.ú. Devínska Nová Ves
Dátum zverejnenia: 21.10.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 7 8 9 10 -11- 12 13 14 15 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.