Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
24.11.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 40 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 292,61 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 30 Eur splatných
vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 17.10.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.11.2011
15.11.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 42 kB]
Na základe dohody o uznaní záväzku bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 2.880,10 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 30,20 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 15.11.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 15.11.2011
15.11.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 47 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1.545,86 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 128,82 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 15.11.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 15.11.2011
11.11.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 48 kB]
Na základe dohody o uznaní záväzku budú dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 689,82 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 20,00 Eur splatných vždy do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 11.11.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 11.11.2011
8.11.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 45 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 2.317,23 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 100 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 07.11.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 08.11.2011
21.9.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 42 kB]
a základe dohody o uznaní záväzku bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 141,83 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 20,00 Eur splatných vždy do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 21.09.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 21.09.2011
18.7.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 47 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 2.348,- Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 100 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca popri platení bežného nájomného. Táto zmluva bola podpísaná dňa 18.07.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.07.2011
12.5.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 48 kB]
Na základe dohody o uznaní záväzku budú dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 5.704,00 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 250,00 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 11.05.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 12.05.2011
11.5.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 69 kB]
Na základe dohody o uznaní záväzku bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 953,48 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 50,00 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 10.05.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 11.05.2011
24.3.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 44 kB]
Na základe dohody o uznaní záväzku bude dlžník v 1. rade pohľadávku veriteľa vo výške 2.797,32 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 250,00 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca popri platení bežných úhrad za užívanie bytu bez právneho dôvodu. Táto zmluva bola podpísaná dňa 16.3.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.3.2011
24.3.2011Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení [PDF, 46 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 327,24 Eur splácať v 7 mesačných splátkach vo výške 50 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca popri platení bežného nájomného. Výška poslednej siedmej splátky je 27,24 Eur. Táto zmluva bola podpísaná dňa 2.2.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.3.2011
14.10.2016Dohoda o uznaní záväzku
Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 13.10.2016. Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 14.541,60 Eur splácať v štvrťročných splátkach splatných vždy do 15. dňa prvého mesiaca
kalendárneho štvrťroka.
Zverejnené dňa: 14.10.2016
14.2.2013Dohoda o uznaní záväzku
Dlžník pohľadávku vyčíslenú v súlade so zmluvou a uznesením mestského zastupiteľstva č. 913/2012 uvedenú v čl. III dohody uznáva a zaväzuje sa ju uspokojiť vecným plnením. Táto dohoda bola podpísaná dňa 11.02.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 14.02.2013
14.3.2013Dohoda o uznaní dlhu a zaplatení pohľadávky
Dlžníčka vyčíslený dlh uznáva a zaväzuje sa ju zaplatiť v časti istiny v lehote 30 dní počnúc dňom podpisu dohody, úroky z omeškania do 10 dní od oznámenia ich výšky a súdny poplatok do 10 dní od právoplatnosti súdneho rozhodnutia. Táto dohoda bola podpísaná dňa 13.03.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 14.03.2013
4.2.2013Dohoda o uznaní dlhu a jeho započítaní
Dlžník uznal dlh voči hlavnému mestu v celom rozsahu. Pohľadávka dlžníka z investícií bola započítaná s pohľadávkou hlavného mesta za užívanie bytu.Dohoda nadobudla platnosť dňa 01.02.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúceho dňa po zverejnení dohody.
Dátum zverejnenia: 04.02.2013.
14.5.2012Dohoda o uznaní dlhu a jeho vyrovnaní v splátkach [PDF, 34 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať pohľadávku veriteľa vo výške 200.000,- Eur v mesačných splátkach vo výške 5.000,- Eur
splatných vždy najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 11.05.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 14.05.2012
24.2.2012Dohoda o uznaní dlhu a jeho vyrovnaní [PDF, 54 kB]
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1.062,06 € splácať v jednej mesačnej splátke vo výške 265,56 € splatnej do 15 dní od podpísania dohody a v troch mesačných splátkach vo výške 265,50 € splatných vždy do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto dohoda nadobudla platnosť dňa 23.02.2012 - dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobudla dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 24.02.2012
11.1.2012Dohoda o uznaní dlhu a jeho vyrovnaní [PDF, 49 kB]
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 228,80 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 28,88 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto dohoda nadobudla platnosť dňa 11.01.2012 - dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobudla dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 11.01.2012
13.12.2011Dohoda o uznaní dlhu a jeho vyrovnaní [PDF, 74 kB]
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 1.105,80 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 92,15 Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 12.12.2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 13.12.2011
14.8.2017Dohoda o uznaní dlhu a jeho úhrada v splátkach
Uznanie záväzku a platenie dlhu v splátkach nájomcom bytu.
Dátum zverejnenia: 14.08.2017, účinnosť : nasledujúci deň po zverejnení
14.8.2017Dohoda o uznaní dlhu a jeho úhrada v splátkach
20.5.2014Dohoda o uznaní dlhu
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 796,37 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 70,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 19.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 20.05.2014
29.1.2014Dohoda o uznaní dlhu
Na základe dohody budú dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 45,65 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 10,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 29.01.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 29.01.2014
5.12.2013Dohoda o uznaní dlhu
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 1.013,97 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 85,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 04.12.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 05.12.2013
13.11.2013Dohoda o uznaní dlhu
Dohoda o uznaní dlhu uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislava ako vlastníkom a Róbertom Pékom a Martou Pékovou ako dlžníkmi. Účinnosť deň po zverejnení.
Zverejnená dňa: 13.11.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.