Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 -29- 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
22.10.2020Rámcová dohoda č. MAGTS 2000172
Rámcová dohoda č. MAGTS 2000172.ktorej predmetom sú geodetické služby spojené s vyhotovením geometrického plánu, grafickej identifikácie, vytýčením hraníc pozemkov, zamerania adresného bodu a skutočného stavu užívania pozemkov.

Uzatvorená dňa: 20. 10. 2020
Zverejnená dňa: 22. 10. 2020
9.8.2017Rámcová dohoda č. MAGTS1700159- Zabezpečenie BOZP a OPP školenia e-learningovou formou
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v zmysle zabezpečenia školenia na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zák. č. 124/2006 Z. z. a ostatných súvisiacich pr. predpisov (ďalej len BOZP školenie) a na úseku školenia na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle zák. č. 314/2001 Z.z. a ostatných súvisiacich pr. predpisov (ďalej len OPP školenie) e-learningovou formou sa uzatvára ako výsledok použitia postupu pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Číslo zmluvy: č. MAGTS1700159
8.6.2018Rámcová dohoda č. MAGTS1800032
Predmet zmluvy: Nákup železiarskeho tovaru pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy
Dátum uzatvorenia: 6.6.2018
Dátum zverejnenia: 8.6.2018
Zhotoviteľ: KriMus spol. s r.o., Žitavská 5, Bratislava, 821 07, 31351166, Slovenská republika
Dátum účinnosti: 9.6.2018
27.11.2020Rámcová dohoda č. MAGTS2000218, za znalecké služby
Rámcová dohoda č. MAGTS2000218, ktorej predmetom je úprava vzájomných práv a povinností Objednávateľa a Zhotoviteľa stanovených v tejto Dohode

Uzatvorená dňa: 25.11.2020
Zverejnená dňa: 27.11.2020
17.3.2022Rámcová dohoda č. MAGTS2200085
Rámcová dohoda č. MAGTS2200085, ktorá je uzatvorená za účelom zabezpečenia znaleckých služieb na ohodnocovanie nehnuteľností.
Dátum uzatvorenia: 15.03.2022
Dátum zverejnenia: 17.03.2022
Dátum účinnosti: 18.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
13.6.2018Rámcová dohoda č. Z201823337_Z
Elektrospotrebiče pre zamestnancov Magistrátu
MAGTS1800052
Tovary: Elektrospotrebiče
Rámcová dohoda č. Z201823337_Z
Dátum uzatvorenia 31.5.2018
Dátum zverejnenia 13.6.2018
Organizácia : Hlavné mesto SR Bratislavy, Primaciálne námestie č.1., 00603481
Zhotoviteľ : ITSK s.r.o., Zelená 29, 94905 Nitra, SR,
30.12.2014Rámcová dohoda č.MsP/14/00053 o dodaní služobných rovnošiat [PDF, 578 kB]
Rámcová dohoda č. MsP/14/00053 o dodaní služobných rovnošiat uzatvorená 29.12.2014 medzi odberateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom VEP, spol. s r.o., ul. A. Hlinku 13, Bojnice, na dobu 4 rokov.
Predmetom dohody je dodanie služobných rovnošiat pre potreby Mestskej polície Bratislava.
Súčet cien zákaziek nepresiahne počas platnosti dohody
120 000 eur.
Zverejnená 30.12.2014.
1.6.2017Rámcová dohoda MAGTS1700134
Predmetom zmluvy sú pomocné manipulačné služby, ktoré budú využívané pre plnenie úloh verejného
obstarávateľa spojených s nakladaním a vykladaním stánkov na akcie uskutočňované pod záštitou verejného
obstarávateľa, s nakladaním a vykladaním dielov vianočných stánkov, pri odvoze neupotrebiteľného a vyradeného
majetku, pri nakladaní a vykladaní súčastí vybavenia kancelárií medzi jednotlivými objektmi verejného obstarávateľa
pri sťahovaniach pracovníkov a pod.
Dátum uzatvorenia: 19.5.2017
Dátum zverejnenia: 1.6.2017
Zhotoviteľ: ecobox sk, s.r.o., Ružinovská 3, 82102 Bratislava, Slovenská republika, IČO 47818913
Dátum účinnosti: 2.6.2017
11.10.2019Rámcová dohoda MAGTS1900105
Dátum uzatvorenia: 13.09.2019
Dátum zverejnenia: 11.10.2019
Dátum účinnosti: 14.10.2019
29.9.2014Rámcová dohoda MsP/14/00020 - kamery [PDF, 897 kB]
Rámcová dohoda č. MsP/14/00020 uzatvorená dňa 25.9.2014 medzi objednávateľom Hl. m. SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group a.s. na dobu 4 rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania hodnoty podlimitnej zákazky.
Zverejnená 29.9.2014.
17.12.2019Rámcová dohoda na poskytnutie audítorských služieb
Číslo: MAGTS1900134
Dátum uzatvorenia: 16.12.2019
Typ: Služby
Predmet: Audítorské služby
22.3.2018Rámcová dohoda na Znalecké služby číslo: 248801981800
Rámcová dohoda na Znalecké služby číslo: 248801981800 zo dňa 22.03.2018, ktorej predmetom je zhotovenie diela, týkajúceho sa vypracovania znaleckých posudkov.

Uzatvorené dňa: 22.03.2018
Zverejnené dňa: 22.03.2018
3.5.2022Rámcová dohoda o poskytovaní polygrafických služieb na vydávanie časopisu in.ba
Poskytnutie polygrafických služieb v súvislosti s vydávaním informačného magazínu o Bratislave - časopis in.ba.
Číslo zmluvy: MAGTS2200159
Dodávateľ: Slovenská Grafia, a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava, IČO: 31321470
Cena: 340 000.- eur
Dátum uzatvorenia: 03.05.2022
Oddelenie komunikácie a marketingu
11.11.2019Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb
MAGTS1900147
Poskytovanie právnych služieb v oblasti bežnej nesporovej agendy
Dátum platnosti: 1 rok/do vyčerpania maximálnej zmluvnej ceny
Dátum uzatvorenia: 07.11.2019
Dátum zverejnenia: 11.11.2019
7.5.2019Rámcová dohoda o poskytovaní služieb prípravy a koordinácie procesov pri obsadzovaní vybraných manažérskych pozícií
Dátum uzatvorenia: 12.04.2019
Dátum zverejnenia: 07.05.2019
Dátum účinnosti: 08.05.2019
1.2.2017Rámcová dohoda Znalecké služby číslo: 248800201700
Rámcová dohoda Znalecké služby číslo: 248800201700, ktorej predmetom je vypracovanie znaleckých posudkov na predmety ocenenia špecifikované v Článku 2 Predmet Dohody.
Uzatvorené dňa: 31.1.2017
Zverejnené dňa: 1.2.2017
28.9.2017Rámcová dohoda Znalecké služby číslo: 248806841700
Rámcová dohoda Znalecké služby číslo: 248806841700, ktorej predmetom je vypracovanie znaleckých posudkov na predmety ocenenia špecifikované v Článku 2 Predmet Dohody.
Uzatvorené dňa: 27.09.2017
Zverejnené dňa: 28.09.2017
18.9.2019Rozšírenie komunikácií Strážna, Jeséniova, Podkolibská a Hlavná
Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Hlavná a Podkolibská ulica pre účely stavby: „Rozšírenie komunikácií Strážna, Jeséniova, Podkolibská a Hlavná “
Číslo: MAGBO1900037
Dátum uzatvorenia: 11.09.2019
Dátum zverejnenia: 17.09.2019
Dodávateľ: Vily Koliba, s.r.o.
IČO: 48 146 781
Ulica: Mickiewiczova 9,
Mesto: 811 07 Bratislava
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Oddelenie stavebných činností
21.12.2011Služby dezinsekcie [PDF, 1,1 MB]
Predmetom dohody je poskytovanie služieb dezinsekcie v intraviláne hlavného mesta a priľahlých pozemkoch jeho extravilánu.

Dátum zverejnenia:21.12.2011
19.10.2016sudo cp
6.7.2021Ukončenie zmluvy č. B-07/2010 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
bezodplatná zmluva
Zmluvná strana: Pittel + Brausewetter s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 943 653
Dátum uzatvorenia: 30.06.2021
Dátum zverejnenia: 06.07.2021
Dátum účinnosti: 07.07.2021
Sekcia životného prostredia
17.3.2021Uznanie dlhu a dohoda o splátkach [PDF, 1,4 MB]
Uznanie dlhu spôsobeného nezložení skúšky odbornej spôsobilosti a vynaložených nákladov zamestnávateľa a dohoda o splátkach vyčísleného dlhu.
18.1.2021Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach na sumu 4000,-EUR v termínoch splátok od 31.01.2021, 28.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021, 30.06.2021 a 31.07.2021.
5.5.2020Zmluva č. OSV/038/2020
Memorandum o spolupráci za účelom zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 uzavreté medzi združením Slovenský skauting a Hlavným mestom SR Bratislavou v roku 2020 bez finančného plnenia.

Dátum uzatvorenia: 04.05.2020
Dátum zverejnenia: 05.05.2020
Dátum účinnosti: 05.05.2020
Dátum platnosti do: 05.05.2021
22.7.2016Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva č. 05650231600/0099
uzatvorená dňa 20.07.2016 pre účely stavby: BERGAMON - POLYFUNKČNÝ AREÁL - Mlynské nivy - Hraničná ul., Bratislava, I. etapa“, uzatvorená podľa ustanovenia § 50a a nasl. a § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Dátum zverejnenia: 22.07.2016

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 -29- 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.