Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
11.2.2020Dohoda č. MAGBO1900071 o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II/505
Dohoda č. MAGBO1900071 o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty II/505 pre účely stavby: ,,Úprava cesty II/505. okružné križovatky OK1 a OK2 -časť D“ uzavretá podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Bory, a.s., so sídlom Digital park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava.

Dátum uzatvorenia: 10.02.2020
Dátum zverejnenia:11.2.2020
11.9.2020Dohoda č. MAGBO2000047 o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Prístavná ulica
dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy Prístavná ulica pre účely stavby „OFFICE PRÍSTAVNÁ 1, BRATISLAVA“; stavebný objekt SO 09.2 úprava Prístavnej ulice
Dátum uzatvorenia: 10.09.2020
Dátum zverejnenia: 11.09.2020
8.10.2020Dohoda č. MAGBO2000051 o podmienkach úpravy na križovatke Tomášikova
Číslo zmluvy: MAGBO2000051
Názov: Dohoda v zmysle ust. § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
Predmet zmluvy: dohoda o podmienkach úpravy na križovatke Tomášikova pre účely stavby „Polyfunkčný súbor Tomášikova ulica, Bratislava – II. etapa“; stavebný objekt SO 11 – Stavebné úpravy na križovatke Tomášikova
Dátum uzatvorenia: 08.10.2020
Dátum zverejnenia: 08.10.2020
Zmluvné strany: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
Projekt T s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, IČO: 45 845 565
18.5.2021Dohoda č. MAGBO2100013 o zriadení vjazdu (úprava existujúceho vjazdu) na miestnu komunikáciu II. triedy Námestie 1. mája
Dohoda č. MAGBO2100013 o zriadení vjazdu (úprava existujúceho vjazdu) na miestnu komunikáciu II. triedy Námestie 1. mája pre účely stavby "Polyfunkčný bytový dom "Rezidencia medzi hviezdami"" k. ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 11.05.2021
Dátum zverejnenia: 18.05.2021
Dátum účinnosti: 19.05.2021
Sekcia výstavby
18.5.2021Dohoda č. MAGBO2100013 o zriadení vjazdu (úprava existujúceho vjazdu) na miestnu komunikáciu II. triedy Námestie 1. mája [PDF, 1,6 MB]
27.5.2021Dohoda č. MAGBO2100043 o podmienkach úpravy časti komunikácie Gaštanová
Dohoda o podmienkach úpravy časti komunikácie Gaštanová pre účely stavby "Gaštanová 9-bytový dom" stavebný objekt: SO - 01 Verejný chodník uzavretá podľa ust. § 19 cestného zákona
Číslo zmluvy: MAGBO2100043
Dátum uzatvorenia: 21.05.2021
Dátum zverejnenia: 27.05.2021
Dátum účinnosti: 28.05.2021
Sekcia výstavby
8.11.2021Dohoda č. MAGBO2100088 o podmienkach úpravy časti miestnej cesty II. triedy Vyradený úsek cesty III. triedy III/1082
Dohoda podľa §19 cestného zákona o podmienkach úpravy časti miestnej cesty II. triedy pre účely stavby "Potraviny, predajňa Bratislava-Vajnory" stavebný objekt SO 203 Rozšírenie Rybničnej ulice
Číslo zmluvy: MAGBO2100088
Dátum uzatvorenia: 08.11.2021
Dátum zverejnenia: 08.11.2021
Dátum účinnosti: 09.11.2021
Sekcia výstavby
21.6.2012Dohoda č. MsP/12/00009 o úhrade nákladov. [PDF, 582 kB]
Úhrada nákladov v súvislosti s poruchodu na vodovodnom potrubí na Kadnárovej ul. 94-100 medzi MČ BA Rača a Hl. m. SR Bratislavou.
Zverejnené dňa: 21.6.2012
1.2.2013Dohoda č. MsP/12/00020 k Poistnej zml. č. 0800006565
Ukončenie Poistnej zml. č. 080000565
Dátum zverejnenia : 01.02.2013
27.3.2013Dohoda MsP/13/00006 o ukončení Kúpnej zmluvy č. AB-12/2010 [PDF, 356 kB]
Ukončenie kúpnej zmluvy dňom 8.3.2013
Zverejnené dňa: 27.03.2013
11.9.2013Dohoda MsP/13/00025 o urovnaní uzatvorená medzi Hl. m. SR Bratislavou a Morez s.r.o. Nitra
Predmetom Dohody je doriešenie práv a záväzkov účastníkov ktoré vznikli v súvislosti s umiestnením a používaním optického kábla.
DÁTUM: 11.9.2013
6.5.2021Dohoda o budúcej dohode o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 05 88 0008 21 00/0099
Dohoda o budúcej dohode o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 05 88 0008 21 00/0099, ktorej predmetom je budúci prevod vlastníckeho práva k pozemkom parc. č. 2724/2, 2727/35,38,, 2728/2,3, 2733/2, 2726/131,2726/51,2726/132 a 2726/52 v k.ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 05.05.2021
Dátum zverejnenia: 06.05.2021
Dátum účinnosti: 07.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
28.7.2021Dohoda o dobrovoľnom výbere a odvádzaní dane za ubytovanie v Bratislave
Dohoda o dobrovoľnom výbere a odvádzaní dane za ubytovanie v Bratislave Airbnb – Bratislava
1.10.2019Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov
Dohoda bola uzatvorená dňa 26.09.2019 medzi Hlavným mestom a MIB.
Predmetom dohody sú podmienky dočasného pridelenia zamestnancov hlavného mesta MIB.
7.7.2020Dohoda o jednorazovej primeranej náhrade č. 24 88 0314 20 00
Dohoda o jednorazovej primeranej náhrade č. 24 88 0314 20 00, ktorej predmetom je odplata za zriadenie zákonného vecného bremena.

Uzatvorená dňa: 06. 07. 2020
Zverejnená dňa: 07. 07. 2020
17.9.2014Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 24 88 0234 14 00
Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 24 88 0234 14 00, ktorou sa zmluvné strany dohodli na zrušení: zápisu pozemku registra „C“ v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5192 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 471 m2, v spoluvl. podiele 1/3, zapísaného na LV č. 359 v prospech vlastníka zapísaného na LV č. 1336 a tento pozemok bude zapísaný na LV č. 359 ako spoluvl.: hl. mesta SR Bratislava v podiele 1/6, Marty Poliakovej v podiele 1/18, Silvie Zuzčákovej v podiele 1/18, Renáty Zuščákovej v podiele 1/36, Jozefa Zuščaka v podiele 1/36; zápis stavby súp. č. 9859 – rodinný dom na parc. č. 5193, k. ú. Podunajské Biskupice, v podiele 1/1, zapísanej na LV č. 1336 v prospech hl. mesta SR Bratislavy a táto stavba bude zapísaná na nový list vlastníctva ako spoluvlastníctvo: hlavného mesta SR Bratislava v podiele 1/2, Marty Poliakovej v podiele 1/6, Silvie Zuzčákovej v podiele 1/6, Renáty Zuzčákovej v podiele 1/12,Jozefa Zuščaka v podiele 1/12. Uzatvorené dňa: 12.9.2014. Zverejnené dňa: 17.9.2014
5.8.2016Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 248801491600
Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 248801491600, ktorej predmetom je dohoda zmluvných strán špecifikovaná v Čl. 2 tejto Dohody. Uzatvorené dňa: 26.7.2016
Zverejnené dňa: 5.8.2016
29.3.2012Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 248802291200 [PDF, 1,1 MB]
Popis: Na základe dohody dôjde medzi účastníkmi k mimosúdnemu urovnaniu súdneho sporu vedeného na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 8C/214/2010. Táto dohoda bola podpísaná dňa 28.3.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 29.3.2012
5.4.2012Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 248802631200 [PDF, 391 kB]
Predmetom dohody je zrušenie zápisu pozemku registra "C" v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 6070/28 - ostatné plochy o výmere 247 m2, zapísaného na LV č. 2 v prospech hlavného mesta SR Bratislava a tento pozemok sa zapíše na LV č. 3529 ako vlastníctvo Ing. Jána Brtiša.
Dátum zverejnenia: 5.4.2012
14.6.2016Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 248803581600
Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 248803581600, ktorej predmetom je dohoda zmluvných strán v zmysle špecifikácie uvedenej v Čl. 2 ods. 1.), 2.) a 3.) tejto Dohody. Uzatvorené dňa: 13.6.2016
Zverejnené dňa: 14.6.2016
27.11.2013Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 248804621300
Dohoda o mimosúdnom urovnaní č.248804621300, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k novovytvoreným pozemkom v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21598/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 760m2 a parc. č. 21598/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2 , oddeleným geometrickým plánom č. 52/2012 od pozemku registra „C" parc. č. 21598, evidovaným v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1656. Uzatvorené dňa: 14.11.2013
Zverejnené dňa: 27.11.2013
13.10.2011Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 248807121100 [PDF, 394 kB]
Na základe dohody o mimosúdnom urovnaní sa hlavné mesto stane vlastníkom pozemku registra "C" v k. ú. Ružinov, parc. č. 3184/130 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 159 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 2102/11 a ktorý je identický s časťou neknihovanej parcely č. 711.
Dátum zverejnenia: 13.10.2011
11.11.2011Dohoda o mimosúdnom urovnaní č. 248808981100 [PDF, 739 kB]
Predmetom dohody o mimosúdnom urovnaní je pozemok registra "C" v k. ú. Ružinov, parc. č. 3272/654 - orná pôda o výmere 824 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 25/2011.
Dátum zverejnenia: 11.11.2011
25.1.2013Dohoda o mimosúdnom vyrovnaní č. 248807291200
Dohoda o usporiadní vlastníckeho vzťahu k pozemkom KN registra „C“ v k. ú. Lamač, parc. č. 2555/194 - záhrady o výmere 413 m², parc. č. 2555/195 -záhrady o výmere 1143 m², parc. č. 2555/225 - záhrady o výmere 735 m², v spoluvlastníckom podiele ½, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy podľa LV č. 3847. Podpísané dňa: 25.1.2013
Zverejnené dňa: 25.1.2013
24.6.2022Dohoda o odpustení dlhu
Číslo zmluvy: MAG 389283/2022
Objednávateľ: Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia skrátený BOB n.o., Záporožská 1165/5, 851 01 Bratislava - Petržalka, IČO: 36077780
Dátum uzatvorenia: 23.06.2022
Cena: 0.- eur
Útvar správy mestských podnikov

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.