Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 17 18 19 20 -21- 22 23 24 25 ... 30  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
1.2.2019Dohoda o podmienkach úpravy časti miestnej komunikácie II. triedy, križovatiek a chodníkov - Galvaniho
Podnikateľským zámerom investora v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov a s právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby, vydaným Mestskou časťou Bratislava – Ružinov ako príslušným stavebným úradom, na stavbu „Úprava križovatky Galvaniho – Na križovatkách“ , je prestavať existujúcu neriadenú križovatku ulíc Galvaniho - Na križovatkách na svetelne riadenú križovatku. V rámci stavby „Úprava križovatky Galvaniho – Na križovatkách“ sa vybudujú stavebné objekty - SO 101 – Úprava križovatky, SO 104 – Úprava chodníkov, SO 110 – Cestná dopravná signalizácia, SO 200 – Úprava verejného osvetlenia na Galvaniho ulici.
Dátum uzatvorenia: 30.01.2019
Dátum zverejnenia: 01.02.2019
Dodávateľ: FIPOREAL, s.r.o.
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
5.2.2019Rámcová dohoda č. 248811291800
Rámcová dohoda č. 248811291800, uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 83 ods. 5 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) na základe výsledku zákazky s nízkou hodnotou uskutočnenej podľa § 117 ZVO.

Uzatvorená dňa: 29.01.2019
Zverejnená dňa: 05.02.2019
18.2.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0158 03 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0158 03 00/ Nájomca: Ján Komora/ Dátum uzatvorenia dohody: 15.02.2019/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 18.02.2019
18.2.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0157 03 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0157 03 00/ Nájomca: Ján Komora/ Dátum uzatvorenia dohody: 15.02.2019/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 18.02.2019
19.2.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0073 18 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0073 18 00
Nájomca: Róbert Špaček
Dátum uzatvorenia dohody: 19.02.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
26.2.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0042 18 00
Nájomca: Ľudmila Bartková, MgA. Martin Bartko, Andrej Bartko, Ing. Boris Bartko, JUDr. Annamária Víziková
Dátum uzatvorenia dohody: 22.02.2019
Dátum zverejnenia zmluvy: 26.02.2019
Účinnosť dohody: 27.02.2019
27.2.2019Rámcová dohoda – Športový klub IAMES Bratislava
Číslo zmluvy: MAGSP 1900001
Typ: stavebné práce
Predmet zmluvy: Komplexné zabezpečenie údržby, opravy a realizácie bezpečnostných zariadení a doplnkových konštrukcií na inžinierskych objektoch a objektoch patriacich mestu, na komunikáciách I. a II. triedy a prejazdných úsekoch štátnych ciest na území mesta Bratislavy
Suma: 1.266.480,00 Eur vrátane DPH
Dátum uzatvorenia: 27.02.2019
Dátum zverejnenia: 27.02.2019
11.3.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0568 18 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0568 18 00
Nájomca: Jozef Lalík
Dátum uzatvorenia dohody: 11.03.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
18.3.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0984 18 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0984 18 00
Nájomca: Igor Chlapeček a Jarmila Blažíčková
Dátum uzatvorenia dohody: 18.03.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
18.3.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0955 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0955 16 00
Nájomca: Ing. Július Sedliak
Dátum uzatvorenia dohody: 18.03.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
4.4.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0327 17 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0327 17 00/ Nájomca: Peter Kolesár a Miriam Kolesárová/ Dátum uzatvorenia dohody: 04.04.2019/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.04.2019
5.4.2019Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801031900
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801031900, uzatvoreného na základe kúpnej zmluvy č. 048304649800 na pozemok registra "C" parc. č. 18996/11 - ostatné plochy vo výmere 18 m2, v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 27. 03. 2019
Zverejnená dňa: 05. 04. 2019
5.4.2019Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801041900
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801041900, ktoré bolo zriadené na základe kúpnej zmluvy č. 048305669800 na pozemok registra "C" parc. č. 18996/13 - ostatné plochy vo výmere 18 m2, v k. ú. Vinohrady.

Uzatvorená dňa: 27. 03. 2019
Zverejnená dňa: 05. 04. 2019
9.4.2019Dohody o urovnaní a licenčná zmluva zo dňa 09.04.2019
Predmetom urovnanie je mimosúdne vyriešenie protiprávneho stavu, v súvislosti s vybudovaním stánkov na vianočných trhoch.
Dátum zverejnenia: 09.04.2019
10.4.2019Dodatok č.1 k Dohode o podmienkach úpravy častí miestnej komunikácie č. 246506481400
Dodatok č.1 k Dohode o podmienkach úpravy častí miestnej komunikácie Panónska – Dolnozemská – cesta I/2 v smere do Rusoviec č. 246506481400.
Dodatok uzatvorený dňa 10.04.2019 za účelom rozšírenia predmetu Dohody o stavebné objekty SO 07 A4 komunikácie – rozšírenie I/2 a Debarierizačné opatrenie na ceste I/2 v mieste prechodu pre cyklistov.
Dátum zverejnenia: 10.04.2019
16.4.2019Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 15.04.2019
Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach vo výške 30,00 Eur splácať pohľadávku hlavného mesta v celkovej výške 1.148,01 Eur.
Dátum uzatvorenia: 15.04.2019
Dátum zverejnenia: 16.04.2019
Dátum účinnosti: deň nasledujúci po dni zverejnenia
17.4.2019Dohoda o poskytovaní údajov z informačného systému č. MAGBO1900017
Číslo: MAGBO1900017
Dohoda o poskytovaní údajov z informačného systému Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
Dátum uzatvorenia: 10.04.2019
Dátum zverejnenia: 17.04.2019
Dátum účinnosti: 18.04.2019
7.5.2019Rámcová dohoda o poskytovaní služieb prípravy a koordinácie procesov pri obsadzovaní vybraných manažérskych pozícií
Dátum uzatvorenia: 12.04.2019
Dátum zverejnenia: 07.05.2019
Dátum účinnosti: 08.05.2019
15.5.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Nájomnou zmluvou č. 343/2006 v znení dodatku č. 1
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Nájomnou zmluvou č. 343/2006 v znení dodatku č. 1
Nájomca: Ing. Juraj Haruštiak
Dátum uzatvorenia dohody: 15.05.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
15.5.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0563 10 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0563 10 00
Nájomca: JUDr. Ivan Kičikolev
Dátum uzatvorenia dohody: 15.05.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
7.6.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0007 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0007 16 00
Nájomca: Ľuboslav Hruškovič
Dátum uzatvorenia dohody: 06.06.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
7.6.2019Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Nájomnou zmluvou č. 26/2010
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Nájomnou zmluvou č. 26/2010
Nájomca: Vladimír Ambruz
Dátum uzatvorenia dohody: 06.06.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
7.6.2019Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0095 13 00
Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0095 13 00
Číslo zmluvy: 088300951300
Nájomca : Mária Kelemenová, Osuského ulica č. 1, 851 03 Bratislava
Dátum podpísania: 07.06.2019
Dátum zverejnenia: 07.06.2019
Účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
10.6.2019Dohoda o zrušení predkupného práva č. 24 88 03 08 19 00
Dohoda o zrušení predkupného práva č. 24 88 03 08 19 00, ktorej predmetom je zrušenie predkupného práva viaznuceho na nehnuteľnosti - pozemku registra "C" parc. č. 2408/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 06. 06. 2019
Zverejnená dňa: 10. 06. 2019
12.6.2019Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemkov č. 08-83-0213-16-00 v znení dodatku č. 08-83-0213-16-01
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemkov č. 08-83-0213-16-00 v znení dodatku č. 08-83-0213-16-01
Nájomca: TNT Express Worldwide spol s r.o., pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia dohody: 12.06.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 17 18 19 20 -21- 22 23 24 25 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.