Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 15 16 17 18 -19- 20 21 22 23 ... 30  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
10.11.2017Dohoda o ukončení nájmu nehnuteľnosti č. 264/2009
Nájomca: Spoločenstvo vlastníkov domu na Račianskej ul. č. 23 a 25 v Bratislave, zast. Ing. Ľubomírom Švarcom, predsedom spoločenstva
Dátum uzatvorenia Dohody o ukončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Nájomnou zmluvou č. 264/2009: 09.11.2017
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 10.11.2017
27.11.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti č.088300031600
Nájomca: JUDr. Ondrej Svák a Alžbeta Sváková
Dátum uzatvorenia dohody: 23.11.2017
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 27.11.2017
29.11.2017Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti č. 08 83 0298 15 00
Nájomca: Ing. Ľudovít Molčan
dátum uzatvorenia dohody: 29.11.2017
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
1.12.2017Dohoda o skončení nájmu pozemku č. 08-83-0070-07-00
Nájomca: HEMING s.r.o.
Účinnosť nadobudne deň nasledujúci deň po zverejnení
Dátum uzatvorenia dohody: 29.11.2017
Dátum zverejnenia: 1.12.2017
Dátum účinnosti: 2.12.2017
1.12.2017Dohoda o skončení nájmu pozemku č. 08-83-0198-07-00
Nájomca: MONE, s.r.o. „v likvidácii“ a HEMING s.r.o.
Účinnosť nadobudne deň nasledujúci deň po zverejnení
Dátum uzatvorenia dohody: 29.11.2017
Dátum zverejnenia: 1.12.2017
Dátum účinnosti: 2.12.2017
4.12.2017Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam č. 24 88 08 90 17 00
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam č. 24 88 08 90 17 00, ktorej predmetom je zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ktorým hlavné mesto SR Bratislavy nadobudne vlastnícke právo k pozemku registra „C“ parc. č. 1115/169 – orná pôda vo výmere 77 m² v k. ú. Rusovce.

Uzatvorené dňa: 30.11.2017
Zverejnené dňa: 04.12.2017
8.12.2017Dohoda o ukončení nájmu nehnuteľnosti č. 08 83 0607 12 00
Nájomcovia: Ing. Roland Procházka a Ing. Jozef Turóci
Dátum uzatvorenia Dohody o ukončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 83 0607 12 00: 07.12.2017
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
11.12.2017DODATOK č. 1 K DOHODE O VZÁJOMNOM UROVNANÍ č. 248808601400 zo dňa 18. 11. 2014
Dodatok č. 1 k Dohode o vzájomnom urovnaní č. 248808601400 obsahom, ktorého je prevod pozemku registra „C“ KN parc. č. 8056/25 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 212 m2, k. ú. Staré Mesto, ktorý vznikol podľa Geometrického plánu č. 23/2012, zo dňa 22.05.2012 a zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. 8056/25 k. ú. Staré Mesto, pôsobiace „in personam“.

Uzatvorené dňa: 11.12.2017
Zverejnené dňa: 11.12.2017
27.12.2017Dodatok č. 1 k Dohode o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Landererova a Pribinova ul.
Dodatok uzatvorený dňa 22.12.2017, ktorým dochádza k zmene skutočného vyhotovenia stavebných objektov SO 22 Dopravné napojenie – Landererova ulica, SO 23 Úprava chodníka – Landererova ulica.
Dátum zverejnenia: 27.12.2017
26.1.2018Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 1111 17 00
Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 24 88 1111 17 00, ktorej predmetom je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku registra "E" v k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 3832/2, orná pôda.
Uzatvorená dňa: 25. 1. 2018
Zverejnená dňa: 26. 1. 2018
31.1.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0913 16 00
Nájomca: PhDr. Daniela Bolgáčová
Dátum uzatvorenia dohody: 30.01.2018
Dátum zverejnenia: 31.01.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
13.2.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti pozemku č.088303381300
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0338 13 00
Nájomca: Peter Gluhák a Antónia Gluháková
Dátum uzatvorenia dohody: 13.02.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 13.02.2018
2.3.2018Dohoda o umiestnení vodomernej šachty
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava – vlastník nehnuteľnosti
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Lachova 18-20,
v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o., Povraznícka 4, 811 05 Bratislava
dátum podpísania : 01.03.2018
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 02.03.2018
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
7.3.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0951 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0951 16 00/ Nájomca: Štefan Harsányi a Viera Harsányiová/ Dátum uzatvorenia dohody: 07.03.2018/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 07.03.2018
12.3.2018Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení uzatvorená dňa 12.03.2018.
Predmet: Na základe dohody bude dlžník v mesačných splátkach splácať pohľadávku hlavného mesta vo výške 6.018,53 Eur.
Dátum zverejnenia: 12.03.2018
Názov sekcie: Sekcia právnych činností
Zodpovedný: JUDr. Vladimír Minčič, PhD.
13.3.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0591 17 00
Nájomca: Mgr. Jaroslav Sýkora
Dátum uzatvorenia dohody: 13.03.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 13.03.2018
20.3.2018Dohoda o skončení nájmu pozemkov prenajatých Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 83 0015 17 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088300151700
nájomca : FORESPO PETRŽALKA CITY a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava
Dátum podpísania : 20.03.2018
Účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 21.03.2018
Zodpovedný : Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
22.3.2018Rámcová dohoda na Znalecké služby číslo: 248801981800
Rámcová dohoda na Znalecké služby číslo: 248801981800 zo dňa 22.03.2018, ktorej predmetom je zhotovenie diela, týkajúceho sa vypracovania znaleckých posudkov.

Uzatvorené dňa: 22.03.2018
Zverejnené dňa: 22.03.2018
23.3.2018Dohoda o ukončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 83 0778 12 00
Nájomca: ECOHOUSE, s.r.o., zastupuje: Pavel Krkoška - konateľ
Dátum uzatvorenia Dohody o ukončení nájmu nehnuteľnosti, prenajatej Zmluvou o nájme pozemkov č. 08 83 0778 12 00: 22.03.2018
Účinnosť Dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 23.03.2018
4.4.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0047 07 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0047 07 00/ Nájomca: Margita Prosnanová/ Dátum uzatvorenia dohody: 29.03.2018/Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 04.04.2018
10.4.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0343 13 00
Nájomca: Michal Horváth
Dátum uzatvorenia dohody: 09.04.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 10.04.2018
10.4.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Nájomnou zmluvou č. 268/2003 v znení dodatku č. 1 a č. 2
Nájomca: Jozef Mišovský
Dátum uzatvorenia dohody: 09.04.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo
Dátum zverejnenia: 10.04.2018
19.4.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0832 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0832 16 00
Nájomca: Ing. Ján Bumbál
Dátum uzatvorenia dohody: 18.04.2018
Dátum zverejnenia: 19.04.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
19.4.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0346 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0346 16 00
Nájomca: Mária Fančovičová, Mária Melicherčíková a Peter Fančovič
Dátum uzatvorenia dohody: 18.04.2018
Dátum zverejnenia: 19.04.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
19.4.2018Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0484 16 00
Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0484 16 00
Nájomca: ECOMAT s.r.o.
Dátum uzatvorenia dohody: 19.04.2018
Dátum zverejnenia dohody: 19.04.2018
Účinnosť dohody: 20.04.2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 15 16 17 18 -19- 20 21 22 23 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.