Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
1.2.2012Dodatok k dohode o urovnaní č. 248806551100 [PDF, 610 kB]
Na základe Dodatku k dohode o urovnaní č. 248806551100 zo dňa 17.10.2011 príde k odstráneniu pochybenia správneho orgánu týkajúceho sa pozemkov registra "C" parc. č. 482/7, 482/5, 483/1 k. ú. Rusovce
Dátum zverejnenia: 1.02.2012
2.9.2021Dohoda
Dohoda o prechode nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce - parc. č. 15294/201, k. ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 31.08.2021
Dátum zverejnenia: 02.09.2021
Dátum účinnosti: 03.09.2021
Oddelenie geodetických činností
3.8.2021Dohoda
Dohoda o prevzatí práv a povinností zo Zmluvy
Dátum uzatvorenia 02.08.2021
Dátum zverejnenia 03.08.2021
Dátum účinnosti 04.08.2021
Názov sekcie: sekcia dopravy, referát cyklodopravy
30.8.2012Dohoda [PDF, 43 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať svoj dlh 648,06 EUR v mesačných splátkach 25,- EUR. Táto dohoda bola podpísaná dňa 28. 08. 2012.
Dátum zverejnenia: 30. 08. 2012
3.12.2013DOHODA O SPOLUPRÁCI pri príprave a realizácii projektu „Električková trať Radlinského - Štefanovičova“
Prevod projektovej dokumentácie z DPB, a.s. na mesto Bratislava.
Zverejnené dňa: 3.12.2013
13.9.2012Dohoda 127/12 [PDF, 52 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať svoj dlh 363,11 EUR z vyúčtovania služieb v mesačných splátkach 25,- EUR. Táto dohoda bola podpísaná dňa 12. 09. 2012.
Dátum zverejnenia: 13. 09. 2012
29.10.2012Dohoda 135/12
Na základe dohody bude dlžník splácať svoj dlh 454,28 EUR + 51,90 EUR z vyúčtovania služieb v mesačných splátkach 40,- EUR.
Táto dohoda bola podpísaná dňa 26. 10. 2012.
Dátum zverejnenia: 29. 10. 2012
3.1.2012dohoda č. 106/11 [PDF, 53 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh za užívanie bytu vo výške 1.603,22 Eur v mesačných splátkach vo výške 100 Eur splatných vždy s bežnými úhradami za užívanie bytu.
Táto zmluva bola podpísaná dňa 03. 01. 2012
Dátum zverejnenia: 03. 01. 2012
12.9.2011dohoda č. 136/11 [PDF, 43 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh z vyúčtovania služieb za rok 2010 vo výške 363,24 Eur v mesačných splátkach vo výške 72,66 Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 24. 08. 2011.
Dátum zverejnenia: 12.09.2011
12.9.2011dohoda č. 147/11 [PDF, 44 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh z vyúčtovania služieb za rok 2010 vo výške 427,12 Eur v mesačných splátkach vo výške 50 Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca. Táto zmluva bola podpísaná dňa 09. 09. 2011.
Dátum zverejnenia: 12.09.2011
8.3.2012Dohoda č. 173/11 [PDF, 47 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh z mesačných úhrad za nájom bytu a z vyúčtovania služieb vo výške 392,01 Eur v mesačných splátkach vo výške 20,- Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 07. 03. 2012
Dátum zverejnenia: 08. 03. 2012
12.1.2012dohoda č. 182/11 [PDF, 62 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh za nájomné a služby vo výške 716,70 Eur v mesačných splátkach vo výške 100 Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 11. 01. 2012
Dátum zverejnenia: 12. 01. 2012
15.3.2012Dohoda č. 201/09 [PDF, 75 kB]
Na základe dohody budú dlžníci splácať dlh z mesačných úhrad za nájom bytu a z vyúčtovania služieb vo výške 1.380,50 Eur s príslušenstvom v mesačných splátkach vo výške 30,- Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 14. 03. 2012
Dátum zverejnenia: 15. 03. 2012
26.6.2017DOHODA č. 24 88 0445 17 00 o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka, § 7 ods. 3 a § 35 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
DOHODA č. 24 88 0445 17 00 o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka, § 7 ods. 3 a § 35 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je poskytnutie náhrady za obmedzenie vlastníckych práv na lesných pozemkoch dočasne vynímaných pre účely stavby „Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov a inžinierske siete, lokalita Staré Grunty – Sitina“ parc. č. 2497/3 v k. ú. Karlova Ves.
Uzatvorené dňa: 20.06.2017
Zverejnené dňa: 26.06.2017
5.11.2014Dohoda č. 24 88 0827 14 00
Dohoda č. 24 88 0827 14 00, uzatvorená medzi Twin City a.s. a hlavným mestom SR Bratislava, ktorou hlavné mesto predkladá spoločnosti Twin City a.s. listiny, čím sú splnené podmienky na začatie plynutia 30 dňovej lehoty na úhradu 2. splátky kúpnej ceny podľa Kúpnej zmluvy č. 068806241300 v znení dodatku č. 068806241301. Uzatvorené dňa: 4.11.2014
Zverejnené dňa: 5.11.2014
4.10.2013Dohoda č. 246502401300 [PDF, 61 kB]
redmetom Dohody je úprava častí miestnej komunikácie Tomášikova ulica pre účely stavby: Polyfunkčný objekt Seberíniho, časti objektu SO 14.2.1. Úprava križovatky Tomášikova - Seberíniho.
Zverejnené dňa: 04.10.2013
2.8.2011Dohoda č. 248806291100 o spôsobe a výške poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv [PDF, 682 kB]
Na základe Dohody č. 248806291100 príde k vymedzeniu spôsobu poskytnutia náhrady vo výške 1 810,45 Eur za obmedzenie vlatníckych práv k častiam pozemkov registra "E" parc. č. 261, 262, 269 k. ú. Čunovo.
Zverejnené dňa: 2.8.2011
17.2.2021DOHODA č. 248808882000
Predmetom tejto dohody je zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.
DOHODA č. 248808882000
Dátum uzatvorenia: 16.02.2021
Dátum zverejnenia: 17.02.2021
Dátum účinnosti: 18.02.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
8.3.2012Dohoda č. 28/12 [PDF, 53 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh z vyúčtovania služieb vo výške 182,29 Eur v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 08. 03. 2012
Dátum zverejnenia: 08. 03. 2012
24.5.2012Dohoda č. 48/12 [PDF, 46 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh z mesačných úhrad za užívanie pozemku vo výške 1.327,13 Eur s príslušenstvom v mesačných splátkach vo výške 106,96 Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 23.05.2012
Dátum zverejnenia: 24.05.2012
26.1.2012Dohoda č. 5/12 [PDF, 57 kB]
Na základe dohody budú dlžníci splácať dlh z vyúčtovania služieb vo výške 839,25 Eur v mesačných splátkach vo výške 50,- Eur splatných vždy do 15. dňa príslušného mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 25. 01. 2012.
Dátum zverejnenia: 26. 01. 2012
14.11.2013Dohoda č. 6183041213/2013 o uznaní záväzku a jeho zaplatení
Na základe dohody budú dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 468,17 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 40,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 13.11.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 14.11.2013
9.1.2012dohoda č. 94/11 [PDF, 102 kB]
Na základe dohody bude dlžník splácať dlh za prenajatý pozemok vo výške 5943,74 Eur v mesačných splátkach vo výške 500 Eur splatných vždy do konca príslušného mesiaca.
Táto zmluva bola podpísaná dňa 05. 01. 2012
Dátum zverejnenia: 09. 01. 2012
26.11.2018Dohoda č. MAGBO1800056 o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty 1/63 - Ul. Svornosti
Číslo: MAGBO1800056
Dohoda o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty I/63 – Ul. Svornosti pre účely stavby: Nadväzné dopravné investície územia Lesný Hon, Podunajské Biskupice, Bratislava.
Podnikateľským zámerom investora ako stavebníka je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov a s právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby vybudovať dopravný vstup do rozvojového územia Lesný hon – lokalita vymedzená Ul. Svornosti, Hydinárskou a Družobnou ul., novou križovatkou riadenou CDS a upravenou križovatkou Svornosti. V rámci stavby „Nadväzné dopravné investície územia Lesný Hon, Podunajské Biskupice, Bratislava“ sa vybudujú stavebné objekty: SO 101 - Úprava cesty I/63 – ul. Svornosti, SO 101.2 – CDS Križovatky ul. Svornosti a komunikácie „C1“, SO 101.5 – Doplnenie verejného osvetlenia v križovatke
Cena: 0,00 Eur
Dátum uzatvorenia: 21.11.2018
Dátum zverejnenia: 26.11.2018
Dátum platnosti do: 20.11.2020
7.1.2020Dohoda č. MAGBO1900059 o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty
Dohoda č. MAGBO1900059 o podmienkach úpravy časti prejazdného úseku cesty I. triedy I/2 – Hodonínska ulica pre účely stavby: „ Obytná zóna rodinných domov – Podkerepušky, príprava územia – vonkajšie inžinierske siete stavebný objekt : Obj. SO 201 Dopravné napojenie územia Podkerepušky, Obj. SO 201.1 Zastávka MHD ( smer Záhorská Bystrica ), Obj. SO 201.2 Zastávka MHD ( smer Lamač ) uzavretá podľa § 19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Alcech, spol. s.r.o. so sídlom Sasinkova 5, Bratislava 811 08 a Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava.

Dátum uzatvorenia: 3.1.2020
Dátum zverejnenia: 7.1.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.