Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
22.7.2016Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva č. 05650231600/0099
uzatvorená dňa 20.07.2016 pre účely stavby: BERGAMON - POLYFUNKČNÝ AREÁL - Mlynské nivy - Hraničná ul., Bratislava, I. etapa“, uzatvorená podľa ustanovenia § 50a a nasl. a § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Dátum zverejnenia: 22.07.2016
5.5.2020Zmluva č. OSV/038/2020
Memorandum o spolupráci za účelom zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 uzavreté medzi združením Slovenský skauting a Hlavným mestom SR Bratislavou v roku 2020 bez finančného plnenia.

Dátum uzatvorenia: 04.05.2020
Dátum zverejnenia: 05.05.2020
Dátum účinnosti: 05.05.2020
Dátum platnosti do: 05.05.2021
17.3.2021Uznanie dlhu a dohoda o splátkach [PDF, 1,4 MB]
Uznanie dlhu spôsobeného nezložení skúšky odbornej spôsobilosti a vynaložených nákladov zamestnávateľa a dohoda o splátkach vyčísleného dlhu.
18.1.2021Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach na sumu 4000,-EUR v termínoch splátok od 31.01.2021, 28.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021, 31.05.2021, 30.06.2021 a 31.07.2021.
6.7.2021Ukončenie zmluvy č. B-07/2010 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
bezodplatná zmluva
Zmluvná strana: Pittel + Brausewetter s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 943 653
Dátum uzatvorenia: 30.06.2021
Dátum zverejnenia: 06.07.2021
Dátum účinnosti: 07.07.2021
Sekcia životného prostredia
19.10.2016sudo cp
21.12.2011Služby dezinsekcie [PDF, 1,1 MB]
Predmetom dohody je poskytovanie služieb dezinsekcie v intraviláne hlavného mesta a priľahlých pozemkoch jeho extravilánu.

Dátum zverejnenia:21.12.2011
18.9.2019Rozšírenie komunikácií Strážna, Jeséniova, Podkolibská a Hlavná
Dohoda o podmienkach úpravy častí miestnych komunikácií II. triedy Hlavná a Podkolibská ulica pre účely stavby: „Rozšírenie komunikácií Strážna, Jeséniova, Podkolibská a Hlavná “
Číslo: MAGBO1900037
Dátum uzatvorenia: 11.09.2019
Dátum zverejnenia: 17.09.2019
Dodávateľ: Vily Koliba, s.r.o.
IČO: 48 146 781
Ulica: Mickiewiczova 9,
Mesto: 811 07 Bratislava
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Názov sekcie: Oddelenie stavebných činností
28.9.2017Rámcová dohoda Znalecké služby číslo: 248806841700
Rámcová dohoda Znalecké služby číslo: 248806841700, ktorej predmetom je vypracovanie znaleckých posudkov na predmety ocenenia špecifikované v Článku 2 Predmet Dohody.
Uzatvorené dňa: 27.09.2017
Zverejnené dňa: 28.09.2017
1.2.2017Rámcová dohoda Znalecké služby číslo: 248800201700
Rámcová dohoda Znalecké služby číslo: 248800201700, ktorej predmetom je vypracovanie znaleckých posudkov na predmety ocenenia špecifikované v Článku 2 Predmet Dohody.
Uzatvorené dňa: 31.1.2017
Zverejnené dňa: 1.2.2017
7.5.2019Rámcová dohoda o poskytovaní služieb prípravy a koordinácie procesov pri obsadzovaní vybraných manažérskych pozícií
Dátum uzatvorenia: 12.04.2019
Dátum zverejnenia: 07.05.2019
Dátum účinnosti: 08.05.2019
11.11.2019Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb
MAGTS1900147
Poskytovanie právnych služieb v oblasti bežnej nesporovej agendy
Dátum platnosti: 1 rok/do vyčerpania maximálnej zmluvnej ceny
Dátum uzatvorenia: 07.11.2019
Dátum zverejnenia: 11.11.2019
3.5.2022Rámcová dohoda o poskytovaní polygrafických služieb na vydávanie časopisu in.ba
Poskytnutie polygrafických služieb v súvislosti s vydávaním informačného magazínu o Bratislave - časopis in.ba.
Číslo zmluvy: MAGTS2200159
Dodávateľ: Slovenská Grafia, a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava, IČO: 31321470
Cena: 340 000.- eur
Dátum uzatvorenia: 03.05.2022
Oddelenie komunikácie a marketingu
22.3.2018Rámcová dohoda na Znalecké služby číslo: 248801981800
Rámcová dohoda na Znalecké služby číslo: 248801981800 zo dňa 22.03.2018, ktorej predmetom je zhotovenie diela, týkajúceho sa vypracovania znaleckých posudkov.

Uzatvorené dňa: 22.03.2018
Zverejnené dňa: 22.03.2018
17.12.2019Rámcová dohoda na poskytnutie audítorských služieb
Číslo: MAGTS1900134
Dátum uzatvorenia: 16.12.2019
Typ: Služby
Predmet: Audítorské služby
29.9.2014Rámcová dohoda MsP/14/00020 - kamery [PDF, 897 kB]
Rámcová dohoda č. MsP/14/00020 uzatvorená dňa 25.9.2014 medzi objednávateľom Hl. m. SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group a.s. na dobu 4 rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania hodnoty podlimitnej zákazky.
Zverejnená 29.9.2014.
11.10.2019Rámcová dohoda MAGTS1900105
Dátum uzatvorenia: 13.09.2019
Dátum zverejnenia: 11.10.2019
Dátum účinnosti: 14.10.2019
1.6.2017Rámcová dohoda MAGTS1700134
Predmetom zmluvy sú pomocné manipulačné služby, ktoré budú využívané pre plnenie úloh verejného
obstarávateľa spojených s nakladaním a vykladaním stánkov na akcie uskutočňované pod záštitou verejného
obstarávateľa, s nakladaním a vykladaním dielov vianočných stánkov, pri odvoze neupotrebiteľného a vyradeného
majetku, pri nakladaní a vykladaní súčastí vybavenia kancelárií medzi jednotlivými objektmi verejného obstarávateľa
pri sťahovaniach pracovníkov a pod.
Dátum uzatvorenia: 19.5.2017
Dátum zverejnenia: 1.6.2017
Zhotoviteľ: ecobox sk, s.r.o., Ružinovská 3, 82102 Bratislava, Slovenská republika, IČO 47818913
Dátum účinnosti: 2.6.2017
30.12.2014Rámcová dohoda č.MsP/14/00053 o dodaní služobných rovnošiat [PDF, 578 kB]
Rámcová dohoda č. MsP/14/00053 o dodaní služobných rovnošiat uzatvorená 29.12.2014 medzi odberateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom VEP, spol. s r.o., ul. A. Hlinku 13, Bojnice, na dobu 4 rokov.
Predmetom dohody je dodanie služobných rovnošiat pre potreby Mestskej polície Bratislava.
Súčet cien zákaziek nepresiahne počas platnosti dohody
120 000 eur.
Zverejnená 30.12.2014.
13.6.2018Rámcová dohoda č. Z201823337_Z
Elektrospotrebiče pre zamestnancov Magistrátu
MAGTS1800052
Tovary: Elektrospotrebiče
Rámcová dohoda č. Z201823337_Z
Dátum uzatvorenia 31.5.2018
Dátum zverejnenia 13.6.2018
Organizácia : Hlavné mesto SR Bratislavy, Primaciálne námestie č.1., 00603481
Zhotoviteľ : ITSK s.r.o., Zelená 29, 94905 Nitra, SR,
17.3.2022Rámcová dohoda č. MAGTS2200085
Rámcová dohoda č. MAGTS2200085, ktorá je uzatvorená za účelom zabezpečenia znaleckých služieb na ohodnocovanie nehnuteľností.
Dátum uzatvorenia: 15.03.2022
Dátum zverejnenia: 17.03.2022
Dátum účinnosti: 18.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
27.11.2020Rámcová dohoda č. MAGTS2000218, za znalecké služby
Rámcová dohoda č. MAGTS2000218, ktorej predmetom je úprava vzájomných práv a povinností Objednávateľa a Zhotoviteľa stanovených v tejto Dohode

Uzatvorená dňa: 25.11.2020
Zverejnená dňa: 27.11.2020
8.6.2018Rámcová dohoda č. MAGTS1800032
Predmet zmluvy: Nákup železiarskeho tovaru pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy
Dátum uzatvorenia: 6.6.2018
Dátum zverejnenia: 8.6.2018
Zhotoviteľ: KriMus spol. s r.o., Žitavská 5, Bratislava, 821 07, 31351166, Slovenská republika
Dátum účinnosti: 9.6.2018
9.8.2017Rámcová dohoda č. MAGTS1700159- Zabezpečenie BOZP a OPP školenia e-learningovou formou
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v zmysle zabezpečenia školenia na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zák. č. 124/2006 Z. z. a ostatných súvisiacich pr. predpisov (ďalej len BOZP školenie) a na úseku školenia na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle zák. č. 314/2001 Z.z. a ostatných súvisiacich pr. predpisov (ďalej len OPP školenie) e-learningovou formou sa uzatvára ako výsledok použitia postupu pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Číslo zmluvy: č. MAGTS1700159
22.10.2020Rámcová dohoda č. MAGTS 2000172
Rámcová dohoda č. MAGTS 2000172.ktorej predmetom sú geodetické služby spojené s vyhotovením geometrického plánu, grafickej identifikácie, vytýčením hraníc pozemkov, zamerania adresného bodu a skutočného stavu užívania pozemkov.

Uzatvorená dňa: 20. 10. 2020
Zverejnená dňa: 22. 10. 2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.