Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 14 15 16 17 -18- 19 20 21 22 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
26.8.2014Dohoda o splnomocnení č. 248804931400
Dohoda o splnomocnení č. 248804931400 na podanie žiadosti na vydanie povolenia o odstránení stavieb na LV č. 1748, k.ú. Petržalka podľa § 88 ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, na zastupovanie v rámci správneho konania, týkajúceho sa odstránenia dotknutých stavieb a na odstránenie samotných dotknutých stavieb na vlastné náklady na základe zabezpečeného búracieho povolania v lehote najneskôr do 1 roka odo dňa vydania právoplatného povolania na odstránenie dotknutých stavieb. Uzatvorené dňa: 25.8.2014
Zverejnené dňa: 26.8.2014
24.8.2021Dohoda o splnení záväzku č. 24 88 0450 21 00
Dohoda o splnení záväzku VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. poukázať Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislava sumu vo výške 55.000,00 EUR, ktorá predstavuje všeobecnú hodnotu stavby „objekt zázemia“, bez súpisného čísla, postavená na pozemku registra „C“ KN parc. č. 885/5, k. u. Staré Mesto a na pozemku registra „C“ KN parc. č. 545/3, k. ú. Staré Mesto a zároveň vykonať asanáciu „objektu zázemia“ na vlastné náklady.
Dátum uzatvorenia: 20.8.2021
Dátum zverejnenia: 24.8.2021
Dátum účinnosti: 25.8.2021
28.3.2013Dohoda o splátkach a uznanie záväzku
Dohoda o splátkach a uznanie záväzku
Zverejnené dňa: 28.03.2013
19.12.2013Dohoda o splátkach a uznaní záväzku
Predmetom tejto Dohody sa hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zaväzuje v určených termínoch vysporiadať záväzky za poskytnuté služby veriteľa. Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zverejnené dňa: 19.12.2013
30.1.2014Dohoda o splátkach
Na základe dohody bude dlžník splácať svoj dlh 1.908,88 EUR za užívanie bytu v mesačných splátkach 100,- EUR. Táto dohoda bola podpísaná dňa 29. 01. 2013.
Zverejnené dňa: 30.1.2014
17.4.2013dohoda o splátkach
Na základe dohody bude dlžník splácať svoj dlh 3.449,56 EUR za užívanie bytu v mesačných splátkach 10,- EUR. Táto dohoda bola podpísaná dňa 16. 04. 2013.
Dátum zverejnenia: 17. 04. 2013
23.1.2013Dohoda o splátkach
Na základe dohody bude dlžník splácať svoj dlh 1.037.87 EUR za vyúčtovanie služieb v mesačných splátkach 50,- EUR. Táto dohoda bola podpísaná dňa 23. 01. 2013.
Dátum zverejnenia: 23. 01. 2013
5.1.2013Dohoda o splátkach [PDF, 43 kB]
Popis: Na základe dohody bude dlžník splácať svoj dlh 408,59 EUR za poplatok z omeškania v mesačných splátkach 50,- EUR. Táto dohoda bola podpísaná dňa 28. 12. 2012.

Zverejnené dňa: 5.1. 2013
31.7.2020Dohoda o späťvzatí výpovede k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00
Nájomca: Lucia Petrášová
Dátum uzatvorenia dohody: 29.09.2020
Dátum zverejnenia: 31.07.2020
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
24.6.2021Dohoda o skončení Zmluvy o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
Dňa 21.10.2010 bola medzi právnym predchodcom Banky a Hlavným mestom uzatvorená Zmluva o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta (ďalej len ako „Zmluva“), predmetom ktorej bola dohoda zmluvných strán o spolupráci pri príprave a implementácií Projektu BMK počas implementačného obdobia. 2.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku VI. ods. 7 Zmluvy dohodli na ukončení platnosti Zmluvy, a to tak, že deň 30.6.2021 je posledným dňom platnosti Zmluvy.
Číslo zmluvy: MAGBO2100075
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 24.06.2021
Dátum účinnosti: 25.06.2021
Oddelenie inovácií a digitálnych služieb
3.6.2021Dohoda o skončení Zmluvy o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta
Dňa 25.10.2010 bola medzi Bankou a Hlavným mestom uzatvorená Zmluva o spolupráci na projekte Bratsilavská mestská karta. V zmysle článku VI. Zmluvy bola Zmluva uzatvorená na na dobu neurčitú,pričom je možné ukončiť ju vzájomnou dohodou Zmluvných strán.

Dátum uzatvorenia: 3.6.2021
Dátum zverejnenia: 3.6.2021
Dátum účinnosti: 4.6.2021
18.5.2012Dohoda o skončení nájmu. [PDF, 63 kB]
Na základe tejto dohody účastníci ukončujú nájomný vzťah založený nájomnou zmluvou 8-94-0-092-8/Pa zo dňa 26.9.1994 ku dňu 31.12.2010. Prenajímateľ uhradí nájomcovi sumu 1 033,20€ ako platbu poukázanú navyše dňa 3.11.2011 v lehote do 15 dní od podpísania tejto dohody. Táto dohoda bola podpísaná dňa 18.5.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 18.05.2012
22.4.2021Dohoda o skončení nájmu zo Zmluvy o nájme pozemku č. 188804029800
Stredná odborná škola, Farského 9, 851 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 19.04.2021
Dátum zverejnenia: 22.04.2021
Dátum účinnosti: 23.04.2021
Sekcia správy nehnuteľností
18.8.2016Dohoda o skončení nájmu stánku prenajatého Nájomnou zmluvou č. 08 83 0306 16 00
Nájomca: Elena Kružlíková. Dátum uzatvorenia dohody: 18.8.2016. Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 18.08.2016
20.9.2017Dohoda o skončení nájmu stánku prenajatého Nájomnou zmluvou č. 08 83 0209 17 00
Nájomca: TerramPro plus s.r.o.
Dátum uzatvorenia dohody: 19.09.2017
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 20.09.2017
20.9.2017Dohoda o skončení nájmu stánku prenajatého Nájomnou zmluvou č. 08 83 0207 17 00
Nájomca: Andrea – suvenír s.r.o.
Dátum uzatvorenia dohody: 19.09.2017
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zodpovedný: Ing. Miroslav Bialko
Dátum zverejnenia: 20.09.2017
2.8.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 088308340400 [PDF, 29 kB]
Nájomca : Zsolt Luspay, J. Stanislava 39, 841 05 Bratislava dátum uzatvorenia dohody : 27.06.2011 účinnosť dohody : dňom nasledujúcim po dni zvrejnenia
Zverejnené dňa: 02.08.2011
29.4.2021Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0619-19-00
Nájomca: Občianske združenie Vnútroblok
Dátum uzatvorenia: 28.04.2021
Dátum zverejnenia: 29.04.2021
Dátum účinnosti: 30.04.2021
Sekcia správy nehnuteľností
14.9.2017Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0154-11-00
Nájomca: STANISLAV a SYN spol. s r. o.
Účinnosť nadobudne deň nasledujúci deň po zverejnení
Dátum uzatvorenia dodatku: 13.9.2017
Dátum zverejnenia: 14.09.2017
12.5.2017Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 88 0967 00 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088809670000
nájomca : Peter Bíly - AVOKÁDO, Rovniankova 24, 851 04 Bratislava
dátum podpísania : 12.05.2017
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 12.05.2017
14.9.2017Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0725 11 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088307251100
nájomca : Tibor Balco – Potraviny, Znievska 24, 851 06 Bratislava
dátum podpísania : 14.09.2017
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 14.09.2017
Zodpovedný : Ing. Miroslav Bialko, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
24.10.2017Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0724 11 00
Popis (anotácia) : číslo zmluvy : 088307241100
Nájomca : MUDr. Ľubica Zdarileková – 1. DENTÁLNE CENTRUM, Ambroseho 12, 851 02 Bratislava
Dátum podpísania : 24.10.2017
Účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 24.10.2017
Zodpovedný : Ing. Miroslav Bialko, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
3.1.2022Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0686 06 00 v znení jej dodatkov
Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0686 06 00 v znení jej dodatkov, ktorej predmetom je zmena vlastníka stavby umiestnenej na predmete nájmu.
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 03.01.2022
Dátum účinnosti: 04.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
4.5.2011Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0626 06 00 [PDF, 35 kB]
Nájomca : Zdenko Gavlas a Zuzana Gavlasová. Dátum uzatvorenia dohody : 03.05.2011
Zverejnené dňa : 04.05.2011
11.11.2020Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0517 07 00
číslo zmluvy : 088305170700
nájomca : Lepší svet n.o., Zohorská 163/69, 900 55 Lozorno, Slovenská republika
dátum podpísania : 06.11.2020
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 11.11.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 14 15 16 17 -18- 19 20 21 22 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.