Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 14 15 16 17 -18- 19 20 21 22 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
16.7.2019Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní uzatvorená dňa 11.07.2019 Stručný popis: Na základe dohody o urovnaní uhradí hlavné mesto náhradu škody vo výške 347,38 Eur.
Dátum zverejnenia: 16.7.2019
26.7.2017Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní určuje podmienky vysporiadania pohľadávok medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a spoločnosťou Mestský parkovací systém spol. s r.o. v likvidácii
21.12.2015Dohoda o urovnaní [PDF, 1,6 MB]
Dohoda o urovnaní všetkých vzájomných nárokov, práv a pohľadávok, súvisiacich s investičným projektom "RIVERSIDE CITY BRATISLAVA" (neskôr "River Park II", v súčasnosti "Nové PKO") medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Henbury Development, s.r.o.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 18.12.2015. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 21.12.2015
6.5.2015Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní, ktorej predmetom je uzatvorenie mimosúdnej dohody s Alexandrom Schweigerom ohľadne parc. č. 3439 záhrady o výmere 117 m2,
parc. č. 3440 zastavané plochy a nádvoria o výmere 135 m2,stavby so súp. č. 848,popis tavby: rodinný dom
Dátum zverejnenia: 6.5.2015
11.12.2014Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní, ktorej predmetom sú nasledovné záväzky zmluvných strán: a) Záväzok žalovaného odstrániť stavbu súp. č. 994 Kolkáreň na pozemku parc. č. 708 v k. ú. Devín podľa postupu stanoveného v tejto dohode, b) Záväzok žalobcov nepožadovať od žalovaného náhradu za užívanie Pozemku žalovaným za obdobie odo dňa podpísania tejto dohody. Uzatvorené dňa: 11.12.2014
Zverejnené dňa: 11.12.2014
11.11.2014Dohoda o urovnaní
Účastník 2: OMNIA 2000 a.s., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava Dátum uzatvorenia dohody: 10.11.2014.
Zverejnené dňa: 11.11.2014
7.5.2014Dohoda o urovnaní
Na základe dohody sa urovnajú sporné nároky medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, ktoré vznikli z titulu zníženia kúpnej ceny za prevod vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na Dunajskej ul. 18, Grösslingovej ul. 23 v Bratislave (tzv. Ligapasáže) a z titulu rekonštrukcie priestorov budovy ZŠ na Jesenského ul. 6 v Bratislave. Táto dohoda bola podpísaná dňa 6.5.2014 a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 7.5.2014
30.4.2014Dohoda o urovnaní
Na základe dohody o urovnaní bude súdne konanie o vypratanie nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta ukončené uzavretím súdneho zmieru, a dôjde k späťvzatiu žaloby o určenie neplatnosti výpovede.
Dátum zverejnenia: 30.04.2014
29.10.2013Dohoda o urovnaní
predmetom dohody je poskytnutie finančných prostriedkov v sume 15 000 eur vlastníkom RD Hroboňova 24 na riešenie protihlukových opatrení
Dátum zverejnenia: 29. 10. 2013
25.10.2013Dohoda o urovnaní
Na základe dohody uhradí hlavné mesto p. Ivanovi Birvoňovi, škodu vo výške 1.585,38 Eur, spôsobenú na vozidle pádom stožiara verejného osvetlenia. Táto dohoda bola podpísaná dňa 23.10.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 25.10.2013
25.10.2013Dohoda o urovnaní
Na základe dohody uhradí hlavné mesto Ing.Karolovi Mravcovi škodu vo výške 1924,72 Eur spôsoboenú na vozidle pádom stožiara verejného osvetlenia.Táto dohoda bola podpísaná dňa 23.10.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 25.10.2013
19.8.2013Dohoda o urovnaní
Na základe dohody uhradí hlavné mesto SR Bratislava zamestnancovi sumu urovnania vo výške 3.500.- EUR a poskytne mu platené náhradné voľno v trvaní 2 mesiace a 10 kalendárnych dní. Táto dohoda bola podpísaná dňa 19.8.2013 a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 19.8.2013
14.6.2013Dohoda o urovnaní
Na základe dohody uhradí spoločnosť Incheba, a.s. hlavnému mestu SR Bratislave sumu urovnania vo výške 156.825,36 EUR do dňa 26.6.2013. Táto dohoda bola podpísaná dňa 12.6.2013 a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 14.6.2013
7.5.2013Dohoda o urovnaní
Na základe dohody uhradí hlavné mesto SR Bratislava advokátovi odmenu vo výške 3.695,42 EUR do 15 pracovných dní odo dňa účinnosti dohody.Táto dohoda bola podpísaná dňa 7.5.2013 a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 7.5.2013
16.7.2012Dohoda o urovnaní [PDF, 2,5 MB]
Na základe dohody zaplatí Účastník Dohody III pohľadávku hlavného mesta, t. j. pohľadávku Účastníka Dohody I, vo výške 1.039,97 Eur - náhradu trov súdneho konania, a to v lehote najneskôr do 30 dní od podpisu tejto Dohody všetkými účastníkmi. Na základe tejto dohody Účastník Dohody III uhradí Účastníkovi Dohody II istinu vo výške 17.333,- Eur s príslušenstvom, tak ako je uvedené v čl. II bod 2 dohody. Táto dohody bola podpísaná dňa 29.06.2012. Účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia:16.07.2012
18.5.2012Dohoda o urovnaní [PDF, 62 kB]
Na základe dohody účastníci dohody požiadajú o vrátenie súdnych poplatkov a Účastník 1 o späťvzatie žalobného návrhu.
Účastník 1 uhradí trovy súdneho konania v sume 1.226,20 €. Účastník 2 najneskôr do 7 dní od vrátenia kráteného súdneho poplatku poukáže sumu vráteného súdneho poplatku Účastníkovi 1. Táto dohoda bola podpísaná dňa 18.05.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.

Dátum zverejnenia: 18.05.2012
15.2.2012Dohoda o urovnaní [PDF, 53 kB]
Popis: Na základe dohody dôjde medzi účastníkmi k mimosúdnemu urovnaniu súdneho sporu vedeného na Okresnom súde Bratislava I. pod sp. zn. 29Cb 47/2007. Táto dohoda bola podpísaná dňa 14.2.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 15.2.2012
2.8.2011Dohoda o urovnaní [PDF, 3 MB]
Dohodou o urovnaní príde k usporiadaniu vzájomných vzťahov a nárokov k pozemkom v k. ú. Ružinov.
Zverejnené dňa: 2.8.2011
6.5.2020Dohoda o urovnaní - Achberger
Dohoda o urovnaní zo dňa 04.05.2020
Dátum zverejnenia: 06.05.2020
2.9.2020Dohoda o urovnaní – C&C Tech, s.r.o.
Dohoda o urovnaní zo dňa 02.09.2020
Dátum zverejnenia: 02.09.2020
27.4.2020Dohoda o urovnaní - Holomek
Dohoda o urovnaní zo dňa 24.04.2020
Dátum zverejnenia: 27.04.2020
7.9.2020Dohoda o urovnaní – Ing. Juraj Mészáros
Dohoda o urovnaní zo dňa 07.09.2020
Dátum zverejnenia: 07.09.2020
Názov sekcie: Sekcia právnych činností
Zodpovedná osoba: JUDr. Rastislav Šorl
27.3.2020Dohoda o urovnaní - Janeček
Stručný popis: Dohoda o urovnaní dňa 23.03.2020

Dátum zverejnenia: 27.03.2020
6.5.2020Dohoda o urovnaní - Kirschnerová
Dohoda o urovnaní zo dňa 04.05.2020
Dátum zverejnenia: 06.05.2020
13.5.2020Dohoda o urovnaní - Martinek
Dohoda o urovnaní - Martinek

Dátum uzatvorenia: 11.05.2020
Dátum zverejnenia: 13.05.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 14 15 16 17 -18- 19 20 21 22 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.