Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 30  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
11.5.2018Dohoda o ukončení Zmluvy na nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi č. C -01/2003 zo dňa 23.6.2003.
predmet/anotácia: Dohodou bola ukončená zmluva č. C -01/2003 zo dňa 23.6.2003, ktorá bola uzatvorená podľa už v súčasnosti neplatného zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch na dobu neurčitú. Oprávnená osoba ukončila činnosť nakladania s komunálnym odpadom.

dátum uzatvorenia dohody: 10.5.2018
dátum zverejnenia dohody : 11.5.2018
26.1.2017Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 570 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je vzájomná dohoda zmluvných strán o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288803631500/0099, uzatvorenej dňa 11.08.2015.
Uzatvorené dňa: 25.1.2017
Zverejnené dňa: 26.1.2017
30.10.2017Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.07 83 0569 04 00
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.07 83 0569 04 00
Nájomca : Súkromné gymnázium Cogitatio, Batkova 2, 841 01 Bratislava

Dátum uzatvorenia: 30.10.2017
Dátum zverejnenia: 30.10.2017
Dátum účinnosti: 31.10.2017
28.9.2016Dohoda o ukončení zmluvy o nájme č. 07 83 0695 08 00 zo dňa 02.09.2008
Ukončenie zmluvy o nájme nehnuteľností v súvislosti s odovzdaním archívnych dokumentov Hlavnému mestu SR Bratislava z Ministerstva vnútra SR.

Dátum zverejnenia: 28.09.2016
11.3.2022Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0394 20 00
Predmet dohody: ukončenie nájmu nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 1280 na Sedlárskej 2, k. ú. Staré Mesto, a nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 361 na Sedlárskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 24.02.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Referát nájmov majetku
19.4.2022Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0558 05 00
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0558 05 00, ktorej predmetom sú nebytové priestory vo výmere 34,49 m2 v stavbe so súpis. č. 1165 na pozemku registra „C“ parc. č. 4714 na Záporožskej 5 v Bratislave, k.ú. Petržalka, zapísanej na LV č. 10.
Číslo zmluvy: Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0558 05 00
Objednávateľ: Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia, Záporožská 5, 852 92 Bratislava
Cena: bezodplatne
Dátum uzatvorenia: 12.04.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
23.5.2017Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č.07 83 0176 17 00
Nájomca : Ing. Andrea Lašová, Pri kríži 9, 841 02 Bratislava
Dátum uzatvorenia Dohody o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č.07 83 0176 17 00: 22.05.2017
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 23.05.2017
12.6.2019Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemkov č. 08-83-0213-16-00 v znení dodatku č. 08-83-0213-16-01
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemkov č. 08-83-0213-16-00 v znení dodatku č. 08-83-0213-16-01
Nájomca: TNT Express Worldwide spol s r.o., pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava
Dátum uzatvorenia dohody: 12.06.2019
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
10.5.2021Dohoda o ukončení zmluvy o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi č. B-03/2010
Ukončuje sa Zmluva č. B-03/2010 na nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi bola uzatvorená podľa dnes už neplatného zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 10.05.2021
Dátum účinnosti: 11.05.2021
Sekcia životného prostredia
17.12.2019Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci pri projekte Dočasná terasa (Parčík) na Komenského námestí v Bratislave
ukončenie spolupráce
Dátum zverejnenia: 18.12.2019
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
Slovenské národné divadlo
Pribinova 17, 819 01 Bratislava
IČO: 00 164 763
16.11.2018Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke č. 24 83 0476 10 00
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke č. 24 83 0476 10 00
Vypožičiavateľ: Slovenská katolícka charita
Dátum uzatvorenia dohody: 16.11.2018
Účinnosť dohody: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia: 16.11.2018
29.6.2021Dohoda o ukončení Zmluvy spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta zo dňa 31.05.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.06.2018
Zmluvné strany uzavreli dňa 31.05.2011 Zmluvu o spolupráci na projekte Bratislavská mestská karta, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.06.2018. Účelom Zmluvy bola úprava spolupráce Zmluvných strán pri realizácii Projektu BMK a s tým súvisiacich práv a povinností Zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy a za týmto účelom uzatvárajú túto Dohodu.
Číslo zmluvy: MAGBO2100073
Dátum uzatvorenia: 29.06.2021
Dátum zverejnenia: 29.06.2021
Dátum účinnosti: 30.06.2021
Oddelenie inovácií a digitálnych služieb
11.9.2018Dohoda o umiestnení vodomernej šachty
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Vlastník nehnuteľnosti: Hlavné mesto SR Bratislava
Nájomca zo Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 188300191000 : DRAŽIAK ŠPORT, s.r.o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava
Dátum podpísania: 11.09.2018
Dátum zverejnenia: 11.09.2018
Účinnosť: 12.09.2018
2.3.2018Dohoda o umiestnení vodomernej šachty
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava – vlastník nehnuteľnosti
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Lachova 18-20,
v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o., Povraznícka 4, 811 05 Bratislava
dátum podpísania : 01.03.2018
účinnosť : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Dátum zverejnenia : 02.03.2018
Zodpovedný: Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
2.9.2015Dohoda o umiestnení vodomernej šachty
Dohoda o umiestnení vodomernej šachty v k. ú. Petržalka na parc. č. 433. Uzatvorené dňa: 24.8.2015
Zverejnené dňa: 2.9.2015
19.11.2014Dohoda o umiestnení zastávky Mestskej hromadnej dopravy
Dohoda o umiestnení zastávky MHD na Šafárikovom námestí v súvislosti s realizáciou stavby NS MHD
Zverejnená dňa 19.11.2014
20.6.2022Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní Ing. Pišteková
Číslo zmluvy: MAG392878/2022
Objednávateľ: Ing. Katarína Pišteková
Dátum uzatvorenia: 17.06.2022
Cena: 2.000,00 Eur
Sekcia právnych služieb
4.4.2022Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní uzatvorená so spoločnosťami VISTA TOWER a.s. a PERAZO s.r.o. za účelom urovnania vzájomných práv, nárokov, pohľadávok, záväzkov a povinností vyplývajúcich z projektu „VISTA TOWER polyfunkčný objekt – apartmánový hotel“
Číslo zmluvy: MAG119231/2022
Dátum uzatvorenia: 31.03.2022
Dátum zverejnenia: 04.04.2022
Dátum účinnosti: 05.04.2022
Sekcia právnych služieb
21.3.2022Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní v súvislosti s uplatneným nárokom na náhradu škody vzniknutej počas modernizácie DKR
Dátum uzatvorenia: 18.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
Projektová kancelária - Sekcia dopravy
21.3.2022Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní v súvislosti s uplatneným nárokom na náhradu škody vzniknutej počas modernizácie DKR
Dátum uzatvorenia: 18.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
Projektová kancelária - Sekcia dopravy
21.3.2022Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní v súvislosti s uplatneným nárokom na náhradu škody vzniknutej počas modernizácie DKR
Dátum uzatvorenia: 18.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
Projektová kancelária - Sekcia dopravy
21.3.2022Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní v súvislosti s uplatnenými nárokmi na náhradu škôd vzniknutých počas modernizácie DKR
Dátum uzatvorenia: 18.03.2022
Dátum zverejnenia: 21.03.2022
Dátum účinnosti: 22.03.2022
Sekcia dopravy - projektová kancelária
11.3.2022Dohoda o urovnaní
Náhrada škody na zdraví
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Dátum zverejnenia: 11.03.2022
Dátum účinnosti: 12.03.2022
Sekcia právnych služieb, oddelenie súdnych sporov a vymáhania
2.2.2022Dohoda o urovnaní
Náhrada škody spôsobenej na zdraví
Dátum uzatvorenia: 02.02.2022
Dátum zverejnenia: 02.02.2022
Dátum účinnosti: 03.02.2022
Sekcia právnych služieb
25.1.2022Dohoda o urovnaní
Náhrada škody spôsobená na majetku
Dátum uzatvorenia: 25.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Sekcia právnych služieb

Zobrazených je 25 z celkového počtu 750 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 30  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 23.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.