Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 -11- 12  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
4.6.2013Zmluva o NFP - Trolejbusová trať Trenčianska
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zverejnené dňa: 4.6.2013
1.4.2014Zmluva o NFP na projekt: ,, NS MHD 1. Etapa, Prevádzkový úsek Janíkov Dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. – Bosákova ul., projektová dokumentácia“
Zmluva o NFP na projekt: ,, NS MHD 1. Etapa, Prevádzkový úsek Janíkov Dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. – Bosákova ul., projektová dokumentácia“. Suma:1 006 740,15 EUR. Zml. strany: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnenie dňa 1.4.2014
4.3.2013Zmluva o partnerstve
Predmetom zmluvy je realizácia projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy partnermi projektu. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.
Dátum zverejnenia: 4.3.2013
3.9.2015Zmluva o péoskytnutí dotácie zo štítneho rozpočtu na r. 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality č. MsP/15/00020 [PDF, 1,1 MB]
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na r. 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality - digitalizácia a rekonštrukcia kamerového systému MsP Bratislava uzatvorená 31.8.2015 medzi poskytovateľom Ministerstvom vnútra SR - Okresným úradom Bratislava a príjemcom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Výška dotácie je 24. 000 eur.

Zverejnená: 3.9.2015.
26.7.2013Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Bratislavským samosprávnym krajom. Predmet zmluvy: Oprava ciest II. a III. triedy na území Hlavného mesta SR Bratislavy.
Zverejnené dňa: 26.7.2013
19.4.2018Zmluva o poskytnutí dotácie na stavbu „Jirásková č. 3" [PDF, 167 kB]
príspevok na odstraňovanie grafitov a antigrafitový náter
9.4.2018Zmluva o poskytnutí dotácie na stavbu „Lodenica Karloveské rameno“
Číslo: MAGTS1800001
Typ: zmluva o poskytnutí dotácie na stavbu „Lodenica Karloveské rameno“
Predmet/anotácia: poskytnutie transferu finančných prostriedkov - KV
Dátum uzatvorenia zmluvy: 22.3.2018
Príjemca: Mestská časť Karlova Ves
Dátum zverejnenia: 09.04.2018
28.6.2018Zmluva o poskytnutí dotácie na stavbu „OZ UM električka" [PDF, 167 kB]
zmluva - OZ UM električka
9.4.2018Zmluva o poskytnutí dotácie na stavbu „Výhliadková veža v lesoparku Vrakuňa“
Číslo: MAGTS1800004
Typ: zmluva o poskytnutí dotácie na stavbu „Vyhliadková veža v lesoparku Vrakuňa“
predmet/anotácia: poskytnutie transferu finančných prostriedkov - KV
Dátum uzatvorenia zmluvy: 22.3.2018
Príjemca: Mestská časť Vrakuňa
Dátum zverejnenia: 09.04.2018
13.6.2014Zmluva o poskytnutí fin. dotácie č.MsP/14/00012 [PDF, 158 kB]
Zmluva č. MsP/14/00012 zo dňa 10.6.2014 o poskytnutí finančnej dotácie uzatvorená medzi poskytovateľom MČ Bratislava Staré Mesto a príjemcom Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie 18.500 eur na posilnenie hliadkovej činnosti Mestskej polície počas letnej turistickej sezóny v MČ Bratislava Staré Mesto.
Zverejnené 13.6.2014.
29.11.2013Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine bola uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Zverejnenie: 29.11.2013
25.9.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MAGDG 1900422
Žiadateľ: H-PROBYT, s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Rybárska brána 9
Príspevok vo výške: 2 955,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 25.09.2019
Dátum zverejnenia: 25.09.2019
Účinnosť zmluvy: 26.09.2019
25.9.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MAGDG 1900420
Žiadateľ: RELAX THERMAL, s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Jedlíkova 5253
Príspevok vo výške: 3 000,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 25.09.2019
Dátum zverejnenia: 25.09.2019
Účinnosť zmluvy: 26.09.2019
25.9.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MAGDG 1900421
Žiadateľ: H-PROBYT, s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Gorkého 1
Príspevok vo výške: 2 955,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 25.09.2019
Dátum zverejnenia: 25.09.2019
Účinnosť zmluvy: 26.09.2019
25.9.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MAGDG 1900419
Žiadateľ: MACH TRADE, s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Obchodná 36
Príspevok vo výške: 3 000,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 25.09.2019
Dátum zverejnenia: 25.09.2019
Účinnosť zmluvy: 26.09.2019
20.9.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MAGDG 1900418
Žiadateľ: Váš správca, s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Topoľčianska 7
Príspevok vo výške: 2 774,40 €
Dátum uzavretia zmluvy: 18.09.2019
Dátum zverejnenia: 20.09.2019
Účinnosť zmluvy: 21.09.2019
20.9.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MAGDG 1900417
Žiadateľ: Váš správca, s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Topoľčianska 5
Príspevok vo výške: 1 509,60 €
Dátum uzavretia zmluvy: 18.09.2019
Dátum zverejnenia: 20.09.2019
Účinnosť zmluvy: 21.09.2019
3.9.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MAGDG 1900296
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: Stavebné bytové družstvo BA IV
Príspevok na nehnuteľnosť – Eisnerova 42-44
Príspevok vo výške: 3 000,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 26.08.2019
Dátum zverejnenia: 03.09.2019
Účinnosť zmluvy: 04.09.2019
20.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MAGDG 1900321
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: Bratislavská správcovská spoločnosť, s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Saratovská 6A-E
Príspevok vo výške: 3 000,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 19.08.2019
Dátum zverejnenia: 20.08.2019
Účinnosť zmluvy: 21.08.2019
21.11.2016Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov formou bežného transferu z rozpočtu poskytovateľa prijímateľovi v celkovej výške 199 992 eur v rozpočtovom roku 2016. Finančné prostriedky budú poskytnuté v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015 v rámci Programu: „1 Mobilita a verejná doprava, Podprogram: 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy, Prvok 1.1.2 Integrovaná doprava“.

Dátum uzatvorenia: 18.11.2016
Zverejnene dna:21.11.2016
1.12.2020Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v zmysle ust. § 269 ods. 2 ObZ
Predmet zmluvy: poskytnutie finančných prostriedkov za účelom rekonštrukcie Karloveskej knižnice na Jurigovom námestí č. 1
Dátum uzatvorenia: 30.11.2020
Dátum zverejnenia: 30.11.2020
Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, so sídlom Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČO: 00 603 520
29.12.2015Zmluva o poskytnutí garantu
Výsadba živého plotu a stromov na Štefaničovej ulici
Zverejnené dňa: 29.12.2015
25.2.2022Zmluva o poskytnutí kompenzačného príspevku
Zmluva o poskytnutí kompenzačného príspevku za účelom poskytnutia kompenzačného príspevku na roky 2022 a 2023 Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.
Číslo zmluvy: MAGDG2200002
Dátum uzatvorenia: 23.02.2022
Dátum zverejnenia: 25.02.2022
Dátum účinnosti: 26.02.2022
Kancelária riaditeľa magistrátu
26.5.2022Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre odd. SO pre IROP hl. mesta, na základe schválenia projektu s názvom "Refundácia miezd pracovníkov SO pre IROP KM Bratislava" v rámci OP Integrovaný regionálny operačný program
Číslo zmluvy: OSORO16006
Dodávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, IČO: 50349287
Dátum uzatvorenia: 24. 5. 2022
Cena: 49 535,84 €
Oddelenie SO pre IROP
12.5.2020Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre odd. SO pre IROP hl. mesta, na základe schválenia projektu s názvom "Refundácia miezd zamestnancov SO pre IROP KM Bratislava" v rámci OP Integrovaný regionálny operačný program.

Dátum uzatvorenia: 05. 5. 2020
Dátum zverejnenia: 12. 5. 2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 -11- 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 18.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.