Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 8 -9- 10 11 12  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
28.4.2017Poskytnutie finančného príspevku na odstránenie grafitov na nehnuteľnosť Riazanská 77-83
poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.4.2017
Príjemca: NOVBYT, s r. o.
Sídlo: Hálková 11, 831 03 Bratislava
IČO: 31369332
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Zverejnené dňa: 28.4.2017
26.5.2016Zmluva č. MsP/16/00025 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho riozpočtu SR [PDF, 1,1 MB]
Zmluva č. MsP/16/00025 o poskytnutí finančnej dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR uzatvorená medzi poskytovateľom Ministerstvom vnútra SR - Okresným úradom Bratislava a príjemcom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi finančné prostriedky na rozšírenie kamerového systému mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy v Starom Meste.
Dotácia je vo výške 3 260 eur.
Zverejnená : 26.5.2016.
16.5.2016Dohoda o mimoriadnom ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2231022000401
Dohoda o mimoriadnom ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2231022000401 k projektu "Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta Bratislavy - II. etapa"
Zverejnené dňa 16.05.2015
30.3.2016Zmluva o finančnom príspevku na zabezpečenie prevádzky a údržby kolektoru č. 249400211600
uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislava a poločenstvom vlastníkov bytov na Jamnického č. 2. Predmetom zmluvy je kolektor, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Karlova Ves. Ročný finančný príspevok predstavuje čiastku v sume 386, 10 €
Zverejnené dňa : 30.3.2016
24.3.2016Dodatok č. 1 k Projektovej zmluve č. 1104/2014 na projekt „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“
Predĺženie obdobia realizácie výdavkov. Výdavky na projekt musia byť zrealizované do 30.4.2017. Dátum zverejnenia: 23.3.2016 v CRZ. Dátum účinnosti: 24.03.2016
10.3.2016Zmluva o finančnom príspevku na zabezpečenie prevádzky a údržby kolektoru č. 249400191600
uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislava a poločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov - VETERNICA. Predmet zmluvy je prenájom kolektoru v k.ú. Karlova Ves. Účel prenájmu je uloženie siete v kolektore - vodovodná prípojka.
Dátum zverejnenia : 10.03.2016
3.2.2016Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Zmluva č. 112394 08U03 o poskytnutí podpory z nvironmentálneho fondu formou dotácie na projekt Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v hlavnom meste Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 3.2.2016
20.1.2016Dodatok č.3 k Zmluve o partnerstve
Dodatok č.3 k Zmluve o partnerstve k projektu Elektronizácia služžieb bratislavskej samosprávy
Dátum zverejnenia: 20.1.2016
29.12.2015Zmluva o poskytnutí garantu
Výsadba živého plotu a stromov na Štefaničovej ulici
Zverejnené dňa: 29.12.2015
7.12.2015Zmluva o sponzoringu
poskytnutie sponzoringu pri výsadbe živého plota a výsadbe drevín na Štefanovičovej ulici. Dátum uzatvorenia zmluvy: 4.12.2015
Zverejnené dňa: 07.12.2015
30.11.2015dohoda o ukončení zmluvy o NFP
Predmetom zmluvy je dohoda mesta a RO OPD o ukončení Zmluvy o NFP
Dátum zverejnenia: 30.11.2015
3.11.2015Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu Elektronizácia služžieb bratislavskej samosprávy. Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 21.10.2015
Dátum zverejnenia: 3.11.2015
28.10.2015Dodatok č.2 k Zmluve o partnerstve
Dodatok č.2 k Zmluve o partnerstve k projektu Elektronizácia služžieb bratislavskej samosprávy
Dátum zverejnenia: 27.10.2015
28.10.2015Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu Elektronizácia služžieb bratislavskej samosprávy. Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 25.9.2015
Dátum zverejnenia: 28.10.2015
28.9.2015Aktualizované znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa
Aktualizované znenie Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 620/A800/2015 pre projekt "Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1.etapa" kód projektu z ITMS: 23140110028. Predmetom aktualizácie všeobecných zmluvných podmienok je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
Dátum zverejnenia: 28.9.2015
3.9.2015Zmluva o péoskytnutí dotácie zo štítneho rozpočtu na r. 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality č. MsP/15/00020 [PDF, 1,1 MB]
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na r. 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality - digitalizácia a rekonštrukcia kamerového systému MsP Bratislava uzatvorená 31.8.2015 medzi poskytovateľom Ministerstvom vnútra SR - Okresným úradom Bratislava a príjemcom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Výška dotácie je 24. 000 eur.

Zverejnená: 3.9.2015.
18.8.2015Dodatok č. 2/2015 k Projektovej zmluve na realizáciu projektu v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“
úprava ponuky na poskytnutie grantu.
Dátum zverejnenia: 18.8.2015
14.7.2015Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
Dátum zverejnenia: 14.07.2015
5.6.2015Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP
Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu Elektronizácia služžieb bratislavskej samosprávy
Dátum zverejnenia: 5.6.2015
21.5.2015Zmluva č.132/OVOSOD/2015 - naše číslo MAGTS1500088
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku uzatvorená podľa § 89 ods. 10 zákona NR SR č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - podpísaná 05.05.2015
Dátum zverejnenia: 21.05.2014
5.5.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.3
Predmetom dodatku je splnomocnenie pre RNDr. Želmíru Greifovú
Zverejnené dňa: 05.05.2015
5.5.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.4
Predmetom dodatku je splnomocnenie pre RNDr. Želmíru Greifovú
Zverejnené dňa: 05.05.2015
5.5.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.4
Predmetom dodatku je splnomocnenie pre RNDr. Želmíru Greifovú
Zverejnené dňa: 05.05.2015
4.5.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.3
Predmetom dodatku je splnomocnenie pre RNDr. Želmíru Greifovú
Zverejnené dňa : 4.5.2015
4.5.2015Dodatok k Zmluve o NFP č.3
Predmetom dodatku je splnomocnenie pre RNDr. Želmíru Greifovú
Zverejnené dňa : 4.5.2015

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 7 8 -9- 10 11 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 18.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.