Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 12  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
28.10.2015Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu Elektronizácia služžieb bratislavskej samosprávy. Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 25.9.2015
Dátum zverejnenia: 28.10.2015
28.10.2015Dodatok č.2 k Zmluve o partnerstve
Dodatok č.2 k Zmluve o partnerstve k projektu Elektronizácia služžieb bratislavskej samosprávy
Dátum zverejnenia: 27.10.2015
3.11.2015Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu Elektronizácia služžieb bratislavskej samosprávy. Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 21.10.2015
Dátum zverejnenia: 3.11.2015
30.11.2015dohoda o ukončení zmluvy o NFP
Predmetom zmluvy je dohoda mesta a RO OPD o ukončení Zmluvy o NFP
Dátum zverejnenia: 30.11.2015
7.12.2015Zmluva o sponzoringu
poskytnutie sponzoringu pri výsadbe živého plota a výsadbe drevín na Štefanovičovej ulici. Dátum uzatvorenia zmluvy: 4.12.2015
Zverejnené dňa: 07.12.2015
29.12.2015Zmluva o poskytnutí garantu
Výsadba živého plotu a stromov na Štefaničovej ulici
Zverejnené dňa: 29.12.2015
20.1.2016Dodatok č.3 k Zmluve o partnerstve
Dodatok č.3 k Zmluve o partnerstve k projektu Elektronizácia služžieb bratislavskej samosprávy
Dátum zverejnenia: 20.1.2016
3.2.2016Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Zmluva č. 112394 08U03 o poskytnutí podpory z nvironmentálneho fondu formou dotácie na projekt Sanácia lokalít s nezákonne umiestneným odpadom v hlavnom meste Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 3.2.2016
10.3.2016Zmluva o finančnom príspevku na zabezpečenie prevádzky a údržby kolektoru č. 249400191600
uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislava a poločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov - VETERNICA. Predmet zmluvy je prenájom kolektoru v k.ú. Karlova Ves. Účel prenájmu je uloženie siete v kolektore - vodovodná prípojka.
Dátum zverejnenia : 10.03.2016
24.3.2016Dodatok č. 1 k Projektovej zmluve č. 1104/2014 na projekt „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“
Predĺženie obdobia realizácie výdavkov. Výdavky na projekt musia byť zrealizované do 30.4.2017. Dátum zverejnenia: 23.3.2016 v CRZ. Dátum účinnosti: 24.03.2016
30.3.2016Zmluva o finančnom príspevku na zabezpečenie prevádzky a údržby kolektoru č. 249400211600
uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislava a poločenstvom vlastníkov bytov na Jamnického č. 2. Predmetom zmluvy je kolektor, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Karlova Ves. Ročný finančný príspevok predstavuje čiastku v sume 386, 10 €
Zverejnené dňa : 30.3.2016
16.5.2016Dohoda o mimoriadnom ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2231022000401
Dohoda o mimoriadnom ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2231022000401 k projektu "Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta Bratislavy - II. etapa"
Zverejnené dňa 16.05.2015
26.5.2016Zmluva č. MsP/16/00025 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho riozpočtu SR [PDF, 1,1 MB]
Zmluva č. MsP/16/00025 o poskytnutí finančnej dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR uzatvorená medzi poskytovateľom Ministerstvom vnútra SR - Okresným úradom Bratislava a príjemcom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi finančné prostriedky na rozšírenie kamerového systému mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy v Starom Meste.
Dotácia je vo výške 3 260 eur.
Zverejnená : 26.5.2016.
21.11.2016Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov formou bežného transferu z rozpočtu poskytovateľa prijímateľovi v celkovej výške 199 992 eur v rozpočtovom roku 2016. Finančné prostriedky budú poskytnuté v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015 v rámci Programu: „1 Mobilita a verejná doprava, Podprogram: 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy, Prvok 1.1.2 Integrovaná doprava“.

Dátum uzatvorenia: 18.11.2016
Zverejnene dna:21.11.2016
28.4.2017Poskytnutie finančného príspevku na odstránenie grafitov na nehnuteľnosť Riazanská 77-83
poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.4.2017
Príjemca: NOVBYT, s r. o.
Sídlo: Hálková 11, 831 03 Bratislava
IČO: 31369332
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Zverejnené dňa: 28.4.2017
28.4.2017Poskytnutie finančného príspevku na odstránenie grafitov na nehnuteľnosť Uhrovecká 2-6
poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.4.2017
Príjemca: Magda Sojáková - Správa objektov DNV
Sídlo: Štefana Králika 6, 841 08 Bratislava
IČO: 40959741
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Zverejnené dňa: 28.4.2017
28.4.2017Poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie grafitov na nehnuteľnosť Francisciho 5
poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.4.2017
Príjemca: Ing. Anna Horárová - H&A, spol. s r. o.
Sídlo: Námestie biely Kríž č. 5, 831 02 Bratislava
IČO: 44513054
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Zverejejnené dňa: 28.4.2017
28.4.2017Poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť Baštová 12
poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.4.2017
Príjemca: H-Probyt, spol. s r. o.
Sídlo: Povraznícka 4, 811 05 Bratislava
IČO: 35722924
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Zverejené dňa: 28.4.2017
28.4.2017Poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť Čaklovská 6
poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.4.2017
Príjemca: H-Probyt, spol. s r. o.
Sídlo: Povraznícka 4, 811 05 Bratislava
IČO: 35722924
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Zverejnené dňa: 28.4.2017
28.4.2017Poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť Lazaretská 31
poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť Lazaretská 31
predmet/anotácia: poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.4.2017
Príjemca: H-Probyt, spol. s r. o.
Sídlo: Povraznícka 4, 811 05 Bratislava
IČO: 35722924
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Zverejnené dňa: 28.4.2017
28.4.2017Poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť Heydukova 19
poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť Heydukova 19
predmet/anotácia: poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.4.2017
Príjemca: H-Probyt, spol. s r. o.
Sídlo: Povraznícka 4, 811 05 Bratislava
IČO: 35722924
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Zverejejnené dňa: 28.4.2017
16.6.2017Poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť Drieňová 36
Číslo: MAGDG1700297
typ: poskytnutie finančného príspevku na odstránenie grafitov na nehnuteľnosť Drieňová 36
predmet/anotácia: poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.6.2017
Príjemca: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Sídlo: Drieňová 36, 821 01 Bratislava
IČO: 30796687
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
16.6.2017Poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť Zámočnícka 5
Číslo: MAGDG1700304
typ: poskytnutie finančného príspevku na odstránenie grafitov na nehnuteľnosť Zámočnícka 5
predmet/anotácia: poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.6.2017
Príjemca: C 4, a. s.
Sídlo: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO: 36808709
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Zverejejnené dňa: 28.4.2017
16.6.2017Poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť Mýtna 27
Číslo: MAGDG1700298
typ: poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie grafitov na nehnuteľnosť Mýtna 27
predmet/anotácia: poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.6.2017
Príjemca: Ing. Jozef Medvecký M+M stavebná a obchodná činnosť
Sídlo: Fraňa Kráľa 1000/28, 811 05 Bratislava
IČO: 11829931
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
16.6.2017Poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť H. Meličkovej 39,41,43
Číslo: MAGDG1700299
typ: poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov na nehnuteľnosť Hany Meličkovej 39,41,43
predmet/anotácia: poskytnutie finančného príspevku
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.6.2017
Príjemca: SVB KASKÁDY
Sídlo: Hany Meličkovej 43, 841 05 Bratislava
IČO: 30857970
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: oddelenie životného prostredia a mestskej zelene

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 18.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.