Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 12  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
19.4.2018Zmluva na príspevok na odstraňovanie grafitov a antigrafitový náter na Dolnozemská č. 1 [PDF, 167 kB]
príspevok na odstraňovanie grafitov a antigrafitový náter
18.9.2013Zmluva MsP/13/00026 o poskytnutí nenávratého finančného príspevku
Predmetom zml. je poskytovanie mesačného paušálneho príspevku 20 eur MČ BA Jarovce Mestskej polícii Bratislava pre potreby okrskára na pohonné hmoty.
DÁTUM ZVEREJNENIA: 18.9.2013
21.5.2015Zmluva č.132/OVOSOD/2015 - naše číslo MAGTS1500088
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku uzatvorená podľa § 89 ods. 10 zákona NR SR č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - podpísaná 05.05.2015
Dátum zverejnenia: 21.05.2014
10.10.2014Zmluva č. OSV/09/2014 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Popis (anotácia): Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu hlavného mesta v celkovej výške 20 000 Eur na rok 2014 občianskemu združeniu Vagus pracujúcemu so špecifickou sociálnou skupinou - ľuďmi bez domova na prevádzku nízkoprahového denného centra DOMEC, MAGTS 1400160
Zverejnené dňa: 10.10.2014
26.5.2016Zmluva č. MsP/16/00025 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho riozpočtu SR [PDF, 1,1 MB]
Zmluva č. MsP/16/00025 o poskytnutí finančnej dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR uzatvorená medzi poskytovateľom Ministerstvom vnútra SR - Okresným úradom Bratislava a príjemcom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi finančné prostriedky na rozšírenie kamerového systému mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy v Starom Meste.
Dotácia je vo výške 3 260 eur.
Zverejnená : 26.5.2016.
2.5.2013Zmluva č. MsP/13/00001 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Predmetom zmluvy je poskytnutie mesačného paušálneho príspevku 40 eur na pohonné látky do sl. mot. vozidla okrskára v MČ Bratislava - Záhorská Bystrica.
Zverejnené dňa: 2.5.2013
10.7.2012Zmluva č. MsP/12/00012 o poskytnutí finančného príspevku [PDF, 1,2 MB]
Predmetom zmluvy je finančný príspevok 20 eur mesačne na pohonné hmoty okrskára MsP v Mč BA Čuňovo.
Zverejnené dňa: 10.7.2012
20.5.2020Zmluva č. MAGTS2000067 o kompenzačnom príspevku
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na účel skvalitnenia výkonu miestnej samosprávy vo výške 350 000 Eur z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020.


Dátum uzatvorenia zmluvy: 27. 02. 2020
Dátum zverejnenia: 20.05.2020
Dátum účinnosti: 21. 05. 2020
Dátum platnosti zmluvy do: 31.12.2021
17.7.2019Zmluva č. MAGDG 1900317 o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov
MAGDG 1900317
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Príspevok vo výške: 2 975,81 €
Dátum uzavretia zmluvy: 15.7.2019
Dátum zverejnenia: 17.7.2019
Účinnosť zmluvy: 18.7.2019
17.7.2019Zmluva č. MAGDG 1900293 o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov
MGDG 1900293
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Príspevok vo výške: 3 000,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 15.7.2019
Dátum zverejnenia: 17.7.2019
Účinnosť zmluvy: 18.7.2019
28.10.2014Zmluva č. MAGDG 1400255/214 o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie prác na vojnovom hrobe. národnej kultúrnej pamiatke Slavín - pamätník a cintorín sovietskej armády
Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančných prostriedkov určených na umelecko - reštaurátorskú obnovu národnej kultúrnej pamiatky Slavín - pamätník a cintorín sovietskej armády v hlavnom meste SR Bratislave
Dátum zverejnenia: 28.10.2014
15.7.2020Zmluva č. KC/02/2020
Sponzorská zmluva medzi Lenovo CSR a Centrum pre deti a rodiny Repuls o poskytnutí finančných prostriedkov vo výške 1500€ na náklady súvisiace s realizáciou tábora pre deti bývajúce v Centre pre deti a rodiny Repuls.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 10. 07. 2020
Dátum účinnosti: 15. 07. 2020
Dátum platnosti zmluvy do: 13.07.2020 – 24.07.2020
Dátum zverejnenia: 15.07.2020
30.8.2021Zmluva č. KC/01/2021
Zmluva č. KC/01/2021 o spolupráci podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Číslo zmluvy: MAGDG2100294
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku za účelom poskytnutia nákladov na pokrytie denného tábora pre deti v CDR Repuls uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Lenovo.
Dátum uzatvorenia: 12. 07. 2021
Dátum zverejnenia: 30.08.2021
Dátum účinnosti: 31. 08. 2021
Dátum platnosti zmluvy do: 06.07.2021-16.07.2021
Názov oddelenia: Centrum pre deti a rodiny Repuls
8.12.2020Zmluva č. 888/2020 o poskytnutí dotácie na projekt
Zmluvná strana: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
Cena za dielo: 20 000 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 27.11.2020
Dátum zverejnenia: 08.12.2020
Dátum účinnosti: 09.12.2020
18.7.2013Zmluva č. 7/BA/2013
Poskytnutie finančnej dotácie v rámci prevencie kriminality Obvodným úradom Bratislava na projekt rozširovania kamerového systému mestskej polície.
Zverejnené dňa: 18.7.2013
20.8.2014Zmluva č. 4/2014/2340 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2014 na výkon prác na vojnových hroboch
Predmetom zmluvy pre poskytnutie finančných prostriedkov na umelecko - reštaurátorskú obnovu národnej kultúrnej pamiatky Slavín - pamätník a cintorín sovietskej armády v hlavnom meste SR Bratislave
Zverejnené dňa: 20.08.2014
29.4.2019Zmluva č. 1312041S84801 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva č. 1312041S84801 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorená medzi poskytovateľom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a prijímateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Nenávratný finančný príspevok je poskytnutý na realizáciu projektu „Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK II“
Dátum podpísania zmluvy: 24.4.2019
Dátum zverejnenia: 29.4.2019
Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
8.7.2013Zmluva č. 1/2013 o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
Poskytnutí návratnej finančnej výpomoci Dopravnému podniku Bratislava.
Zverejnené dňa: 8.7.2013
19.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MAGDG 1900292
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: HEDAK, a. s.
Príspevok na nehnuteľnosť – Mýtna 5
Príspevok vo výške: 3 000,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 15.08.2019
Dátum zverejnenia: 19.08.2019
Účinnosť zmluvy: 20.08.2019
12.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MGDG 1900305
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: Správa objektov DNV plus, spol. s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Š. Králika 20
Príspevok vo výške: 2 994,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 12.8.2019
Dátum zverejnenia: 12.8.2019
Účinnosť zmluvy: 13.8.2019
12.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MGDG 1900304
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: Správa objektov DNV, spol. s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – J. Smreka 20
Príspevok vo výške: 2 826,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 12.8.2019
Dátum zverejnenia: 12.8.2019
Účinnosť zmluvy: 13.8.2019
12.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MGDG 1900302
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: Správa objektov DNV plus, spol. s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – I. Bukovčana 14
Príspevok vo výške: 2 994,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 12.8.2019
Dátum zverejnenia: 12.8.2019
Účinnosť zmluvy: 13.8.2019
12.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MGDG 1900303
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: Správa objektov DNV plus, spol. s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Š. Králika 18
Príspevok vo výške: 3 000,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 12.8.2019
Dátum zverejnenia: 12.8.2019
Účinnosť zmluvy: 13.8.2019
12.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MGDG 1900306
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: Správa objektov DNV plus, spol. s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – I. Bukovčana 12
Príspevok vo výške: 2 982,00 €
Dátum zverejnenia: 12.8.2019
Účinnosť zmluvy: 13.8.2019
12.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MGDG 1900295
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: Bytové družstvo Petržalka
Príspevok na nehnuteľnosť – Starhradská 8
Príspevok vo výške: 632,52 €
Dátum uzavretia zmluvy: 12.8.2019
Dátum zverejnenia: 12.8.2019
Účinnosť zmluvy: 13.8.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 18.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.