Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 12  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
27.11.2013Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 246504591300
Predmetom tejto Zmluvy je dohoda zmluvných strán o spôsobe a podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov poskytovateľom prijímateľovi a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri príprave a realizácii Stavby II podľa projektovej dokumentácie. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 27.11.2013
28.11.2013Dodatku k zmluve o NFP k projektu Trolejbusová trať konečná Gaštanová
zverejnenie v CRZ zo strany ministerstva pôdohospodárstva, ako poskytovateľa prostriedkov 27.11.2013.
Zverejnené dňa: 28.11.2013
29.11.2013Dodatok č. 2 o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
Podmienky splácania návratnej finančnej výpomoci a úroky
Zverejnené dňa:29.11.2013
29.11.2013Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine bola uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Zverejnenie: 29.11.2013
19.12.2013Dodatok k zmluve o poskytnutie NFP - Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta SR Bratislavy
ZS: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Hlavné mesto / Predmet: Podpisové vzory
Zverejnené dňa: 19.12.2013
20.12.2013Dodatok k zmluve o poskytnutie NFP - Trolejbusová trať Trenčianska
ZS: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Hlavné mesto. Predmet: Podpisové vzory, cena po verejnej súťaži
Zverejnené dňa: 20.12.2013
31.12.2013Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1364/2013 zo dňa 12.12.2013 sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa príjemca zaväzuje vrátiť poskytovateľovi návratnú finančnú výpomoc do 15 dní odo dňa refundácie nákladov na projekt uvedený v odseku 1 čl. I z rakúskeho Spoločného technického sekretariátu CBS a z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, najneskôr do konca roku 2014.
Zverejnené dňa: 31.12.2013
23.1.2014Dodatok č. 1 DZ223102200150101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2231022001501
Dodatok č. 1 DZ223102200150101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2231022001501
Zverejnené dňa: 23.1.2014
4.2.2014ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 37/B300/2014
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu "NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. - Bosákova ulica"
Dátum zverejnenia: 4.2.2014
24.2.2014Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2231022001201
Číslo dodatku: DZ223102200120102 / Obstarávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR / Dodávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zverejnené dňa : 24.2.2014
3.3.2014ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži
Dátum zverejnenia: 03. 03. 2014
13.3.2014Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 37/B300/2014
Predmetom je úprava všeobecných zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu "NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. - Bosákova ulica"
Zverejnené dňa: 13.03.2014
28.3.2014Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.Z2232022008201
Predmetom je úprava všeobecných zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu "Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy"
Dátum zverejnenia: 28.3.2014
1.4.2014Zmluva o NFP na projekt: ,, NS MHD 1. Etapa, Prevádzkový úsek Janíkov Dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. – Bosákova ul., projektová dokumentácia“
Zmluva o NFP na projekt: ,, NS MHD 1. Etapa, Prevádzkový úsek Janíkov Dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. – Bosákova ul., projektová dokumentácia“. Suma:1 006 740,15 EUR. Zml. strany: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Hlavné mesto SR Bratislava
Zverejnenie dňa 1.4.2014
12.5.2014Zmluva o návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív vo výške 2 500 tis. eur na rozvoj a podporu plnenia funkcií Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky.
Zverejnenie dňa: 12.5.2014
14.5.2014ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2231012009601
Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: NFP22310120211 Názov projektu: ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Socio - ekonomická analýza Kód ITMS projektu : 22310120096 Miesto realizácie projektu : Primaciálne námestie č. 1 Číslo Výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO.
Zverejnené dňa: 14.05.2014
21.5.2014dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 145/B300/2014
dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 145/B300/2014
Dátum zverejnenia: 21.05.2014
13.6.2014Zmluva o poskytnutí fin. dotácie č.MsP/14/00012 [PDF, 158 kB]
Zmluva č. MsP/14/00012 zo dňa 10.6.2014 o poskytnutí finančnej dotácie uzatvorená medzi poskytovateľom MČ Bratislava Staré Mesto a príjemcom Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie 18.500 eur na posilnenie hliadkovej činnosti Mestskej polície počas letnej turistickej sezóny v MČ Bratislava Staré Mesto.
Zverejnené 13.6.2014.
17.7.2014DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Zverejnené:17.07.2014
20.8.2014Zmluva č. 4/2014/2340 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2014 na výkon prác na vojnových hroboch
Predmetom zmluvy pre poskytnutie finančných prostriedkov na umelecko - reštaurátorskú obnovu národnej kultúrnej pamiatky Slavín - pamätník a cintorín sovietskej armády v hlavnom meste SR Bratislave
Zverejnené dňa: 20.08.2014
10.10.2014Zmluva č. OSV/09/2014 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Popis (anotácia): Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu hlavného mesta v celkovej výške 20 000 Eur na rok 2014 občianskemu združeniu Vagus pracujúcemu so špecifickou sociálnou skupinou - ľuďmi bez domova na prevádzku nízkoprahového denného centra DOMEC, MAGTS 1400160
Zverejnené dňa: 10.10.2014
13.10.2014Poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie grafitov
Poskytnutie finančného príspevku na odstraňovanie grafitov MAGDG1400253 - Trnavská ul. 12,14,16, MAGDG1400254 - Trnavská ul. 26,28,30.
Zverejnené dňa: 13.10.2014
28.10.2014Zmluva č. MAGDG 1400255/214 o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie prác na vojnovom hrobe. národnej kultúrnej pamiatke Slavín - pamätník a cintorín sovietskej armády
Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančných prostriedkov určených na umelecko - reštaurátorskú obnovu národnej kultúrnej pamiatky Slavín - pamätník a cintorín sovietskej armády v hlavnom meste SR Bratislave
Dátum zverejnenia: 28.10.2014
30.10.2014Zmluva o nenávratný finančný príspevok
projektové služby
Dátum zverejnenia: 30.10.2014
20.11.2014Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
Dátum zverejnenia: 20.11.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 18.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.