Zmluvy o vzájomnom plnení

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 52 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
11.12.2014Zmluva o postúpení (časti) pohľadávky Ochotnícky
Na základe Zmluvy o postúpení (časti) pohľadávky Hlavné mesto SR Bratislava postúpilo na Ing. Andreja Ochotníckeho časť pohľadávky z faktúry č. 2711100090 v nominálnej hodnote 300,- EUR. Táto Zmluva bola podpísaná dňa 09.12.2014 a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia 11.12.2014.
15.5.2015Zámenná zmluva
Zámenná zmluva, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností v k.ú. Rača, a to pozemkov registra „C“ KN: parc. č. 17342/203, vytvorená podľa GP č. 41/2015, pozemok parc. č. 17351/1, parc. č. 17353/2, parc. č. 4963/290, vytvorená podľa GP č.37/2015 a stavby súp. č. 9767 na parc. č. 17353/2 a parc. č. 17353/8. Uzatvorené dňa: 14.5.2015
Zverejnené dňa: 15.5.2015
23.7.2015Zámenná zmluva č. 038802731500
Zámenná zmluva č. 038802731500, ktorej predmetom je zámena pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 550 – ostatné plochy o výmere 225 m2 a parc. č. 545/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 257 m2, k. ú. Rusovce, zapísaných na LV č. 1779, nachádzajúcich sa v okrese Bratislava V, v obci Bratislava – mestská časť Rusovce, Kovácsova ulica Bratislava za pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 515/3 – záhrady vo výmere 432 m2 a parc. č. 545/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 813 m2, k. ú. Rusovce, zapísaných na LV č. 1633, nachádzajúcich sa v okrese Bratislava V, v obci Bratislava – mestská časť Rusovce, Kovácsova ulica Bratislava. Uzatvorené dňa: 16.7.2015
Zverejnené dňa: 23.7.2015
23.11.2015Zámenná zmluva č. 03 88 0490 15 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0490 15 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov v k. ú. Vajnory takto: novovytvorený pozemok registra „C“ vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy parc. č. 2761/4 vo výmere 75 m2, k.ú. Vajnory sa zamieňa za novovytvorené pozemky registra „C“ vo vlastníctve Ing.Pavla Nemčeka parc. č. 2126/7 – vo výmere 61 m2, parc. č. 2127/3 vo výmere 13 m2, parc. č. 2128/3 vo výmere 1 m2, k.ú.Vajnory.
Uzatvorené dňa: 23.11.2015
Zverejnené dňa: 23.11.2015
18.12.2015Zámenná zmluva č. 038807171500
Zámenná zmluva č. 038807171500, ktorej predmetom je zámena pozemkov parc. č. 11787/21 a parc. č. 11787/22 v k.ú. Nové Mesto za pozemok parc. č. 11765/4 v k.ú. Nové Mesto. Uzatvorené dňa: 2.12.2015
Zverejnené dňa: 18.12.2015
19.7.2016Zámenná zmluva s právom spätnej kúpy a zmluva o zriadení predkupného práva č. 038804241600
Zámenná zmluva s právom spätnej kúpy a zmluva o zriadení predkupného práva č. 038804241600, ktorej predmetom je zámena pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady, parc. č. 18338/2 – lesné pozemky o výmere 3086 m2 a parc. č. 18338/4 – lesné pozemky o výmere 2250 m2, zapísané na LV č. 2605 za novovytvorený pozemok registra „C“ KN v k. ú Vinohrady, parc. č. 19548/3 – lesné pozemky o výmere 5001 m², ktorý vznikol podľa GP č. 24/2015. Uzatvorené dňa: 15.7.2016
Zverejnené dňa: 19.7.2016
24.10.2016Zámenná zmluva č. 038802101600
Zámenná zmluva č. 038802101600, predmetom ktorej je zámena pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21511/6 získa do výlučného vlastníctva Slovenská republika - správa Úradu vlády Slovenskej republiky, za parc. č. 2187/30, ktorej vlastníkom sa stane Hlavné mesto SR Bratislava. Uzatvorené dňa: 8.9.2016
Zverejnené dňa: 24.10.2016
26.6.2017Zámenná zmluva č. 03 88 0450 17 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0450 17 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov registra „C“ parc. č. 1168/6 za pozemok parc. č. 1183/9 v k. ú. Devín.
Uzatvorené dňa: 22.06.2017
Zverejnené dňa: 26.06.2017
19.7.2017Zámenná zmluva č. 03 88 0501 17 00
Zámenná zmluva č. 0388 0501 1700, ktorou sa zamieňajú pozemky v k.ú. Staré Mesto registra "C" KN parc. č. 21739/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 854 m², parc. č. 21739/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 278 m², parc. č. 21739/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1330 m², zapísaných na LV č. 8925 za pozemok v k.ú. Karlova Ves registra „C“ KN parc. č. 2981/72 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2564 m² zapísaného na liste vlastníctva č. 1425.
Uzatvorená dňa : 18.7.2017
Zverejnená dňa : 19.7.2017
18.9.2017Zmluva o vzájomnom plnení č. 248805901700
Zmluva o vzájomnom plnení č. 248805901700, ktorej predmetom je prevod pozemku reg. „C“ parc. č. 2555/102 – záhrady vo výmere 197 m2 v k. ú. Lamač.
Uzatvorené dňa: 13.09.2017
Zverejnené dňa: 18.09.2017
21.12.2017Dodatok č. 03 88 0187 14 01 k Zámennej zmluve č. 03 88 0187 14 00
Dodatok č. 03 88 0187 14 01 k Zámennej zmluve č. 03 88 0187 14 00 uzatvorený dňa 21.12.2017 medzi hlavným mestom SR Bratislavou a STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, ktorej predmetom je zmena poslednej vety Článku V ods. 1 Zámennej zmluvy č. 03 88 0187 14 00.

Uzatvorené dňa: 21.12.2017
Zverejnené dňa: 21.12.2017
2.5.2018Dodatok č. 1 k Dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam č. 24 88 08 90 17 00
Dodatok č. 1 k Dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam č. 24 88 08 90 17 00, ktorého predmetom je pozemok registra “C” KN parc. č. 1115/167 a pozemok parc. č. 1115/169 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorený dňa: 27.04.2018
Zverejnený dňa: 02.05.2018
31.5.2018Zámenná zmluva č. 03 88 0393 18 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0393 18 00, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností v k.ú. Vrakuňa, a to pozemku registra „C“ parc. č. 3964/6 trvalé trávne porasty vo výmere 471 m2 vo vlastníctve hlavného mesta za pozemok registra „C“ parc. č. 3964/7- trvalé trávne porasty vo výmere 541 m2.

Uzatvorená dňa: 29.05.2018
Zverejnená dňa: 31.05.2018
1.6.2018Zámenná zmluva č. 03 88 0406 18 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0406 18 00, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností, a to pozemku registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3400/160 – ostatné plochy o výmere 11 457 m², za pozemky registra „C“ v k. ú Dúbravka parc. č. 882/1 – ostatné plochy o výmere 2 003 m², parc. č. 882/2 – ostatné plochy o výmere 2 385 m², parc. č. 882/17 – ostatné plochy o výmere 1 927 m², parc. č. 882/91 – ostatné plochy o výmere 3 197 m², parc. č. 882/92 – ostatné plochy o výmere 1 416 m² a parc. č. 882/93 – ostatné plochy o výmere 473 m².

Uzatvorená dňa: 31. 05. 2018
Zverejnená dňa: 01. 06. 2018
30.7.2019Zámenná zmluva č. 03 88 03 12 19 00
Zámenná zmluva č. 03 88 03 12 19 00, ktorej predmetom je zámena pozemku registra "C" parc. č. 1866/11 - ostatné plochy vo výmere 24 m2 v k. ú. Staré Mesto za pozemky registra "C" parc. č. 1772/26 - záhrady vo výmere 14 m2 a 21505/22 - ostatné plochy vo výmere 11 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 30. 07. 2019
Zverejnená dňa: 30. 07. 2019
18.9.2019Zámenná zmluva č. 03 88 0469 19 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0469 19 00, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností pozemkov parc. č. 15294/1,13,19, 23 a nasl. v k. ú. Ružinov, parc. č. 2845/21, 2846, 2848/1 a nasl. v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 11. 09. 2019
Zverejnená dňa: 18. 09. 2019
23.1.2020Zámenná zmluva č. 038808401900
Zámenná zmluva č. 038808401900, ktorej predmetom je zámena pozemkov v k. ú. Petržalka pozemok registra C KN parc. č. 2150/24 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 463 m2 sa zamieňa za pozemky registra C KN parc. č. 3043/168 - ostatné plochy vo výmere 130 m2 a parc. č. 3051/91 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 255 m2.

Uzatvorená dňa: 22. 01. 2020
Zverejnená dňa: 23. 01. 2020
11.2.2020Zámenná zmluva č. 03 88 0003 20 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0003 20 00, ktorej predmetom je vzájomná zámena nehnuteľností pozemkov registra C KN parc. č. 2841/1-6 v k. ú. Záhorská Bystrica za pozemky registra C KN parc. č. 1947, 1948v k. ú. Rača a pozemky registra E KN parc. č. 17548, 17549 a 17553 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 10. 02. 2020
Zverejnená dňa: 11. 02. 2020
6.7.2020Zámenná zmluva č. 03 88 03 47 20 00
Zámenná zmluva č. 03 88 03 47 20 00, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k Predmetu zámeny.

Uzatvorená dňa: 06. 07. 2020
Zverejnená dňa: 06. 07. 2020
6.5.2021Zámenná zmluva č. 03 88 0007 21 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0007 21 00, ktorej predmetom je zámenný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve zmluvných strán
Dátum uzatvorenia: 21.04.2021
Dátum zverejnenia: 06.05.2021
Dátum účinnosti: 07.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
28.5.2021Zámenná zmluva č. 038802472100
Zámenná zmluva č. 038802472100, ktorej predmetom sú pozemky parc. č. 4620/12 a parc. č. 4690/122 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 27.05.2021
Dátum zverejnenia: 28.05.2021
Dátum účinnosti: 29.05.2021
Oddelenie geodetických činností
16.6.2021Zámenná zmluva č. 03 88 0300 21 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0300 21 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov v k. ú. Vinohrady, parc. č. 21698/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21 m² za parc. č. 21698/2 – ostatné plochy vo výmere 32 m² a parc. č. 18155/5 – záhrady vo výmere 19 m².
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
28.6.2021Zámenná zmluva č. 03 88 0140 21 00
Predmetom tejto zmluvy je vzájomná zámena nehnuteľností a zámenný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve zmluvných strán, a to záväzok Hlavného mesta previesť vlastnícke právo k predmetu zámeny (v k.ú. Staré Mesto, Ružinov, Rača, Dúbravka, Petržalka) na BSK a záväzok BSK previesť vlastnícke právo k predmetu zámeny (v k.ú. Záhorská Bystrica, Rača, Petržalka) na Hlavné mesto v zmysle Čl. III tejto zmluvy.
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 28.06.2021
Dátum účinnosti: 29.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
19.7.2021Zámenná zmluva č. 03 88 0382 21 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0382 21 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1209/30 a parc. č. 1993/7, k. ú. Devín, LV č. 649 za pozemok registra „E“ KN parc. č. 3057/27, k. ú. Devín, LV č. 1.
Dátum uzatvorenia: 15.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
8.3.2022Zámenná zmluva č. 03 88 0159 22 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0159 22 00, predmetom ktorej je zámena pozemkov, a to novovytvoreného pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/276 – ostatná plocha vo výmere 645 m2, vzniknutého podľa GP č. 79/2021 odčlenením od pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/276, LV č. 6957, pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/277 – ostatná plocha vo výmere 611 m2, evidovaného na LV č. 6957 a dielu 3 vo výmere 25 m2, ktorý je GP č. 79/2021 odčlenený od parc. č. 3400/276 – ostatná plocha vo výmere 836 m2, LV č. 6957 a pričlenený k novovytvorenému pozemku parc. č. 3400/278, za pozemky, a to diel 2 vo výmere 244 m2 odčlenený z pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/3 – ostatná plocha vo výmere 6063 m2, LV č. 847, pričlenený k novovytvorenému pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/279 a diel 6 vo výmere 1037 m2 odčlenený od pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/158 – ostatná plocha vo výmere 9800 m2, LV č. 847 a pričlenený k novovytvorenému pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/279.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 52 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.