Zmluvy o vzájomnom plnení

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 52 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
21.12.2017Dodatok č. 03 88 0187 14 01 k Zámennej zmluve č. 03 88 0187 14 00
Dodatok č. 03 88 0187 14 01 k Zámennej zmluve č. 03 88 0187 14 00 uzatvorený dňa 21.12.2017 medzi hlavným mestom SR Bratislavou a STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, ktorej predmetom je zmena poslednej vety Článku V ods. 1 Zámennej zmluvy č. 03 88 0187 14 00.

Uzatvorené dňa: 21.12.2017
Zverejnené dňa: 21.12.2017
2.5.2018Dodatok č. 1 k Dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam č. 24 88 08 90 17 00
Dodatok č. 1 k Dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam č. 24 88 08 90 17 00, ktorého predmetom je pozemok registra “C” KN parc. č. 1115/167 a pozemok parc. č. 1115/169 v k. ú. Rusovce.

Uzatvorený dňa: 27.04.2018
Zverejnený dňa: 02.05.2018
2.10.2012Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 277/2011-Ba [PDF, 89 kB]
Dodatkom č. 1 k nájomnej zmluve č. 277/2011-Ba boli postúpené práva a povinnosti pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám." na hlavné mesto SR Bratislavu.
Zverejnené dňa: 2.10.2012
4.9.2014Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve č. 038804231400
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve č. 038804231400, ktorého predmetom je doplnenie Čl. 1 Zámennej zmluvy o nový ods. 4.
Uzatvorené dňa: 4.9.2014
Zverejnené dňa: 4.9.2014
2.10.2012Dodatok č. 1 k Zmluve č. 297/2011-Ba o podmienkach realizácie stavby a ďalšieho jej prevádzkovania [PDF, 89 kB]
Dodatkom č. 1 k Zmluve č. 297/2011-Ba o podmienkach realizácie stavby a ďlšieho jej prevádzkovania boli postúpené práva a povinnosti pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám." na hlavné mesto SR Bratislavu.
Zverejnené dňa: 2.10.2012
20.9.2012Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 804959 174-8-2011 [PDF, 117 kB]
Dodatkom č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena boli postúpené práva a povinnosti pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám." na hlavné mesto SR Bratislavu.
Zverejnené dňa: 20.09.2012
9.10.2012Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 2/2010 [PDF, 1,4 MB]
Dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 2/2010 boli postúpené práva a povinnosti pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám." na hlavné mesto SR Bratislavu.
Zverejnené dňa: 9.10.2012
11.5.2012Dodatok č. 4 k Zmluve zo dňa 08.07.1998 [PDF, 278 kB]
Predmetom Dodatku č. 4 je úprava vzájomných práv a povinností medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou METRO Bratislava, a.s. vyplývajúcich z prípravy, realizácie a prípravy prevádzky nosného systému mestskej hromadnej dopravy Bratislava.
15.2.2012Dohoda o urovnaní č. 248800701200 [PDF, 1,6 MB]
Predmetom dohody o urovnaní je vzájomné usporiadanie práv a povinností vzniknutých z kúpnej zmluvy č. 06160002/2012, týkajúcej sa skladového priestoru so súp. č. 1118, nachádzajúceho sa na pozemku registra "C" parc. č. 904 k. ú. Rusovce.
Zverejnené dňa: 15.02.2012
24.8.2012Dohoda o urovnaní č. 248804551200 [PDF, 910 kB]
Predmetom dohody o urovnaní č. 248804551200 je majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemku registra "E" parc. č. 3265/2 - záhrady o výmere 7303 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 2113.
Zverejnené dňa: 24.08.2012
15.5.2015Zámenná zmluva
Zámenná zmluva, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností v k.ú. Rača, a to pozemkov registra „C“ KN: parc. č. 17342/203, vytvorená podľa GP č. 41/2015, pozemok parc. č. 17351/1, parc. č. 17353/2, parc. č. 4963/290, vytvorená podľa GP č.37/2015 a stavby súp. č. 9767 na parc. č. 17353/2 a parc. č. 17353/8. Uzatvorené dňa: 14.5.2015
Zverejnené dňa: 15.5.2015
11.2.2020Zámenná zmluva č. 03 88 0003 20 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0003 20 00, ktorej predmetom je vzájomná zámena nehnuteľností pozemkov registra C KN parc. č. 2841/1-6 v k. ú. Záhorská Bystrica za pozemky registra C KN parc. č. 1947, 1948v k. ú. Rača a pozemky registra E KN parc. č. 17548, 17549 a 17553 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 10. 02. 2020
Zverejnená dňa: 11. 02. 2020
6.5.2021Zámenná zmluva č. 03 88 0007 21 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0007 21 00, ktorej predmetom je zámenný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve zmluvných strán
Dátum uzatvorenia: 21.04.2021
Dátum zverejnenia: 06.05.2021
Dátum účinnosti: 07.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
28.6.2021Zámenná zmluva č. 03 88 0140 21 00
Predmetom tejto zmluvy je vzájomná zámena nehnuteľností a zámenný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve zmluvných strán, a to záväzok Hlavného mesta previesť vlastnícke právo k predmetu zámeny (v k.ú. Staré Mesto, Ružinov, Rača, Dúbravka, Petržalka) na BSK a záväzok BSK previesť vlastnícke právo k predmetu zámeny (v k.ú. Záhorská Bystrica, Rača, Petržalka) na Hlavné mesto v zmysle Čl. III tejto zmluvy.
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 28.06.2021
Dátum účinnosti: 29.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
8.3.2022Zámenná zmluva č. 03 88 0159 22 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0159 22 00, predmetom ktorej je zámena pozemkov, a to novovytvoreného pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/276 – ostatná plocha vo výmere 645 m2, vzniknutého podľa GP č. 79/2021 odčlenením od pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/276, LV č. 6957, pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/277 – ostatná plocha vo výmere 611 m2, evidovaného na LV č. 6957 a dielu 3 vo výmere 25 m2, ktorý je GP č. 79/2021 odčlenený od parc. č. 3400/276 – ostatná plocha vo výmere 836 m2, LV č. 6957 a pričlenený k novovytvorenému pozemku parc. č. 3400/278, za pozemky, a to diel 2 vo výmere 244 m2 odčlenený z pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/3 – ostatná plocha vo výmere 6063 m2, LV č. 847, pričlenený k novovytvorenému pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/279 a diel 6 vo výmere 1037 m2 odčlenený od pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/158 – ostatná plocha vo výmere 9800 m2, LV č. 847 a pričlenený k novovytvorenému pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/279.
17.4.2014Zámenná zmluva č. 03 88 0187 14 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0187 14 00, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností, a to pozemku registra „C“ v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 7855/1 o výmere 3 413 m², LV č. 4296, vo vlastníctve spoločnosti ZIPP BRATISLAVA, za pozemok registra „C“ v k.ú Staré Mesto parc. č. 4433/71 o výmere 2 699 m², LV č. 1656, a za pozemky v k.ú. Dúbravka, novovytvorený pozemok parc. č. 882/1 o výmere 5 200 m2 vzniknutý GP č. 004-M8/2014 oddelením od pozemku registra „C“ parc. č. 882/1, LV č. 847, pozemok registra „C“ parc. č. 882/2 o výmere 3 805 m², LV č. 847, pozemok registra „C“ parc. č. 882/17 o výmere 2 396 m², LV č. 1381, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy. Uzatvorené dňa: 17.4.2014.
Zverejnené dňa: 17.4.2014
8.6.2022Zámenná zmluva č. 03 88 0276 22 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0276 22 00, ktorej predmetom je vzájomná zámena nehnuteľnosti bytu č. 3 za byt č. 4 na Dulovom. nám 9.
Číslo zmluvy: 03 88 0276 22 00
Dodávateľ: JUDr. Alena Tešlárová, Tatranská 178/29, 059 52 Veľká Lomnica
Dátum uzatvorenia: 25.05.2022
Cena: 34 413,93 eur
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
30.7.2019Zámenná zmluva č. 03 88 03 12 19 00
Zámenná zmluva č. 03 88 03 12 19 00, ktorej predmetom je zámena pozemku registra "C" parc. č. 1866/11 - ostatné plochy vo výmere 24 m2 v k. ú. Staré Mesto za pozemky registra "C" parc. č. 1772/26 - záhrady vo výmere 14 m2 a 21505/22 - ostatné plochy vo výmere 11 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 30. 07. 2019
Zverejnená dňa: 30. 07. 2019
6.7.2020Zámenná zmluva č. 03 88 03 47 20 00
Zámenná zmluva č. 03 88 03 47 20 00, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k Predmetu zámeny.

Uzatvorená dňa: 06. 07. 2020
Zverejnená dňa: 06. 07. 2020
16.6.2021Zámenná zmluva č. 03 88 0300 21 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0300 21 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov v k. ú. Vinohrady, parc. č. 21698/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21 m² za parc. č. 21698/2 – ostatné plochy vo výmere 32 m² a parc. č. 18155/5 – záhrady vo výmere 19 m².
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
19.7.2021Zámenná zmluva č. 03 88 0382 21 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0382 21 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1209/30 a parc. č. 1993/7, k. ú. Devín, LV č. 649 za pozemok registra „E“ KN parc. č. 3057/27, k. ú. Devín, LV č. 1.
Dátum uzatvorenia: 15.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
31.5.2018Zámenná zmluva č. 03 88 0393 18 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0393 18 00, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností v k.ú. Vrakuňa, a to pozemku registra „C“ parc. č. 3964/6 trvalé trávne porasty vo výmere 471 m2 vo vlastníctve hlavného mesta za pozemok registra „C“ parc. č. 3964/7- trvalé trávne porasty vo výmere 541 m2.

Uzatvorená dňa: 29.05.2018
Zverejnená dňa: 31.05.2018
1.6.2018Zámenná zmluva č. 03 88 0406 18 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0406 18 00, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností, a to pozemku registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3400/160 – ostatné plochy o výmere 11 457 m², za pozemky registra „C“ v k. ú Dúbravka parc. č. 882/1 – ostatné plochy o výmere 2 003 m², parc. č. 882/2 – ostatné plochy o výmere 2 385 m², parc. č. 882/17 – ostatné plochy o výmere 1 927 m², parc. č. 882/91 – ostatné plochy o výmere 3 197 m², parc. č. 882/92 – ostatné plochy o výmere 1 416 m² a parc. č. 882/93 – ostatné plochy o výmere 473 m².

Uzatvorená dňa: 31. 05. 2018
Zverejnená dňa: 01. 06. 2018
5.8.2014Zámenná zmluva č. 03 88 0410 14 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0410 14 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov registra „C“ v k. ú. Dúbravka pozemku parc. č. 213/26 – trvalé trávne porasty o výmere 48 m2 za pozemky parc. č. 213/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m² a parc. č. 213/28 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m² vytvorené GP č. 42/2013. Uzatvorené dňa: 4.8.2014
Zverejnené dňa: 5.8.2014
26.6.2017Zámenná zmluva č. 03 88 0450 17 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0450 17 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov registra „C“ parc. č. 1168/6 za pozemok parc. č. 1183/9 v k. ú. Devín.
Uzatvorené dňa: 22.06.2017
Zverejnené dňa: 26.06.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 52 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.