Zmluvy o vzájomnom plnení

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 52 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
15.5.2015Zámenná zmluva
Zámenná zmluva, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností v k.ú. Rača, a to pozemkov registra „C“ KN: parc. č. 17342/203, vytvorená podľa GP č. 41/2015, pozemok parc. č. 17351/1, parc. č. 17353/2, parc. č. 4963/290, vytvorená podľa GP č.37/2015 a stavby súp. č. 9767 na parc. č. 17353/2 a parc. č. 17353/8. Uzatvorené dňa: 14.5.2015
Zverejnené dňa: 15.5.2015
11.12.2014Zmluva o postúpení (časti) pohľadávky Ochotnícky
Na základe Zmluvy o postúpení (časti) pohľadávky Hlavné mesto SR Bratislava postúpilo na Ing. Andreja Ochotníckeho časť pohľadávky z faktúry č. 2711100090 v nominálnej hodnote 300,- EUR. Táto Zmluva bola podpísaná dňa 09.12.2014 a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia 11.12.2014.
11.12.2014Zmluva o postúpení (časti) pohľadávky FALCON LlEGAL, s.r.o.
Na základe Zmluvy o postúpení (časti) pohľadávky Hlavné mesto SR Bratislava postúpilo na spoločnosť Falcon Legal s.r.o. časť pohľadávky z faktúry č. 2711100062 v nominálnej hodnote 300,- EUR. Táto Zmluva bola podpísaná dňa 09.12.2014 a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia 11.12.2014.
6.11.2014Zámenná zmluva č. 038805761400
Zámenná zmluva č. 038805761400, ktorej predmetom je zámena nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve FUXTON, a to novovzniknutého pozemku registra „C“ parc. č. 5206/41, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1443 m2, za nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve MESTA, a to novovzniknuté pozemky registra „C“ - pozemok parc. č. 5206/42, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 882 m2; pozemok parc. č. 5209/12, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 207 m2; a pozemok parc. č. 5210/14, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o výmere 594 m2. Uzatvorené dňa: 5.11.2014
Zverejnené dňa: 6.11.2014
4.9.2014Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve č. 038804231400
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve č. 038804231400, ktorého predmetom je doplnenie Čl. 1 Zámennej zmluvy o nový ods. 4.
Uzatvorené dňa: 4.9.2014
Zverejnené dňa: 4.9.2014
4.9.2014Zámenná zmluva č. 038804231400
Zámenná zmluva č. 038804231400, ktorej predmetom je zámena pozemku registra „C" katastra nehnuteľnosti parc. č. 807 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 276 m2 k. u. Čunovo, zapísaného na LV č. 2 za pozemok registra „C" katastra nehnuteľnosti parc. č. 691/4 - ostatne plochy o výmere 259 m2, k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 1136. Uzatvorené dňa: 22.7.2014
Zverejnené dňa: 4.9.2014
5.8.2014Zámenná zmluva č. 03 88 0410 14 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0410 14 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov registra „C“ v k. ú. Dúbravka pozemku parc. č. 213/26 – trvalé trávne porasty o výmere 48 m2 za pozemky parc. č. 213/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m² a parc. č. 213/28 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m² vytvorené GP č. 42/2013. Uzatvorené dňa: 4.8.2014
Zverejnené dňa: 5.8.2014
30.7.2014Zámenná zmluva č. 038804061400 [PDF, 78 kB]
Zámenná zmluva č. 038804061400, ktorej predmetom sú nasledovné zámeny pozemkov v k. ú. Devín: novovytvoreného pozemku parc. č. 1460/17 – záhrady o výmere 25 m2, odčleneného GP č. 7/2014 od pozemku registra „C“, parc. č. 1460/6, LV č. 1, za novovytvorený pozemok parc. č. 1460/15 – záhrady o výmere 25 m2, odčlenený GP č. 7/2014 od pozemku registra „C“, parc. č. 1460/4, LV č. 1971 a novovytvoreného pozemku parc. č. 1460/16 – záhrady o výmere 14 m2, odčleneného GP č. 7/2014 od pozemku registra „C“, parc. č. 1460/6, LV č. 1, za novovytvorený pozemok parc. č. 1460/14 – záhrady o výmere 14 m2, odčlenený GP č. 7/2014 od pozemku registra „C“ parc. č. 1460/3, LV č. 1975 . Uzatvorené dňa: 29.7.2014
Zverejnené dňa: 30.7.2014
17.4.2014Zámenná zmluva č. 03 88 0187 14 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0187 14 00, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností, a to pozemku registra „C“ v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 7855/1 o výmere 3 413 m², LV č. 4296, vo vlastníctve spoločnosti ZIPP BRATISLAVA, za pozemok registra „C“ v k.ú Staré Mesto parc. č. 4433/71 o výmere 2 699 m², LV č. 1656, a za pozemky v k.ú. Dúbravka, novovytvorený pozemok parc. č. 882/1 o výmere 5 200 m2 vzniknutý GP č. 004-M8/2014 oddelením od pozemku registra „C“ parc. č. 882/1, LV č. 847, pozemok registra „C“ parc. č. 882/2 o výmere 3 805 m², LV č. 847, pozemok registra „C“ parc. č. 882/17 o výmere 2 396 m², LV č. 1381, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy. Uzatvorené dňa: 17.4.2014.
Zverejnené dňa: 17.4.2014
6.2.2014Zmluva o budúcej zmluve o odplatnom prevode vlastníckeho práva č. 056500571400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o odplatnom prevode vlastníckeho práva č. 056500571400/0099 uzatvorená dňa 06.02.2014 za účelom odplatného prevodu časti nehnuteľností - pozemkov registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Karlova Ves ako parcela č. 2616/31, 2620/16, 2621/3, 2625/9, 2625/10, 2627/11, 2627/10, 2627/22, 2627/24, 2627/23, zapísaných na liste vlastníctva č. 2592 dotknutých stavbou "Rekonštrukcia Cesty na Červený most úsek Lamačská-Dúbravská" v rozsahu podľa geometrického plánu vyhotoveného po geometrickom zameraní skutočného realizovania predmetnej stavby. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 6.2.2014
23.10.2013Zámenná zmluva č. 038803661300
Zámenná zmluva, ktorej predmetom zámena nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 9110/40 – ostatné plochy o výmere 234 m2, vzniknutého podľa geometrického plánu č. 19/2010 oddelením od pozemkov registra „C“ parc. č. 9110/40 – ostatné plochy o výmere 101 m2 a parc. č. 9110/41– ostatné plochy o výmere 677 m2, evidovaných na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za nehnuteľnosť, a to novovytvorený pozemok parc. č. 21788/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 234 m2, oddelený geometrickým plánom č. 19/2010 od pozemku registra „C“ parc. č. 21788/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1008 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 7076, vo vlastníctve spoločnosti Twin City a.s. Uzatvorená dňa: 22.10.2013
Zverejnená dňa: 23.10.2013
18.7.2013Zámenná zmluva č. 038801851300
Zámenná zmluva, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností, a to pozemku registra „C“, parc. č. 21283/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 95 m2, ako aj dielu 8 o výmere 93 m2, dielu 9 o výmere 505 m2, dielu 10 o výmere 551 m2, dielu 11 o výmere 86 m2, dielu 12 o výmere 26 m2, dielu 13 o výmere 69 m2 a dielu 14 o výmere 92 m2, odčlenených GP č. 4/2012 od pozemku registra „C“, parc. č. 21290/4, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za diel 1 o výmere 765 m2, odčlenený GP č. 4/2012 od pozemku registra „C“, parc. č. 21294, a za diel 3 o výmere 752 m2, odčlenený GP č. 4/2012 od pozemku registra „C“, parc. č. 21283/20. Uzatvorené dňa: 17.7.2013
Zverejnené dňa: 18.7.2013
18.7.2013Zmluva o vzájomnom prevode pozemkov č. 038802161300
Zmluva o vzájomnom prevode pozemkov, ktorou Hlavné mesto SR Bratislava prevádza na spoločnosť Kráľova hora, s.r.o. pozemky reg. "C" KN v k.ú. Petržalka parc. č. 5206/16, 5208/4, 5209/5, 5210/4, 5359/9, 5359/37, 5359/52, 5359/54, 1067/2, 1067/8 a v k.ú. Trnávka parc. č. 15850/268 a 15850/269, a ktorou spoločnosť Kráľova hora, s.r.o. prevádza na Hlavné mesto SR Bratislavu pozemky reg. "C" KN v k.ú. Devín parc. č. 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2402, 2403, 2446, 2447. Uzatvorené dňa: 16.7.2013
Zverejnené dňa: 18.7.2013
18.12.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28807331200/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28807331200/0099 zo dňa 17.12.2012, ktorej predmetom je dohoda o uzavretí zmluvy o zriadení vecného bremena, týkajúcej sa vybudovania objektu SO 02 napájacie vedenie a trolejbusová trať Trenčianska.
Zverejnené dňa: 18.12.2012
9.10.2012Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 2/2010 [PDF, 1,4 MB]
Dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 2/2010 boli postúpené práva a povinnosti pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám." na hlavné mesto SR Bratislavu.
Zverejnené dňa: 9.10.2012
2.10.2012Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 277/2011-Ba [PDF, 89 kB]
Dodatkom č. 1 k nájomnej zmluve č. 277/2011-Ba boli postúpené práva a povinnosti pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám." na hlavné mesto SR Bratislavu.
Zverejnené dňa: 2.10.2012
2.10.2012Dodatok č. 1 k Zmluve č. 297/2011-Ba o podmienkach realizácie stavby a ďalšieho jej prevádzkovania [PDF, 89 kB]
Dodatkom č. 1 k Zmluve č. 297/2011-Ba o podmienkach realizácie stavby a ďlšieho jej prevádzkovania boli postúpené práva a povinnosti pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám." na hlavné mesto SR Bratislavu.
Zverejnené dňa: 2.10.2012
20.9.2012Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 804959 174-8-2011 [PDF, 117 kB]
Dodatkom č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena boli postúpené práva a povinnosti pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám." na hlavné mesto SR Bratislavu.
Zverejnené dňa: 20.09.2012
24.8.2012Dohoda o urovnaní č. 248804551200 [PDF, 910 kB]
Predmetom dohody o urovnaní č. 248804551200 je majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemku registra "E" parc. č. 3265/2 - záhrady o výmere 7303 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 2113.
Zverejnené dňa: 24.08.2012
6.7.2012Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. BP 6/1010/2012 [PDF, 827 kB]
Zmluvou o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. BP 6/1010/2012 BVS boli postúpené práva pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám."
Zverejnené dňa: 06.07.2012
6.7.2012Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvyo uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. BP 5/1010/2012 BVS [PDF, 801 kB]
Zmluvou o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. BP 5/1010/2012 BVS boli postúpené práva pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám."
Zverejnené dňa: 06.07.2012
3.7.2012Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonaní preložky lelektroenergetického zariadenia č. 1222100007-ZoVP [PDF, 765 kB]
Zmluvou o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 1222100007-ZoVP boli postúpené práva pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám."
Zverejnené dňa: 03.07.2012
3.7.2012Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 1222100006-ZoVP [PDF, 753 kB]
Zmluvou o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 1222100006-ZoVP boli postúpené práva pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám."
Zverejnené dňa: 03.07.2012
3.7.2012Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí dlhodobého hmotného majetku na určených dráhových zariadeniach [PDF, 856 kB]
Zmluvou o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí dlhodobého hmotného majetku na určených dráhových zariadeniach boli postúpené práva pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám."
Zverejnené dňa: 03.07.2012
11.5.2012Dodatok č. 4 k Zmluve zo dňa 08.07.1998 [PDF, 278 kB]
Predmetom Dodatku č. 4 je úprava vzájomných práv a povinností medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou METRO Bratislava, a.s. vyplývajúcich z prípravy, realizácie a prípravy prevádzky nosného systému mestskej hromadnej dopravy Bratislava.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 52 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.