Zmluvy o vzájomnom plnení

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 52 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
23.11.2015Zámenná zmluva č. 03 88 0490 15 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0490 15 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov v k. ú. Vajnory takto: novovytvorený pozemok registra „C“ vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy parc. č. 2761/4 vo výmere 75 m2, k.ú. Vajnory sa zamieňa za novovytvorené pozemky registra „C“ vo vlastníctve Ing.Pavla Nemčeka parc. č. 2126/7 – vo výmere 61 m2, parc. č. 2127/3 vo výmere 13 m2, parc. č. 2128/3 vo výmere 1 m2, k.ú.Vajnory.
Uzatvorené dňa: 23.11.2015
Zverejnené dňa: 23.11.2015
18.9.2019Zámenná zmluva č. 03 88 0469 19 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0469 19 00, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností pozemkov parc. č. 15294/1,13,19, 23 a nasl. v k. ú. Ružinov, parc. č. 2845/21, 2846, 2848/1 a nasl. v k. ú. Petržalka.

Uzatvorená dňa: 11. 09. 2019
Zverejnená dňa: 18. 09. 2019
26.6.2017Zámenná zmluva č. 03 88 0450 17 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0450 17 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov registra „C“ parc. č. 1168/6 za pozemok parc. č. 1183/9 v k. ú. Devín.
Uzatvorené dňa: 22.06.2017
Zverejnené dňa: 26.06.2017
5.8.2014Zámenná zmluva č. 03 88 0410 14 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0410 14 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov registra „C“ v k. ú. Dúbravka pozemku parc. č. 213/26 – trvalé trávne porasty o výmere 48 m2 za pozemky parc. č. 213/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m² a parc. č. 213/28 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m² vytvorené GP č. 42/2013. Uzatvorené dňa: 4.8.2014
Zverejnené dňa: 5.8.2014
1.6.2018Zámenná zmluva č. 03 88 0406 18 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0406 18 00, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností, a to pozemku registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3400/160 – ostatné plochy o výmere 11 457 m², za pozemky registra „C“ v k. ú Dúbravka parc. č. 882/1 – ostatné plochy o výmere 2 003 m², parc. č. 882/2 – ostatné plochy o výmere 2 385 m², parc. č. 882/17 – ostatné plochy o výmere 1 927 m², parc. č. 882/91 – ostatné plochy o výmere 3 197 m², parc. č. 882/92 – ostatné plochy o výmere 1 416 m² a parc. č. 882/93 – ostatné plochy o výmere 473 m².

Uzatvorená dňa: 31. 05. 2018
Zverejnená dňa: 01. 06. 2018
31.5.2018Zámenná zmluva č. 03 88 0393 18 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0393 18 00, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností v k.ú. Vrakuňa, a to pozemku registra „C“ parc. č. 3964/6 trvalé trávne porasty vo výmere 471 m2 vo vlastníctve hlavného mesta za pozemok registra „C“ parc. č. 3964/7- trvalé trávne porasty vo výmere 541 m2.

Uzatvorená dňa: 29.05.2018
Zverejnená dňa: 31.05.2018
19.7.2021Zámenná zmluva č. 03 88 0382 21 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0382 21 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1209/30 a parc. č. 1993/7, k. ú. Devín, LV č. 649 za pozemok registra „E“ KN parc. č. 3057/27, k. ú. Devín, LV č. 1.
Dátum uzatvorenia: 15.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
16.6.2021Zámenná zmluva č. 03 88 0300 21 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0300 21 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov v k. ú. Vinohrady, parc. č. 21698/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21 m² za parc. č. 21698/2 – ostatné plochy vo výmere 32 m² a parc. č. 18155/5 – záhrady vo výmere 19 m².
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 16.06.2021
Dátum účinnosti: 17.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
6.7.2020Zámenná zmluva č. 03 88 03 47 20 00
Zámenná zmluva č. 03 88 03 47 20 00, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k Predmetu zámeny.

Uzatvorená dňa: 06. 07. 2020
Zverejnená dňa: 06. 07. 2020
30.7.2019Zámenná zmluva č. 03 88 03 12 19 00
Zámenná zmluva č. 03 88 03 12 19 00, ktorej predmetom je zámena pozemku registra "C" parc. č. 1866/11 - ostatné plochy vo výmere 24 m2 v k. ú. Staré Mesto za pozemky registra "C" parc. č. 1772/26 - záhrady vo výmere 14 m2 a 21505/22 - ostatné plochy vo výmere 11 m2 v k. ú. Staré Mesto.

Uzatvorená dňa: 30. 07. 2019
Zverejnená dňa: 30. 07. 2019
8.6.2022Zámenná zmluva č. 03 88 0276 22 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0276 22 00, ktorej predmetom je vzájomná zámena nehnuteľnosti bytu č. 3 za byt č. 4 na Dulovom. nám 9.
Číslo zmluvy: 03 88 0276 22 00
Dodávateľ: JUDr. Alena Tešlárová, Tatranská 178/29, 059 52 Veľká Lomnica
Dátum uzatvorenia: 25.05.2022
Cena: 34 413,93 eur
Oddelenie ekonomickej a technickej správy nehnuteľností
17.4.2014Zámenná zmluva č. 03 88 0187 14 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0187 14 00, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností, a to pozemku registra „C“ v k.ú. Staré Mesto, parc. č. 7855/1 o výmere 3 413 m², LV č. 4296, vo vlastníctve spoločnosti ZIPP BRATISLAVA, za pozemok registra „C“ v k.ú Staré Mesto parc. č. 4433/71 o výmere 2 699 m², LV č. 1656, a za pozemky v k.ú. Dúbravka, novovytvorený pozemok parc. č. 882/1 o výmere 5 200 m2 vzniknutý GP č. 004-M8/2014 oddelením od pozemku registra „C“ parc. č. 882/1, LV č. 847, pozemok registra „C“ parc. č. 882/2 o výmere 3 805 m², LV č. 847, pozemok registra „C“ parc. č. 882/17 o výmere 2 396 m², LV č. 1381, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy. Uzatvorené dňa: 17.4.2014.
Zverejnené dňa: 17.4.2014
8.3.2022Zámenná zmluva č. 03 88 0159 22 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0159 22 00, predmetom ktorej je zámena pozemkov, a to novovytvoreného pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/276 – ostatná plocha vo výmere 645 m2, vzniknutého podľa GP č. 79/2021 odčlenením od pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/276, LV č. 6957, pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/277 – ostatná plocha vo výmere 611 m2, evidovaného na LV č. 6957 a dielu 3 vo výmere 25 m2, ktorý je GP č. 79/2021 odčlenený od parc. č. 3400/276 – ostatná plocha vo výmere 836 m2, LV č. 6957 a pričlenený k novovytvorenému pozemku parc. č. 3400/278, za pozemky, a to diel 2 vo výmere 244 m2 odčlenený z pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/3 – ostatná plocha vo výmere 6063 m2, LV č. 847, pričlenený k novovytvorenému pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/279 a diel 6 vo výmere 1037 m2 odčlenený od pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/158 – ostatná plocha vo výmere 9800 m2, LV č. 847 a pričlenený k novovytvorenému pozemku reg. „C“ parc. č. 3400/279.
28.6.2021Zámenná zmluva č. 03 88 0140 21 00
Predmetom tejto zmluvy je vzájomná zámena nehnuteľností a zámenný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve zmluvných strán, a to záväzok Hlavného mesta previesť vlastnícke právo k predmetu zámeny (v k.ú. Staré Mesto, Ružinov, Rača, Dúbravka, Petržalka) na BSK a záväzok BSK previesť vlastnícke právo k predmetu zámeny (v k.ú. Záhorská Bystrica, Rača, Petržalka) na Hlavné mesto v zmysle Čl. III tejto zmluvy.
Dátum uzatvorenia: 16.06.2021
Dátum zverejnenia: 28.06.2021
Dátum účinnosti: 29.06.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
6.5.2021Zámenná zmluva č. 03 88 0007 21 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0007 21 00, ktorej predmetom je zámenný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve zmluvných strán
Dátum uzatvorenia: 21.04.2021
Dátum zverejnenia: 06.05.2021
Dátum účinnosti: 07.05.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
11.2.2020Zámenná zmluva č. 03 88 0003 20 00
Zámenná zmluva č. 03 88 0003 20 00, ktorej predmetom je vzájomná zámena nehnuteľností pozemkov registra C KN parc. č. 2841/1-6 v k. ú. Záhorská Bystrica za pozemky registra C KN parc. č. 1947, 1948v k. ú. Rača a pozemky registra E KN parc. č. 17548, 17549 a 17553 v k. ú. Rača.

Uzatvorená dňa: 10. 02. 2020
Zverejnená dňa: 11. 02. 2020
15.5.2015Zámenná zmluva
Zámenná zmluva, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností v k.ú. Rača, a to pozemkov registra „C“ KN: parc. č. 17342/203, vytvorená podľa GP č. 41/2015, pozemok parc. č. 17351/1, parc. č. 17353/2, parc. č. 4963/290, vytvorená podľa GP č.37/2015 a stavby súp. č. 9767 na parc. č. 17353/2 a parc. č. 17353/8. Uzatvorené dňa: 14.5.2015
Zverejnené dňa: 15.5.2015
24.8.2012Dohoda o urovnaní č. 248804551200 [PDF, 910 kB]
Predmetom dohody o urovnaní č. 248804551200 je majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemku registra "E" parc. č. 3265/2 - záhrady o výmere 7303 m2, k. ú. Petržalka, zapísaného na LV č. 2113.
Zverejnené dňa: 24.08.2012
15.2.2012Dohoda o urovnaní č. 248800701200 [PDF, 1,6 MB]
Predmetom dohody o urovnaní je vzájomné usporiadanie práv a povinností vzniknutých z kúpnej zmluvy č. 06160002/2012, týkajúcej sa skladového priestoru so súp. č. 1118, nachádzajúceho sa na pozemku registra "C" parc. č. 904 k. ú. Rusovce.
Zverejnené dňa: 15.02.2012
11.5.2012Dodatok č. 4 k Zmluve zo dňa 08.07.1998 [PDF, 278 kB]
Predmetom Dodatku č. 4 je úprava vzájomných práv a povinností medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou METRO Bratislava, a.s. vyplývajúcich z prípravy, realizácie a prípravy prevádzky nosného systému mestskej hromadnej dopravy Bratislava.
9.10.2012Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 2/2010 [PDF, 1,4 MB]
Dodatkom č. 2 k Nájomnej zmluve č. 2/2010 boli postúpené práva a povinnosti pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám." na hlavné mesto SR Bratislavu.
Zverejnené dňa: 9.10.2012
20.9.2012Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 804959 174-8-2011 [PDF, 117 kB]
Dodatkom č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena boli postúpené práva a povinnosti pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám." na hlavné mesto SR Bratislavu.
Zverejnené dňa: 20.09.2012
2.10.2012Dodatok č. 1 k Zmluve č. 297/2011-Ba o podmienkach realizácie stavby a ďalšieho jej prevádzkovania [PDF, 89 kB]
Dodatkom č. 1 k Zmluve č. 297/2011-Ba o podmienkach realizácie stavby a ďlšieho jej prevádzkovania boli postúpené práva a povinnosti pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám." na hlavné mesto SR Bratislavu.
Zverejnené dňa: 2.10.2012
4.9.2014Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve č. 038804231400
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve č. 038804231400, ktorého predmetom je doplnenie Čl. 1 Zámennej zmluvy o nový ods. 4.
Uzatvorené dňa: 4.9.2014
Zverejnené dňa: 4.9.2014
2.10.2012Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 277/2011-Ba [PDF, 89 kB]
Dodatkom č. 1 k nájomnej zmluve č. 277/2011-Ba boli postúpené práva a povinnosti pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám." na hlavné mesto SR Bratislavu.
Zverejnené dňa: 2.10.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 52 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.