Zmluvy o vzájomnom plnení

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 52 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
18.7.2013Zmluva o vzájomnom prevode pozemkov č. 038802161300
Zmluva o vzájomnom prevode pozemkov, ktorou Hlavné mesto SR Bratislava prevádza na spoločnosť Kráľova hora, s.r.o. pozemky reg. "C" KN v k.ú. Petržalka parc. č. 5206/16, 5208/4, 5209/5, 5210/4, 5359/9, 5359/37, 5359/52, 5359/54, 1067/2, 1067/8 a v k.ú. Trnávka parc. č. 15850/268 a 15850/269, a ktorou spoločnosť Kráľova hora, s.r.o. prevádza na Hlavné mesto SR Bratislavu pozemky reg. "C" KN v k.ú. Devín parc. č. 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2402, 2403, 2446, 2447. Uzatvorené dňa: 16.7.2013
Zverejnené dňa: 18.7.2013
18.9.2017Zmluva o vzájomnom plnení č. 248805901700
Zmluva o vzájomnom plnení č. 248805901700, ktorej predmetom je prevod pozemku reg. „C“ parc. č. 2555/102 – záhrady vo výmere 197 m2 v k. ú. Lamač.
Uzatvorené dňa: 13.09.2017
Zverejnené dňa: 18.09.2017
16.3.2011Zmluva o vzájomnom plnení č. 248800861100
Predmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva k pozemku parc. č. 2555/232- ostatná plocha vo výmere 72 m2, k. ú. Lamač.
Zverejnené dňa: 16.3.2011
6.7.2012Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvyo uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. BP 5/1010/2012 BVS [PDF, 801 kB]
Zmluvou o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. BP 5/1010/2012 BVS boli postúpené práva pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám."
Zverejnené dňa: 06.07.2012
3.7.2012Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonaní preložky lelektroenergetického zariadenia č. 1222100007-ZoVP [PDF, 765 kB]
Zmluvou o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 1222100007-ZoVP boli postúpené práva pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám."
Zverejnené dňa: 03.07.2012
3.7.2012Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 1222100006-ZoVP [PDF, 753 kB]
Zmluvou o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. 1222100006-ZoVP boli postúpené práva pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám."
Zverejnené dňa: 03.07.2012
6.7.2012Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. BP 6/1010/2012 [PDF, 827 kB]
Zmluvou o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby č. BP 6/1010/2012 BVS boli postúpené práva pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám."
Zverejnené dňa: 06.07.2012
3.7.2012Zmluva o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí dlhodobého hmotného majetku na určených dráhových zariadeniach [PDF, 856 kB]
Zmluvou o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí dlhodobého hmotného majetku na určených dráhových zariadeniach boli postúpené práva pre potreby realizácie stavby " NS MHD v Bratislave, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. Bratislava, I. časť Bosákova ulica - Šafárikovo nám."
Zverejnené dňa: 03.07.2012
11.12.2014Zmluva o postúpení (časti) pohľadávky Ochotnícky
Na základe Zmluvy o postúpení (časti) pohľadávky Hlavné mesto SR Bratislava postúpilo na Ing. Andreja Ochotníckeho časť pohľadávky z faktúry č. 2711100090 v nominálnej hodnote 300,- EUR. Táto Zmluva bola podpísaná dňa 09.12.2014 a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia 11.12.2014.
11.12.2014Zmluva o postúpení (časti) pohľadávky FALCON LlEGAL, s.r.o.
Na základe Zmluvy o postúpení (časti) pohľadávky Hlavné mesto SR Bratislava postúpilo na spoločnosť Falcon Legal s.r.o. časť pohľadávky z faktúry č. 2711100062 v nominálnej hodnote 300,- EUR. Táto Zmluva bola podpísaná dňa 09.12.2014 a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.
Dátum zverejnenia 11.12.2014.
18.12.2012Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28807331200/0099
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28807331200/0099 zo dňa 17.12.2012, ktorej predmetom je dohoda o uzavretí zmluvy o zriadení vecného bremena, týkajúcej sa vybudovania objektu SO 02 napájacie vedenie a trolejbusová trať Trenčianska.
Zverejnené dňa: 18.12.2012
6.2.2014Zmluva o budúcej zmluve o odplatnom prevode vlastníckeho práva č. 056500571400/0099
Zmluva o budúcej zmluve o odplatnom prevode vlastníckeho práva č. 056500571400/0099 uzatvorená dňa 06.02.2014 za účelom odplatného prevodu časti nehnuteľností - pozemkov registra "C" katastra nehnuteľností vedených v k.ú. Karlova Ves ako parcela č. 2616/31, 2620/16, 2621/3, 2625/9, 2625/10, 2627/11, 2627/10, 2627/22, 2627/24, 2627/23, zapísaných na liste vlastníctva č. 2592 dotknutých stavbou "Rekonštrukcia Cesty na Červený most úsek Lamačská-Dúbravská" v rozsahu podľa geometrického plánu vyhotoveného po geometrickom zameraní skutočného realizovania predmetnej stavby. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 6.2.2014
19.7.2016Zámenná zmluva s právom spätnej kúpy a zmluva o zriadení predkupného práva č. 038804241600
Zámenná zmluva s právom spätnej kúpy a zmluva o zriadení predkupného práva č. 038804241600, ktorej predmetom je zámena pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Vinohrady, parc. č. 18338/2 – lesné pozemky o výmere 3086 m2 a parc. č. 18338/4 – lesné pozemky o výmere 2250 m2, zapísané na LV č. 2605 za novovytvorený pozemok registra „C“ KN v k. ú Vinohrady, parc. č. 19548/3 – lesné pozemky o výmere 5001 m², ktorý vznikol podľa GP č. 24/2015. Uzatvorené dňa: 15.7.2016
Zverejnené dňa: 19.7.2016
23.1.2020Zámenná zmluva č. 038808401900
Zámenná zmluva č. 038808401900, ktorej predmetom je zámena pozemkov v k. ú. Petržalka pozemok registra C KN parc. č. 2150/24 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 463 m2 sa zamieňa za pozemky registra C KN parc. č. 3043/168 - ostatné plochy vo výmere 130 m2 a parc. č. 3051/91 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 255 m2.

Uzatvorená dňa: 22. 01. 2020
Zverejnená dňa: 23. 01. 2020
18.12.2015Zámenná zmluva č. 038807171500
Zámenná zmluva č. 038807171500, ktorej predmetom je zámena pozemkov parc. č. 11787/21 a parc. č. 11787/22 v k.ú. Nové Mesto za pozemok parc. č. 11765/4 v k.ú. Nové Mesto. Uzatvorené dňa: 2.12.2015
Zverejnené dňa: 18.12.2015
6.11.2014Zámenná zmluva č. 038805761400
Zámenná zmluva č. 038805761400, ktorej predmetom je zámena nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve FUXTON, a to novovzniknutého pozemku registra „C“ parc. č. 5206/41, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1443 m2, za nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve MESTA, a to novovzniknuté pozemky registra „C“ - pozemok parc. č. 5206/42, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 882 m2; pozemok parc. č. 5209/12, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 207 m2; a pozemok parc. č. 5210/14, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o výmere 594 m2. Uzatvorené dňa: 5.11.2014
Zverejnené dňa: 6.11.2014
4.9.2014Zámenná zmluva č. 038804231400
Zámenná zmluva č. 038804231400, ktorej predmetom je zámena pozemku registra „C" katastra nehnuteľnosti parc. č. 807 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 276 m2 k. u. Čunovo, zapísaného na LV č. 2 za pozemok registra „C" katastra nehnuteľnosti parc. č. 691/4 - ostatne plochy o výmere 259 m2, k. ú. Čunovo, zapísaného na LV č. 1136. Uzatvorené dňa: 22.7.2014
Zverejnené dňa: 4.9.2014
30.7.2014Zámenná zmluva č. 038804061400 [PDF, 78 kB]
Zámenná zmluva č. 038804061400, ktorej predmetom sú nasledovné zámeny pozemkov v k. ú. Devín: novovytvoreného pozemku parc. č. 1460/17 – záhrady o výmere 25 m2, odčleneného GP č. 7/2014 od pozemku registra „C“, parc. č. 1460/6, LV č. 1, za novovytvorený pozemok parc. č. 1460/15 – záhrady o výmere 25 m2, odčlenený GP č. 7/2014 od pozemku registra „C“, parc. č. 1460/4, LV č. 1971 a novovytvoreného pozemku parc. č. 1460/16 – záhrady o výmere 14 m2, odčleneného GP č. 7/2014 od pozemku registra „C“, parc. č. 1460/6, LV č. 1, za novovytvorený pozemok parc. č. 1460/14 – záhrady o výmere 14 m2, odčlenený GP č. 7/2014 od pozemku registra „C“ parc. č. 1460/3, LV č. 1975 . Uzatvorené dňa: 29.7.2014
Zverejnené dňa: 30.7.2014
23.10.2013Zámenná zmluva č. 038803661300
Zámenná zmluva, ktorej predmetom zámena nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, a to novovytvoreného pozemku parc. č. 9110/40 – ostatné plochy o výmere 234 m2, vzniknutého podľa geometrického plánu č. 19/2010 oddelením od pozemkov registra „C“ parc. č. 9110/40 – ostatné plochy o výmere 101 m2 a parc. č. 9110/41– ostatné plochy o výmere 677 m2, evidovaných na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za nehnuteľnosť, a to novovytvorený pozemok parc. č. 21788/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 234 m2, oddelený geometrickým plánom č. 19/2010 od pozemku registra „C“ parc. č. 21788/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1008 m2, evidovaného na liste vlastníctva č. 7076, vo vlastníctve spoločnosti Twin City a.s. Uzatvorená dňa: 22.10.2013
Zverejnená dňa: 23.10.2013
23.7.2015Zámenná zmluva č. 038802731500
Zámenná zmluva č. 038802731500, ktorej predmetom je zámena pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 550 – ostatné plochy o výmere 225 m2 a parc. č. 545/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 257 m2, k. ú. Rusovce, zapísaných na LV č. 1779, nachádzajúcich sa v okrese Bratislava V, v obci Bratislava – mestská časť Rusovce, Kovácsova ulica Bratislava za pozemky registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 515/3 – záhrady vo výmere 432 m2 a parc. č. 545/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 813 m2, k. ú. Rusovce, zapísaných na LV č. 1633, nachádzajúcich sa v okrese Bratislava V, v obci Bratislava – mestská časť Rusovce, Kovácsova ulica Bratislava. Uzatvorené dňa: 16.7.2015
Zverejnené dňa: 23.7.2015
28.5.2021Zámenná zmluva č. 038802472100
Zámenná zmluva č. 038802472100, ktorej predmetom sú pozemky parc. č. 4620/12 a parc. č. 4690/122 v k.ú. Petržalka
Dátum uzatvorenia: 27.05.2021
Dátum zverejnenia: 28.05.2021
Dátum účinnosti: 29.05.2021
Oddelenie geodetických činností
24.10.2016Zámenná zmluva č. 038802101600
Zámenná zmluva č. 038802101600, predmetom ktorej je zámena pozemkov v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21511/6 získa do výlučného vlastníctva Slovenská republika - správa Úradu vlády Slovenskej republiky, za parc. č. 2187/30, ktorej vlastníkom sa stane Hlavné mesto SR Bratislava. Uzatvorené dňa: 8.9.2016
Zverejnené dňa: 24.10.2016
18.7.2013Zámenná zmluva č. 038801851300
Zámenná zmluva, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností, a to pozemku registra „C“, parc. č. 21283/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 95 m2, ako aj dielu 8 o výmere 93 m2, dielu 9 o výmere 505 m2, dielu 10 o výmere 551 m2, dielu 11 o výmere 86 m2, dielu 12 o výmere 26 m2, dielu 13 o výmere 69 m2 a dielu 14 o výmere 92 m2, odčlenených GP č. 4/2012 od pozemku registra „C“, parc. č. 21290/4, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za diel 1 o výmere 765 m2, odčlenený GP č. 4/2012 od pozemku registra „C“, parc. č. 21294, a za diel 3 o výmere 752 m2, odčlenený GP č. 4/2012 od pozemku registra „C“, parc. č. 21283/20. Uzatvorené dňa: 17.7.2013
Zverejnené dňa: 18.7.2013
16.5.2022ZÁMENNÁ ZMLUVA č. 03 88 0846 21 00
Predmet: Zámenná zmluva č. 03 88 0846 21 00, ktorej predmetom je zámena nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy nachádzajúcich sa v k.ú. Petržalka, k.ú. Nivy, k.ú. Nové Mesto a nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom vnútra SR nachádzajúce sa v k.ú. Nové Mesto a v k.ú. Staré Mesto.
Číslo zmluvy: 03 88 0846 21 00
Dodávateľ: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Cena: 0,00 eur
Dátum uzatvorenia: 09.03.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
19.7.2017Zámenná zmluva č. 03 88 0501 17 00
Zámenná zmluva č. 0388 0501 1700, ktorou sa zamieňajú pozemky v k.ú. Staré Mesto registra "C" KN parc. č. 21739/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 854 m², parc. č. 21739/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 278 m², parc. č. 21739/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1330 m², zapísaných na LV č. 8925 za pozemok v k.ú. Karlova Ves registra „C“ KN parc. č. 2981/72 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2564 m² zapísaného na liste vlastníctva č. 1425.
Uzatvorená dňa : 18.7.2017
Zverejnená dňa : 19.7.2017

Zobrazených je 25 z celkového počtu 52 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.