Sociálne služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 429 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 18  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
5.3.2014Zmluva č. OSV/1/2014 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku strediska osobnej hygieny.
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku strediska osobnej hygieny Domovu pre každého - občianskeho združenia na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova SR v sume 20.000,- Eur
na rok 2014. MAGTS1400047.
Dátum zverejnenia: 5.3.2014
14.6.2012Zmluva č. OSV/10/2012 o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby [PDF, 55 kB]
Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť neverejnému poskytovateľovi finančný príspevok za účelom finančnej podpory poskytovaných sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby – Nezisková organizácia opatrovateľka, Tatranská 34, 841 06 Bratislava, MAGTS 1200083.
Dátum zverejnenia: 14.6.2012
4.9.2015Zmluva č. OSV/10/2015 o poskytnutí finančného príspevku uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu hlavného mesta v celkovej výške 8 000 EUR na rok 2015 neziskovej organizácii Domov sv. Jána z Boha na financovanie projektu s názvom „Spolu pre komunitu", ktorý bol schválený v rámci verejnej výzvy hlavného mesta na poskytnutie finančného príspevku hlavného mesta na podporu projektov subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave pre rok 2015, MAGTS 1500149
Dátum zverejnenia: 04.09.2015
14.6.2012Zmluva č. OSV/11/2012 o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby [PDF, 55 kB]
Hlavné mesto sa zaväzuje poskytnúť neverejnému poskytovateľovi finančný príspevok za účelom finančnej podpory poskytovaných sociálnych služieb v nocľahárni – Depaul Slovensko, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, MAGTS 1200085.
Dátum zverejnenia: 14.6.2012
10.9.2015Zmluva č. OSV/11/2015 o poskytnutí finančného príspevku uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu hlavného mesta v celkovej výške 10 000 EUR na rok 2015 občianskemu združeniu Kresťania v meste na financovanie projektu s názvom "Podpora integrácie ľudí bez domova na trh práce a nadobudnutia ich pracovných zručností a návykov", ktorý bol schválený v rámci verejnej výzvy hlavného mesta na poskytnutie finančného príspevku hlavného mesta na podporu projektov subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave pre rok 2015, MAGTS 1500154
Dátum zverejnenia: 10.09.2015
27.12.2012Zmluva č. OSV/12/2012 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku Strediska osobnej hygieny
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzkuStrediska osobnej hygieny Domovu pre každého - občianskemu združeniu na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova SR v sume 4000,- Eur formou preddávku na rok 2013. MAGTS1200178
4.9.2015Zmluva č. OSV/12/2015 o poskytnutí finančného príspevku uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu hlavného mesta v celkovej výške 8 000 EUR na rok 2015 občianskemu združeniu VAGUS na financovanie projektu s názvom „Prácou do života“, ktorý bol schválený v rámci verejnej výzvy hlavného mesta na poskytnutie finančného príspevku hlavného mesta na podporu projektov subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave pre rok 2015, MAGTS 1500150
Dátum zverejnenia: 04.09.2015
4.9.2015Zmluva č. OSV/14/2015 o poskytnutí finančného príspevku uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu hlavného mesta v celkovej výške 5 000 EUR na rok 2015 občianskemu združeniu STOPA Slovensko na financovanie projektu s názvom „Revitalizácia priestorov krížovej cesty na kopci Kalvária“, ktorý bol schválený v rámci verejnej výzvy hlavného mesta na poskytnutie finančného príspevku hlavného mesta na podporu projektov subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave pre rok 2015, MAGTS 1500148
Dátum zverejnenia: 04.09.2015
1.12.2015Zmluva č. OSV/193/2015 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku nízkoprahového denného centa DOMEC uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu hlavného mesta občianskemu združeniu Vagus na spolufinancovanie prevádzky nízkoprahového denného centra DOMEC v celkovej výške 50 000 EUR na rok 2015 za účelom zabezpečenia poskytovania sociálnych služieb krízovej intervencie, MAGTS 1500212
Dátum zverejnenia: 01.12.2015
15.12.2016Zmluva č. OSV/225/2016 o poskytnutí finančného príspevku na podporu činnosti
Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu hlavného mesta v celkovej výške 673,20 EUR na rok 2016 pre Depaul Slovensko, n. o. na podporu činnosti za súčinnosť na projekte sčítavania ľudí bez domova
Číslo zmluvy v Norise: MAGTS1600239
15.12.2016Zmluva č. OSV/226/2016 o poskytnutí finančného príspevku na podporu poskytovania sociálnej služby
Zmluva č. OSV/226/2016 o poskytnutí finančného príspevku na podporu poskytovania sociálnej služby v nízkoprahovom zariadení opatrovateľskej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom podľa § 71 ods. 3 písm. h) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2016
15.12.2016Zmluva č. OSV/227/2016 o poskytnutí finančného príspevku na podporu činnosti
Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu hlavného mesta v celkovej výške 500 EUR na rok 2016 pre KOMUNITU SANT´EGIDIO, občianske združenie na podporu činnosti za súčinnosť na projekte sčítavania ľudí bez domova
4.5.2022Zmluva č. SSV/OSP/012/2022
o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku domácej opatrovateľskej služby poskytovanej neverejným poskytovateľom sociálnej služby podľa §§ 75 – 78 a § 80 písm. e), h) a l) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov na rozpočtový rok 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200003
Objednávateľ: OPATRÍME VÁS n.o. , Hviezdoslavova 475/3, 971 01 Prievidza IČO: 50 001 868
Cena: 97920,00.- eur
Dátum uzatvorenia: 28.04.2022
Sekcia sociálnych vecí
10.12.2021Zmluva č. SSV/OSP/068/2021 - Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra c.o.
FPP pre NPSS v ZPS na II. polrok 2021
Dátum uzatvorenia: 6.12.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
19.3.2013Zmluva č.22/OVOSOD/2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku uzatvorená podľa § 89 ods. 10 zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi hlavným mestom a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.
Dátum zverejnenia: 19.3.2013
4.4.2014Zmluva č.62/OVOSOD/2014 - naše číslo MAGTS1400066
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku uzatvorená podľa § 89 ods. 10 zákona NR SR č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dátum zverejnenia: 04.04.2014
29.4.2015Zmluva č.OSV/01/2015 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na prevádzku Strediska osobnej hygieny podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách na základe požiadavky hlavného mesta na zabezpečenie základnej osobnej hygieny v Stredisku osobnej hygieny pre fyzické osoby na rok 2015.
Dátum zverejnenia: 29.4.2015
27.5.2011Zmluva č.OSV/04/2011 [PDF, 46 kB]
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v zmysle zákonač.448/2008 Z.z. o sociálnych službách neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb DEPAUL SLOVENSKO n.o. na prevádzku Nocľahárne sv. Vincenta de Paul.
Zverejnené dňa: 27.05.2011
11.8.2011Zmluva č.OSV/06/2011 [PDF, 51 kB]
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov verejnému poskytovateľovi sociálnej služby Zariadeniu pre seniorov - Obci Závažná Poruba, uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka, a podľa § 71 ods.6 a § 80 písm. h) bod 3. a 4. zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov pre pani Oľgu Bróskovú
Zverejnené dňa: 11.08.2011
16.4.2021Zmluva FP
o poskytnutí FP na prevádzku pre NP SS v ZPS na I. polrok 2021
Číslo zmluvy: SSV/OSP/013/2021
Dátum uzatvorenia: 13.04.2021
Dátum zverejnenia: 16.04.2021
Dátum účinnosti: 17.04.2021
Sekcia sociálnych vecí - oddelenie sociálnej podpory
28.5.2018Zmluva o č. OSV/005/2018 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
Titulok: Zmluva o č. OSV/005/2018 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby stredisko osobnej hygieny neverejnému subjektu Domov sv. Jána z Boha, n. o. vo výške 18 200 eur na rozpočtový rok 2018.
Stručný popis:
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku za účelom poskytovania sociálnej služby strediska osobnej hygieny neziskovou spoločnosťou Domov sv. Jána z Boha.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.05.2018
Dátum účinnosti: 29. 05. 2018.
Dátum platnosti zmluvy do: 31.12.2018.
Dátum zverejnenia: 28.05.2018
28.5.2018Zmluva o č. OSV/006/2018 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
Titulok: Zmluva o č. OSV/006/2018 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby nízkoprahové denné centrum neverejnému subjektu Domov sv. Jána z Boha, n. o. vo výške 54 100 eur na rozpočtový rok 2018.
Stručný popis:
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku za účelom poskytovania sociálnej služby nízkoprahové denné centrum neziskovou spoločnosťou Domov sv. Jána z Boha.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.05.2018
Dátum účinnosti: 29. 05. 2018.
Dátum platnosti zmluvy do: 31.12.2018.
Dátum zverejnenia: 28.05.2018
17.9.2018Zmluva o č. OSV/010/2018 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
MAGDG1800494
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku vo výške 29 440 eur na prevádzku terénnej sociálnej služby poskytovanú OZ Vagus v rozpočtovom roku 2018.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 14.09.2018
Dátum zverejnenia: 17.09.2018
Dátum účinnosti: 18.09. 2018.
Dátum platnosti zmluvy do: 31.12.2018.
17.9.2018Zmluva o č. OSV/021/2018 o poskytnutí dotácie
MAGDG1800502
Zmluva o poskytnutí dotácie na integračný projekt „Housing first Cverna“ neverejnému subjektu OZ Vagus vo výške 30 000 eur v rozpočtovom roku 2018.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 14.09.2018
Dátum zverejnenia: 17.09.2018
Dátum účinnosti: 18.09. 2018.
Dátum platnosti zmluvy do: 31.12.2018.
27.10.2017Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7072/2017-M_ORF
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7072/2017-M_ORF k žiadosti č. 67/2017 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Dotácia z MPSVR SR vo výške 15.000 eur na podporu rozvoja sociálnych služieb v Petržalskom domove seniorov.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.2017. Dátum zverejnenia na Centrálnom registri zmlúv úradu vlády SR: 23.10.2017. Dátum účinnosti: 24.10.2017. Dátum platnosti zmluvy do: 31.01.2018.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 429 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 18  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 25.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Sociálne služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.