Sociálne služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 429 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 18  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne ZmenenéNázov a anotácia
27.11.2013Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine
Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine boli uzavreté podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Dátum zverejnenia: 27.11.2013
29.11.2013Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine bola uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Zverejnené dňa: 29.11.2013
2.12.2013Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine bola uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Zverejnené dňa: 2.12.2013
3.12.2013Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine bola uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Zverejnené dňa: 3.12.2013
5.12.2013Poistná zmluva č. 4418019896 Nocľahárne MEA CULPA
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní sociálnej služby v Nocľahárni MEA CULPA v sume 50,40 Eur/rok, MAGTS 1300180.
Dátum zverejnenia: 05.12.2013
5.12.2013Poistná zmluva č. 4418019917 Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu Fortunáčik
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní sociálnej služby v Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu Fortunáčik v sume 50,40 Eur/rok, MAGTS 1300181.
Dátum zverejnenia: 05.12.2013
9.12.2013Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine bola uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Zverejnené dňa: 9.12.2013
20.2.2014Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Reg. číslo: 3014/2014-M_ORF. MAGTS1400044. Poskytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnych služieb v sume 4 566 240,- Eur na rok 2014.
Zverejnené dňa: 20.2.2014
5.3.2014Zmluva č. OSV/1/2014 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku strediska osobnej hygieny.
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku strediska osobnej hygieny Domovu pre každého - občianskeho združenia na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova SR v sume 20.000,- Eur
na rok 2014. MAGTS1400047.
Dátum zverejnenia: 5.3.2014
25.3.2014Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. OSV/02/2014
Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu hlavného mesta v celkovej výške 19994,40 Eur na rok 2014 občianskemu združeniu Vagus na podporu poskytovania nízkoprahových sociálnych služieb formou terénnej sociálnej práce (streetwork), MAGTS 1400058.
Dátum zverejnenia: 25.3.2014
4.4.2014Zmluva č.62/OVOSOD/2014 - naše číslo MAGTS1400066
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku uzatvorená podľa § 89 ods. 10 zákona NR SR č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dátum zverejnenia: 04.04.2014
5.9.2014Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. OSV/04/2014
Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu hlavného mesta v celkovej výške 15 000,00 Eur na rok 2014 občianskemu združeniu Vagus pracujúcemu so špecifickou sociálnou skupinou - ľuďmi bez domova na podporu projektu "Prácou do života" zameraného na tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov Bratislavy pre rok 2014 v zmysle plnenia cieľov poslaneckých priorít, MAGTS 1400135
Dátum zverejnenia: 5. 9. 2014
5.9.2014Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. OSV/05/2014
Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu hlavného mesta v celkovej výške 5 000,00 Eur na rok 2014 občianskemu združeniu Odyseus pracujúcemu so špecifickou sociálnou skupinou - ľuďmi bez domova na podporu projektu "Spolu to dokážeme" zameraného na tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov Bratislavy pre rok 2014 v zmysle plnenia cieľov poslaneckých priorít, MAGTS 1400136
Dátum zverejnenia: 5. 9. 2014
5.9.2014Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. OSV/07/2014
Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu hlavného mesta v celkovej výške 6 000,00 Eur na rok 2014 občianskemu združeniu Proti prúdu, pracujúcemu so špecifickou sociálnou skupinou - ľuďmi bez domova na podporu projektu "Nota bene/Nosiči batožiny" zameraného na tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov Bratislavy pre rok 2014 v zmysle plnenia cieľov poslaneckých priorít, MAGTS 1400137
Dátum zverejnenia: 5. 9. 2014
5.9.2014Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. OSV/08/2014
Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu hlavného mesta v celkovej výške 10 000,00 Eur na rok 2014 Depaul Slovensko, n. o. pracujúcemu so špecifickou sociálnou skupinou - ľuďmi bez domova na podporu projektu "Zapojenie ľudí bez domova do čistenia verejných priestorov" zameraného na tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov Bratislavy pre rok 2014 v zmysle plnenia cieľov poslaneckých priorít, MAGTS 1400138
Dátum zverejnenia: 5. 9. 2014
10.9.2014Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. OSV/06/2014
Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu hlavného mesta v celkovej výške 13 000,00 Eur na rok 2014 občianskemu združeniu Kresťania v meste pracujúcemu so špecifickou sociálnou skupinou - ľuďmi bez domova na podporu projektu "Podpora integrácie ľudí bez domova na trh práce a nadobudnutia ich pracovných zručností a návykov" zameraného na tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov Bratislavy pre rok 2014 v zmysle plnenia cieľov poslaneckých priorít, MAGTS 1400139
Dátum zverejnenia: 10. 9. 2014
1.10.2014Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
Poskytnutie finančného príspevku na financovanie sociálnych služieb v sume 4 514 976,- Eur na rok 2014.
Dátum zverejnenia: 1.10.2014
24.10.2014Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine bola uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Dátum zverejnenia : 24.10.2014
28.10.2014Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine bola uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Dátum zverejnenia : 28.10.2014
29.10.2014Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine bola uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Dátum zverejnenia : 29.10.2014
6.11.2014Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine bola uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Dátum zverejnenia : 06.11.2014
6.11.2014Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine bola uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Dátum zverejnenia : 06.11.2014
13.11.2014Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine bola uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Dátum zverejnenia : 13.11.2014
14.11.2014Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine bola uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Dátum zverejnenia : 14.11.2014
24.11.2014Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mnohodetnej rodine bola uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Dátum zverejnenia : 24.11.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 429 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 18  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 25.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Sociálne služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.