Zmluvy o dielo

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 12  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
21.11.2013Zmluvy o dielo
Zmluvy o dielo na vyhotovenie geometrických plánov, ktoré sú podpísané dňa 21.11.2013.
Zverejnené dňa: 21.11.2013
3.11.2017Zmluva o vytvorení spoločného diela
Predmetom zákazky je záväzok spoluautorov vytvoriť pre hlavné mesto SR Bratislavu dielo. Obsahom diela „Kreatívneho priemyslu“ bude osnova programov výchovy a praxovania v odborných dosiaľ nespracovaných oblastiach Kreatívneho priemyslu.
Zmluva uzatvorená: 03.11.2017
Zverejnená: 03.11.2017
13.11.2020Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác stavby „Rekonštrukcia Michalskej veže“
Názov: Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác stavby „Rekonštrukcia Michalskej veže“
Predmet dodatku: Uskutočnenie stavebných prác stavby „Rekonštrukcia Michalskej veže“ v MČ Bratislava – Staré Mesto
Zmluvná strana: PAMARCH, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 12.11.2020
Dátum zverejnenia: 13.11.2020
Dátum účinnosti: 13.11.2020
6.12.2016Zmluva o dielo na rozvoj projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy
Zmluva o dielo na rozvoj projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy
Uzatvorená: 6.12.2016
Zverejnená: 6.12.2016
12.9.2014Zmluva o dielo MsP/14/00018 [PDF, 7,3 MB]
Zmluva o dielo MsP/14/00018 uzatvorená medzi objednávateľom Hl. m. SR Bratislavou a zhotoviteľom Insomnium s.r.o.
Predmetom zmluvy je zhotovenie mestského kamerového systému Hl. m. SR Bratislavy s kontinuálnym monitorovaním pozostávajúci z dodávky kamier, záznamového zariadenia na Mestskú políciu Hl. m. SR Bratislavy.

Zverejnené 12.9.2014.
17.9.2014Zmluva o dielo MsP/14/00017 - podkúvanie [PDF, 282 kB]
Zmluva o dielo č. MsP/14/00017 uzatvorená 16.9.2014 medzi objednávateľom Hl. m. SR Bratislavou a zhotoviteľom Jánom Ohrablom, Posádka 679, 920 56 Dvorníky, na dobu 4 rokov odo dňa jej podpísania.
Predmetom zmluvy je podkúvanie služobných koní Mestskej polície Hl. m. SR Bratislavy.
Zverejnená 17.9.2014.
7.11.2013Zmluva o dielo č.MsP/13/00030
Predmetom zmluvy je dodávka Mestského kamerového systému s kontinuálnym monitorovaním pozostávajúcich z kamier a záznamového zariadenia na Mestskú políciu hlavného mesta SR Bratislavy.
Zverejnené dňa: 07.11.2013.
9.5.2018Zmluva o dielo č. OSV/014/2018
Titulok: Zmluva o dielo č. OSV/014/2018 uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe výsledku verejného obstarávania postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
Stručný popis:
Zmluva o dielo za účelom vyhotovenia diela – Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2019 – 2023 uzatvorená medzi hlavným mestom a firmou Erudio, s. r. o.
8.4.2022Zmluva o dielo č. MsP/22/0005
Zmluva o dielo medzi objednávateľom Hlavné mesto SR Bratislava a zhotoviteľom Velcon spol. s r.o., Továrenská 368/40. 97631 Vlkanová.
Predmet zmluvy: dodávka a montáž zvislej zdvíhacej plošiny pre ŤZP s opláštením.
Cena: 20.815 € bez DPH, 24.978 s DPH.
Dátum zverejnenia: 08.04.2022.
5.11.2014Zmluva o dielo č. MsP/14/00023 - klimatizácia [PDF, 278 kB]
Zmluva o dielo č. MsP/14/00023 uzatvorená 31.10.2014 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Tomanovič Peter - Klimatizácia, Nejedlého 19, Bratislava.
Predmetom zmluvy je dodávka a montáž klimatizačného zariadenia na Centrálny dispečing Mestskej polície Bratislava.
Cena zákazky je 4150 eur.
Zverejnená 5.11.2014.
26.11.2020Zmluva o dielo č. MAGTS2000207
Zmluva o dielo na dodanie Štúdie o nastavení nového systému zberu a nakladania s biologicky rozložiteľnými kuchynskými odpadmi z domácností na území mesta Bratislava".

Dátum uzatvorenia: 19.11.2020
Dátum zverejnenia: 26.11.2020
Dodávateľ: ZENZO o.z., so sídlom: Rajská 6978/15A, 811 08 Bratislava–Staré Mesto
Dátum účinnosti: 26.11.2020
12.6.2020Zmluva o dielo č. MAGTS2000058
Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie architektonickej štúdie na park Legionárska.

Dátum uzatvorenia: 11.6.2020
Dátum zverejnenia: 12.6.2020
Dátum účinnosti: 12.6.2020
Dátum platnosti do: 12.7.2020
4.6.2020Zmluva o dielo č. MAGTS2000006
Zmluva o dielo na spracovanie Územnej prognózy rozvoja hlavného mesta SR Bratislava do roku 2050.
28.1.2020Zmluva o dielo č. MAGTS1900172
uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Dátum uzatvorenia: 27.01.2020
Dátum zverejnenia: 28.01.2020
Dátum účinnosti: 29.01.2020

Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
29.11.2019Zmluva o dielo č. MAGTS1900145
EUROAKUSTIK, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 27.11.2019
Dátum zverejnenia: 29.11.2019
22.8.2019Zmluva o dielo č. MAGTS1900088
Číslo zmluvy: MAGTS1900088
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením a pre realizáciu zmeny stavby: „Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta-Dolnozemská cesta“
Objem finančných prostriedkov: 17 664,00 Eur (cena s DPH)
Dátum účinnosti zmluvy: 23.8.2019
Dátum skončenia platnosti zmluvy: 22.9.2019
12.11.2018Zmluva o dielo č. MAGTS1800112
Predmetom zmluvy je Montáž a demontáž jedálenských pultov na Vianočné trhy, vrátane prekrytia fontány na Hlavnom námestí a súvisiace manipulačné služby počas montáže a demontáže jedálenských pultov okolo fontány na Hlavnom námestí a ostatné súvisiace manipulačné služby pre podujatie „Vianočné trhy“ na roky 2018 a 2020 pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy
Dátum uzatvorenia: 8.11.2018
Dátum zverejnenia: 12.11.2018
Dátum účinnosti: 13.11.2018
Zhotoviteľ: Branislav Paluch, Ochodnica 21, IČO: 44961472, 02335 Ochodnica, Slovenská republika
7.8.2018Zmluva o dielo č. MAGTS1800067
Číslo zmluvy: MAGTS1800067
Predmetom zmluvy je Demontáž Vianočných stánkov a súvisiace manipulačné služby počas demontáže vianočných stánkov a ostatné súvisiace
manipulačné služby pre podujatie „Vianočné trhy“ na roky 2018 a 2019 pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy
Dátum uzatvorenia: 3.8.2018
Dátum zverejnenia: 7.8.2018
Dátum účinnosti: 8.8.2018
Zhotoviteľ: R.Z.K. s.r.o., Kukučínova 2585, IČO: 36407305, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
7.8.2018Zmluva o dielo č. MAGTS1800066
Číslo zmluvy: MAGTS1800066
Predmetom zmluvy je Montáž Vianočných stánkov a súvisiace manipulačné služby počas montáže vianočných stánkov a ostatné súvisiace
manipulačné služby pre podujatie „Vianočné trhy“ na roky 2018 a 2019 pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy
Dátum uzatvorenia: 3.8.2018
Dátum zverejnenia: 7.8.2018
Dátum účinnosti: 8.8.2018
Zhotoviteľ: Branislav Paluch, Ochodnica 21, IČO: 44961472, 02335 Ochodnica, Slovenská republika
10.10.2016Zmluva o dielo č. MAGTS1600212
Vyhľadávacia štúdia možností realizácie záchytných parkovísk a parkovacích domov v Bratislave
31.5.2017Zmluva o dielo č. MAGTS 1700127
Predmetom zákazky sú odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových, tlakových, nízkotlakových kotolní, regulačných staníc plynu a rozvodov plynupodľa §12 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Dátum uzatvorenia: 31.05.2017
Dátum zverejnenia: 31.05.2017
Dodávateľ: REVSTAV s.r.o.
IČO:35684003
Ulica, číslo: Nám. Slobody 16, 812 31 Bratislava, Slovenská republika
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava, 812 31 Bratislava
Dátum účinnosti: deň po dni zverejnenia na webovom sídle firmy
20.12.2019Zmluva o dielo č. MAGSP1900023
Dátum uzatvorenia: 17.12.2019
Dátum zverejnenia: 23.12.2019
Dátum účinnosti: 01.01.2020
21.10.2016Zmluva o dielo č. MAGSP1600021
Zmluva o dielo č. MAGSP1600021 na realizáciu Rekonštrukcie vodohospodárskych objektov Protipožiarne nádrže na Železnej studienke č.3 a č.4. Práce budú realizované v rámci projektu „ACC02003 - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a rozpočtu Objednávateľa.
Zverejnené dňa : 21.10.2016
21.3.2014Zmluva o dielo č. MAG TS 1400060
Zmluvu o dielo na zameranie plôch zimnej údržby.
Zverejnené dňa: 21.03.2014
22.3.2018Zmluva o dielo č. 30179/18
Zmluva o dielo, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod parc. č. 631/54-631/57 v k. ú. Vrakuňa.
Podpísaná dňa: 22. 3. 2018
Zverejnená dňa: 22. 3. 2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.