Zmluvy o dielo

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 12  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
10.6.2020Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. MAGTS 2000083
Aktualizácia generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy
4.6.2020Zmluva o dielo č. MAGTS2000006
Zmluva o dielo na spracovanie Územnej prognózy rozvoja hlavného mesta SR Bratislava do roku 2050.
28.1.2020Zmluva o dielo č. MAGTS1900172
uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Dátum uzatvorenia: 27.01.2020
Dátum zverejnenia: 28.01.2020
Dátum účinnosti: 29.01.2020

Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
20.12.2019Zmluva o dielo č. MAGSP1900023
Dátum uzatvorenia: 17.12.2019
Dátum zverejnenia: 23.12.2019
Dátum účinnosti: 01.01.2020
13.12.2019Dodatok č.5 k zmluve o dielo
MAGTS1900183
Dátum uzatvorenia: 13.12.2019
Dátum zverejnenia: 13.12.2019
Dátum účinnosti: 14.12.2019
29.11.2019Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. MAGSP1800010
Číslo dodatku: MAGSP1900019
Predmetom dodatku je zmena časového harmonogramu realizácie stavebných prác a dohoda o prácach naviac.
Zmluvná strana: MBM-GROUP, a.s.
Dátum uzatvorenia: 29.11.2019
Dátum zverejnenia: 29.11.2019
Dátum účinnosti: 30.11.2019
29.11.2019Zmluva o dielo č. MAGTS1900145
EUROAKUSTIK, s.r.o.
Dátum uzatvorenia: 27.11.2019
Dátum zverejnenia: 29.11.2019
21.11.2019Realizácia dodatočného osvetlenia vybraných priechodov pre chodcov a inštalácia výstražných LED dopravných gombíkov na priechodoch pre chodcov.
Číslo zmluvy: MAGSP 1900014
Dátum uzatvorenia: 08.11.2019
Dátum zverejnenia: 21.11.2019
Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
8.10.2019Zmluva na revitalizáciu Parčíka Záhradnícka - Karadžičova
Číslo zmluvy: MAGSP 1900013
Dátum uzatvorenia: 7.10.2019
Dátum zverejnenia: 8.10.2019
Dátum účinnosti: 8.10.2019
20.9.2019Vypracovanie projektovej dokumentácie výmeny rozvodov verejného osvetlenia
Číslo zmluvy: MAGTS1900104
Dátum uzatvorenia: 19.09.2019
Dátum zverejnenia: 20.09.2019
Dodávateľ: LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 35 796 332
Dátum účinnosti: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
10.9.2019Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 152/0/1470/2016 [PDF, 110 kB]
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 152/0/1470/2016 a úprave súvisiacich práv a povinností, predmetom ktorej je dohoda zmluvných strán ukončiť zmluvu o dielo č. 152/0/1470/2016 v znení dodatku č. 1 zo dňa 18. 1. 2017 a dodatku č. 2 zo dňa 30.11.2017
Dátum uzatvorenia : 10.09.2019
Dátum zverejnenia : 10.09.2019
9.9.2019Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva – motív umeleckého diela Bratislavy
22.8.2019Zmluva o dielo č. MAGTS1900088
Číslo zmluvy: MAGTS1900088
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením a pre realizáciu zmeny stavby: „Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta-Dolnozemská cesta“
Objem finančných prostriedkov: 17 664,00 Eur (cena s DPH)
Dátum účinnosti zmluvy: 23.8.2019
Dátum skončenia platnosti zmluvy: 22.9.2019
19.8.2019Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva – Grafické vyhotovenie vizitiek a oficiálnych tlačovín primátora Hlavného mesta SR Bratislavy
Dátum zverejnenia: 19.8.2019
Dátum účinnosti: 20.8.2019
Autor: PEKNE & DOBRE, s. r. o.
Ulica, číslo: Lehockého 6
Mesto: 811 05 Bratislava
Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
18.6.2019Zmluva o dielo a Licenčná zmluva – Grafický návrh
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva – Grafický návrh pri príležitosti 100. rokov názvu mesta Bratislava
Dátum uzatvorenia: 17.6.2019
Dátum zverejnenia: 18.6.2019
Dátum účinnosti: 19.6.2019
Autor: MgA. Boris Meluš
Ulica, číslo: Podjavorinskej 5
Mesto: 811 03 Bratislava
Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
18.6.2019Zmluva o dielo a Licenčná zmluva – Grafický návrh
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva – Grafický návrh pri príležitosti 100. rokov názvu mesta Bratislava
Dátum uzatvorenia: 17.6.2019
Dátum zverejnenia: 18.6.2019
Dátum účinnosti: 19.6.2019
Autor: akad. mal. Miroslav Cipár
Ulica, číslo: Havlíčkova 28
Mesto: 811 04 Bratislava
Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava
20.11.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. MAGSP1800010 k dielu „Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek: Rusovská cesta - Dolnozemská cesta“
Číslo zmluvy: MAGSP1800010
Gestor: Oddelenie stratégie a projektov
Druhá zmluvná strana: MBM-Group, a.s., Hviezdoslavovo nám. 2013, 029 01 Námestovo
Predmet zmluvy: zmena časového harmonogramu realizácie stavebných prác
Objem finančných prostriedkov: 0 Eur (cena s DPH)
Dátum skončenia platnosti zmluvy: 31.05.2019
Dátum účinnosti zmluvy: 21.11.2018
Číslo záznamu, pod ktorým predkladateľ zmluvy doručil zmluvu oddeleniu: MAGS OSAP 33104/2018, MAG 462148/2018
12.11.2018Zmluva o dielo č. MAGTS1800112
Predmetom zmluvy je Montáž a demontáž jedálenských pultov na Vianočné trhy, vrátane prekrytia fontány na Hlavnom námestí a súvisiace manipulačné služby počas montáže a demontáže jedálenských pultov okolo fontány na Hlavnom námestí a ostatné súvisiace manipulačné služby pre podujatie „Vianočné trhy“ na roky 2018 a 2020 pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy
Dátum uzatvorenia: 8.11.2018
Dátum zverejnenia: 12.11.2018
Dátum účinnosti: 13.11.2018
Zhotoviteľ: Branislav Paluch, Ochodnica 21, IČO: 44961472, 02335 Ochodnica, Slovenská republika
7.8.2018Zmluva o dielo č. MAGTS1800067
Číslo zmluvy: MAGTS1800067
Predmetom zmluvy je Demontáž Vianočných stánkov a súvisiace manipulačné služby počas demontáže vianočných stánkov a ostatné súvisiace
manipulačné služby pre podujatie „Vianočné trhy“ na roky 2018 a 2019 pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy
Dátum uzatvorenia: 3.8.2018
Dátum zverejnenia: 7.8.2018
Dátum účinnosti: 8.8.2018
Zhotoviteľ: R.Z.K. s.r.o., Kukučínova 2585, IČO: 36407305, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
7.8.2018Zmluva o dielo č. MAGTS1800066
Číslo zmluvy: MAGTS1800066
Predmetom zmluvy je Montáž Vianočných stánkov a súvisiace manipulačné služby počas montáže vianočných stánkov a ostatné súvisiace
manipulačné služby pre podujatie „Vianočné trhy“ na roky 2018 a 2019 pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy
Dátum uzatvorenia: 3.8.2018
Dátum zverejnenia: 7.8.2018
Dátum účinnosti: 8.8.2018
Zhotoviteľ: Branislav Paluch, Ochodnica 21, IČO: 44961472, 02335 Ochodnica, Slovenská republika
27.6.2018Zmluva o dielo [PDF, 96 kB]
Zmluva o dielo , ktorou sa zhotoviteľ firma Eurosense zaväzuje zhotoviť a dodať Hlavnému mestu SR Bratislava počítačovú identifikáciu reklamných zariadení.

Uzatvorená dňa: 27. 6. 2018
Zverejnená dňa: 27. 6. 2018
9.5.2018Zmluva o dielo č. OSV/014/2018
Titulok: Zmluva o dielo č. OSV/014/2018 uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe výsledku verejného obstarávania postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
Stručný popis:
Zmluva o dielo za účelom vyhotovenia diela – Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2019 – 2023 uzatvorená medzi hlavným mestom a firmou Erudio, s. r. o.
22.3.2018Zmluva o dielo č. 30179/18
Zmluva o dielo, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod parc. č. 631/54-631/57 v k. ú. Vrakuňa.
Podpísaná dňa: 22. 3. 2018
Zverejnená dňa: 22. 3. 2018
22.3.2018Zmluva o dielo č. 30178/18
Zmluva o dielo č. 30178/18, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č. 3795, 3796, 3797/2, 3799/2, 3801/1, 3802 v k. ú. Petržalka.
Uzatvorená dňa: 22. 3. 2018
Zverejnená dňa: 22. 3. 2018
22.3.2018Zmluva o dielo č. 30177/18
Zmluva o dielo č. 30177/18, ktorej predmetom je vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č. 465-470 v k. ú. Karlova Ves.
Podpísaná dňa: 22. 3. 2018
Zverejnená dňa: 22. 3. 2018

Zobrazených je 25 z celkového počtu 296 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.2.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Odberateľské zmluvy > Zmluvy o dielo

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.